НОХД 133/2014 - Споразумение - 28-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 133/2014г.

П Р О Т О К О Л   № 123 

 


28.02.2014 г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІ наказателен състав

На двадесет и осми февруари, две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

        

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

ПРОКУРОР: ЖИВКО ПЕНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 133 описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 14,37 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

И.Х.З. – редовно призован, се явява. За него се явява определеният за служебен защитник адв. З.В. ***.  

ПОДС. З.: Съгласен съм да ме защитава адв. З.В. в настоящото производство.

АДВ. В.: Запознат съм с материалите по делото и мога да поема защитата на подс. И.Х.З..

Съдът счита, че са налице основанията на чл. 372, ал. 2 от НПК  и чл. 26, ал. 2 от ЗЗП, поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. З.В. за служебен защитник на подс. И.Х.З. в настоящото производство.

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

 О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия:

         И.Х.З. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

         ПОДС. З.: Получил съм препис от обвинителния акт своевременно, не правя възражение в този смисъл.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид с параметри на наказанието при условията на чл. 55  ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК – пробация с приложение на първите две задължителни мерки по смисъла на чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 1 от НК за срок от две години и шест месеца, с периодичност на явяванията два пъти седмично, както и безвъзмезден труд в полза на обществото по 120 часа годишно за две поредни години.

         АДВ. В.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. П. постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора. Запознах подзащитния ми със споразумението и с неговите последици, като той заяви, че разбира последиците и е съгласен с него.

         Съдът, с оглед липсата на отводи, счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие, поради което

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. З.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 28.02.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – П., представлявана от прокурор ЖИВКО ПЕНЕВ, от една страна и от друга – подсъдимия И.Х.З., лично и със служебния си защитник адв. З.В. *** за решаване на  НОХД № 133/2014 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият   И.Х.З. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343 в ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26 ал.1  от НК за това, че за  времето от 12.08.2013г. до 09.09.2013 г. в град С., обл. П. и  с.Н.С., обл.П. при условията на продължавано престъпление е управлявал моторно превозно средство, както следва:

-         на 12.08.2013г. в гр.С., обл.П. е управлявал лек автомобил марка „Форд Фиеста” с български транзитен рег. № *******;

-         на 14.08.2013г. в с.Н.С., обл.П. е управлявал лек автомобил марка „Форд Фиеста” с български транзитен рег. № *******;

-                     на 09.09.2013г. в гр.С., обл.П. е управлявал лек автомобил марка „Форд Ескорт” с рег. № ********, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 19/02.02.2012г. на началник група сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр.П., влязло в сила на 20.09.2012г., за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление.

За така извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал.1, вр.чл. 26, ал.1  от НК на подсъдимия И.Х.З. му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ при условията на чл.55, ал. 1, т. 2, буква Б от НК по смисъла на чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 2 /две/ ГОДИНИ и 6 /шест/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ ГОДИНИ и 6 /шест/ МЕСЕЦА;

3. Безвъзмезден труд в полза на обществото по 120 часа годишно за срок от 2 /две/ години.

 

ЗА РП - П.                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                                              ......................

Ж. ПЕНЕВ                                                               /И. З./

                                                                           ЗАЩИТНИК:                                                                                                          АДВ. В.

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3, вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 133/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия И.Х.З. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 133/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Х.З. мярка за неотклонение „Подписка”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 14,50 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

                                              

СЕКРЕТАР:..............................  

            ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.