НОХД 131/2014 - Мотиви - 07-04-2014

Мотиви по Наказателно дело 131/2014г.

Мотиви към решение по НОХД N 131/2014г. по описа на ПРС, 19 н.с.

         Пловдивска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу И.М.М. и е предаден на съд, за това че на 11.07.2012 год. в гр.Б. обл.П., в маловажен случай,  без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нетно тегло 0.134 грама и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 1.9 тегловни % на стойност 0.804 лева - престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. с ал. 3 т. 1 от НК.

С оглед на обстоятелството, че преди даване ход на съдебното следствие се констатира, че са налице предпоставките на чл. 78 А от НК и делото следва да бъде разгледано по реда на глава 28 от НПК, Съдът даде ход на делото за разглеждането му реда на глава 28 от НПК.

         В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението  със същата правна квалификация на деянието. По отношение на реализирането на наказателната отговорност се предложи  обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба в справедлив размер.

         Обвиняемият  в съдебно заседание пожела му бъде наложена глоба..

         Адв. П., защитник на обв. М., моли съда, да приеме, че в случая следва да се приеме, че деянието, осъществено от страна на подзащитния му покрива признаците, съдържащи се в чл. 9 ал.2 от НК, поради което и аргументирано пледира за оправдателна присъда. Алтернативно се пледира за освобождаването на обвиняемия от наказателна отговорност с определяне на административно наказание глоба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност , намери за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обвиняемият И.М.М. е роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

През лятото на 2012 г. обв.И.М. живеел при дядо си И.Д.С. в имот – къща, находяща се в гр.Б., ,ул.”О.” № **. Обвиняемият се познавал със св.А.С.И., св. Б.М. от гр.Р.  и св.Б.Г.М. от гр.Б., с които през месец юни 2012 г. в гр.Б. се срещал и заедно пушили„марихуана”.

На  11.07.2012 г. в РУ „Полиция” гр.Р. бил получен оперативен сигнал, за това, че обв.М. държи в къщата на своя дядо наркотични вещества-марихуана. Незабавно била сформирана оперативна група от полицейски служители при РУП гр.Р. в състав – св.С. и колегите му Р., П. и И..

На 11.07.2012 г. в 11,30 ч. при условията на неотложност  било предприето претърсване и изземване от  недвижим имот –къща, обитавана и ползвана от обв. И.М.,***,  тъй като това била единствената възможност за събиране и запазване на веществени доказателства, имащи значение за делото, за които от събраните факти е било налице достатъчното основание да се предположи, че се намират в обекта.

При извършеното на 11.07.2012 г. от разследващ полицай при РУ „Полиция”  – гр. Р. претърсване в посочения недвижим имот, обитаван от обвиняемия  са били открити и иззети вещи, явяващи се  предмет на престъплението,  а именно : в стая на втория етаж, обитавана от обв.М., в метална кутия с надпис върху нея „STR8” под дунапрен били намерени и иззети парченца сухо зеленикаво на цвят вещество със специфична миризма, увити в черен полиетилен, свит на топка. При извършения полеви тест със спрей и тест хартия, хартията се оцветила в червен цвят, реагиращ на веществото канабис. Полиетилена заедно с парченцата сухо зеленикаво на цвят вещество в него били запечатани в бял хартиен плик с подписи на поемните лица и восъчен червен печат с № 252. Бил съставен и фотоалбум. При проведена беседа с обвиняемия, същият споделил на св.С., че намереното наркотично вещество е марихуана, което получил от св.А.И.. 

С Разпореждане на съда по  ЧНД №4863/2012г. по описа на ПРС- ХХ н.с. е бил одобрен  протокола за извършеното действие по разследването.

При условията на неотложност на 11.07.2012 г. в 13,05 ч. било извършено и претърсване в жилищен имот – къща, находящ се в гр.Б. обл.П. ,ул.”Й.Н.” № **,  обитаван от св.А.С.И., при което не  били намерени  и иззети предмети, имащи значение за делото. С Разпореждане на съда по  ЧНД №4864/2012г. по описа на ПРС- ХХ н.с. е бил одобрен  протокола за извършеното действие по разследването.

Видно от протокол № 563/23.07.2012 год. на назначената и изготвена химическа експертиза представената за изследване суха, зелена листна маса от черна полиетиленова опаковка е марихуана с нето тегло 0.134 гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол ТХК 1.9 тегловни %. Пробата е изразходвана при изследването. Марихуаната /канабис/ е включена в Приложение № 1 към чл. 3 ал. 2 от ЗКВНВП като растение с висока степен на риск, забранено за приложение.

Съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, стойността на намереното и иззето количество високорисково наркотично вещество - марихуана е 0,804 лева.

 

 

За да постанови решението си, Съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка.

         Гореописаната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от следните, събрани по делото доказателствени материали - от обясненията на обвиняемия, свидетелите С., М., И. и М., дадени в досъдебното производство, които са събрани по реда, предвиден в НПК, както и от писмените доказателства, събрани на предварителното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал по делото – ФХЕ, свидетелство за съдимост, характеристична справка.

Съдът намира показанията на всички свидетели за достоверни, коректни и подкрепени от писмените доказателства по делото, поради което и им даде вяра при вземане на окончателното си решение. В тази насока, Съдът внимателно прецени и инкорпорираните писмени доказателства, на които в цялост се довери и взе предвид при постановяване на присъдата си.

Между наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, не са налице  противоречия досежно основните включени в предмета на доказване факти, а по-скоро в тяхната правна интерпретация.

От една страна, представителят на прокуратурата защити обвинителната теза с аргумента, че независимо от малкото количество наркотик, открит у подсъдимия, то същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се определи и наложи административно наказание глоба.

От своя страна обвиняемият не оспорва обвинението, но моли да бъде оправдан. Мотивите за това искане се излагат от адв. П., който счита, че в случая следва М. да се оправдае, т.к. сме изправени пред деяние по чл. 9 ал.2 от НК.

При тази фактическа обстановка Съдът зае становище, че с деянието си макар и формално обвиняемият да е осъществил състава на престъплението, което му е вменено във вина, поради своята малозначителност,  извършеното от него не е обществено опасно – респ. не е престъпление.

За да се направи този извод, Съдът следва да обсъди съвкупно всички елементи от състава на дадено престъпление – като в случая може да се подчертае следното – безспорно става ясно, а и по делото в тази насока не се спори, че М. е  държал  марихуана с нетно тегло 0,134 грама на стойност 0.804 лв.

От наличната справка съдимост е видно, че М. е осъждан веднъж и е реабилитиран.

Единственият проблем, който на практика се поставя в настоящото производство, но който се явява същностен и решаващ за изхода на спора, е свързан с възможността за приложение или не на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК. Според настоящия съдебен състав осъщественото от обвиняемия е толкова малозначително, че не е общественоопасно и вмененото на М. деяние се явява непротивоправно. Прокурорът от своя страна, очевидно не приема, че е възможно приложение на нормата на чл. 9, ал. 2 НК в този случай.

За да се даде законосъобразен отговор на поставения принципен проблем, трябва да се направи преценка дали може да се говори за присъствие на правните параметри, заложени в разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК при така установените характеристични данни на обв. М..

Съгласно текста на чл. 9, ал. 2 НК, не е престъпно деянието, което макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Теорията и практиката са категорични, предвид анализа на тази норма, че приемането на едно деяние за малозначително, иначе казано-непрестъпно, е възможно да стане по линия на два варианта- липса на обществена опасност поради малозначителност на същото /деянието/; извеждане на обществена опасност на деянието, но с характеристиката на явна нейна незначителност. Във всеки от случаите трябва да се изследват деянието и обществената опасност- два от признаците, правещи кое да е престъпление такова. При направен извод за малозначителност, се изключват обществената опасност и противоправността на деянието.

Според Съда, в конкретния казус, сме изправени пред първата хипотеза на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК.  Става дума за млад човек,  който не отрича стореното и изразява съжалението си за стореното.

На следващо място, в случая става дума за лека дрога-коноп /марихуана/ и то за очевидно малкото количество от 0,134 гр. и на нищожната стойност от 0.804 лв.

 Изложеното дотук дава възможност на Съда да стъпи на плоскостта на малозначителност на деянието, извършено от обвиняемия, в неговата първа форма. Безспорно формално са налице признаците на престъпление по чл. 354А, ал. 5 НК. Но изложените фактори, независимо от отежненото съдебно минало на обвиняемия, който освен това е и реабилитиран, формират извода за малозначителност по смисъла на чл. 9, ал. 2, пр. 1 НК, водещ до пълна липса на обществена опасност. Това е така, защото въздействието на деянието в конкретния случай е дотолкова лишено от значение, че в действителност не застрашава реално обществените отношения, предмет на защита с посочената норма. Именно и за това не следва да се обсъждат никакви данни за извършителя, говорещи за степента и интензитета на неговата лична опасност, което щеше да е различно, ако се приемаше, че е става дума за явна незначителност на обществената опасност на деянието, когато действително е нужно да се прави стриктна преценка на личността на обвиняемия, доколкото същата се съдържа в осмислянето на самата обществена опасност.

Следва и да се подчертае, че при анализ на практиката на ВКС  във връзка с престъпления по чл. чл. 354А, ал. 5 НК, прави впечатление, че за „маловажни случаи” се приемат например – държането на 12,6251 г марихуана (високорисково наркотично вещество, съдържащо 8 тегловни процента тетрахидроканабинол, на стойност 76 лева - Решение № 253 от 11.06.2009 г. на ВКС по н. д. № 241/2009 г., I н. о., държането на наркотично вещество 1,23 грама марихуана с 0,52 % активно вещество, на стойност 7,38 лева - Решение № 326 от 2.07.2010 г. на ВКС по н. д. № 198/2010 г., III н. о, държане без надлежно разрешително на 0,83 гр. хероин на стойност от 74,70 лева - Решение № 329 от 15.07.2010 г. на ВКС по н. д. № 277/2010 г., II н. о., държането на 4,75 г. марихуана, на стойност 28,50 лв. - Решение № 19 от 30.01.2008 г. на ВКС по кас. д. № 616/2007 г., II н. о. Т.е. при всички от изброените случаи се касае за количество наркотично вещество най-малко двойно на това по настоящия казус, а при по-голяма част и значително повече и на по-голяма стойност.

Ето защо Съдът прие, че инкриминираното деяние не е общественоопасно поради своята малозначителност, поради което не е престъпление и оправда обвиняемия М..

На основание чл. 190 от НПК Съдът реши направените по делото разноски в размер на 56.60лв. да останат за сметка на държавата.

По изложените мотиви Съдът постанови решението си.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.