НОХД 1205/2014 - Присъда - 27-05-2014

Присъда по Наказателно дело 1205/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

195

 27.05.2014 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На двадесет и седми май           две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. СТОЯНКА ТЕРЗИЙСКА

                                                                2. КАТЯ АНГЕЛОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Елена Богданова

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 1205 по описа за 2014 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.З.П., родена на *** ***, българка, българска гражданка, средно образование, работеща, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че за периода от неустановена дата на месец февруари 2013 година до 09.09.2013г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление е отнела чужди движими вещи, както следва:

-- за периода от неустановена дата на месец февруари 2013г. до 05.07.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1бр. златна гривна правоъгълна елементи – жълто и бяло злато- 20 гр.- 14 карата на стойност 1200 лв. / хиляда и двеста лева/, 1 бр. златна гривна – 15 грама /кръгла/ 14 карата – на стойност 900 лв. /деветстотин лева/

-- за периода от неустановена дата на месец февруари до 23.08.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1 бр. златен пръстен с перла – 5,1 грама на стойност 306 лв./триста и шест лева/

-- за периода от неустановена дата на месец февруари 2013 година до 09.09.2013г.в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1бр. златно колие /жълто и бяло злато с камъни циркони/ -20,37гр. – 14 карата на стойност 1222,20 лв. /хиляда двеста двадесет и два лева и двадесет стотинки/

-- за периода от неустановена дата на месец февруари 2013 година до 09.09.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – пари 3000 дубайски долара /дирхам/ с левова равностойност 1206,60 лв. /хиляда двеста и шест лева и шейсет стотинки/, 70 сингапурски долара с левова равностойност 81,90 лв. /осемдесет и един лева и деветдесет стотинки/, всички вещи на обща стойност 4916,70 лв. /четири хиляди деветстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/ от владението на Е.В.П. с ЕГН ********** от гр. П., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата Н.З.П. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 1бр. златно колие от жълт и бял метал, 1бр. дамска гривна от бял и жълт метал, 1бр. масивна грапава дамска гривна от жълт метал, 1бр. дамски пръстен от жълт метал с бял сферичен камък, намиращи се на съхранение в ОД на МВР гр. П., ДА СЕ ВЪРНАТ на Е.В.П., ЕГН ********** след влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Н.З.П. да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС по сметка на ПРС сумата от 30.00 /тридесет/ лева, представляваща направените разноски по делото.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

         2.

 

 

Вярно с оригинала!

АМ