НОХД 1110/2014 - Споразумение - 28-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 1110/2014г.

П Р О Т О К О Л

 

 

28.02.2014 година 

                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                     ХIV наказателен състав

 

 

На двадесет и осми февруари               две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КАТЯ ВАСИЛЕВА

                                                                                2. МИМА БИЗЕРОВА

 

Секретар Виктория Калайджиева

Прокурор АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД БП №1110 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 16,30 часа се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИЯТ:

Е.И.И., се явява лично и със защитника си от досъдебното производство адв. Ш..

 

ПОДС. П.: Нямам възражение за неспазването на три дневния срок по чл.358 ал.3 от НПК.

 

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ш.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

Е.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

- Получих препис от обвинителни акт.

 

         НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА ПО чл.274 и чл.275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Представям споразумение с подсъдимия, което моля да одобрите.

        

АДВ. Ш.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

 

Съдебния състав намира, че тъй като е сезиран с искане за одобряване на споразумение по реда на част V глава 29 от НПК, то съдебно дирене в настоящото производство не следва да се осъществява, предвид на което

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

        

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

 

         ПОДС. И.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

 

         Съдът счита, че тъй като представеното споразумение, съответства на събраните по делото доказателства, като същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено в представения си пред Съда вид.

         Ето защо,

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на осн.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив представлявана от прокурор А. М., подсъдимият Е.И. и защитникът му адв. Ш. споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД БП № 1110/14г. по описа на ПРС - ХIV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Е.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 от НК за това, че на 26.02.2014 год. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високо рискови наркотични вещества – хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин 51 тегловни процента и нето тегло 0.054 грама на стойност 6.48 лева и марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.5 тегловни процента и нето тегло 0.354 грама на стойност 2.12 лева.

 За така извършеното от подс. Е.И.И. престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 от НК при условията на чл. 55 ал. 1, т.1, вр. ал. 3 от НК му се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА подс. Е.И. да изтърпи така наложеното му наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подс. Е.И. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето през което е бил задържан на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР, считано от 26.02.2014 г. до 27.02.2014 г., както и времето през което е бил задържан по реда на чл.64 ал.2 от НПК, считано от 27.02.2014г. до 28.02.2014г.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – метален бокс и сгъваем нож – на съхранение при домакина на V РУ „Полиция” гр. Пловдив да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият Б. С. П. да заплати сумата от 120 /сто и двадесет/ лв. по сметка на ВСС – София за направени разноски по делото.

 

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                                  

ПРОКУРОР: .................................           

             / АЛ. М./                                               

                                                                            

 

 

ПОДС. И.:.....                                  ЗАЩИТНИК:........................                                                                            /АДВ. Ш./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                2.

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384 вр чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД БП № 1110/14 г. по описа на ПРС - ХIV н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия Е.И.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” да бъде отменена, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД БП № 1110/14г. по описа на ПРС - ХIV н.с. на осн. чл.384 вр чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Е.И.И. мярка за неотклонение “ ПОДПИСКА” .

        

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

СЪДЪТ уведомява подсъдимия, че в 7 – мо дневен срок от днес, следва да заплати направените по делото разноски в размер на 120 лева, като вносната бележка следва да бъде представена в деловодството на състава и приложена по делото. В случай, че това не бъде направено в указания срок, ще бъде издаден изпълнителен лист и изпратен в ТД на НАП – Пловдив.

        

Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 16,40 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                           2.

 

 

 

                                                                     СЕКРЕТАР:

        

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.