НОХД 1083/2014 - Споразумение - 28-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 1083/2014г.

П Р О Т О К О Л № 128

 

 

28.02.2014 година 

                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                     ХIV наказателен състав

 

 

На двадесет и осми февруари               две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КАТЯ ВАСИЛЕВА

                                                                                2. МИМА БИЗЕРОВА

 

 

Секретар Виктория Калайджиева

Прокурор СВЕТЛА НИКОЛОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД БП №1083 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 15,35 часа се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИЯТ:

М.А.М., се явява лично и със служебният си защитник адв. Х.  

 

ПОДС. М.: Нямам възражение за неспазването на три дневния срок по чл.358 ал.3 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. ХР.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

М.А.М. e роден на ***г*** З., живущ ***, българин, български гражданин, неграмотен, безработен,  неженен, осъждан, ЕГН: **********        

- Получих препис от обвинителни акт.

 

         НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА ПО чл.274 и чл.275 от НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Представям споразумение с подсъдимия, което моля да одобрите.

        

АДВ. ХР.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

 

Съдебния състав намира, че тъй като е сезиран с искане за одобряване на споразумение по реда на част V глава 29 от НПК, то съдебно дирене в настоящото производство не следва да се осъществява, предвид на което

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

        

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

 

         ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът счита, че тъй като представеното споразумение, съответства на събраните по делото доказателства, като същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено в представения си пред Съда вид.

         Ето защо,

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на осн.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив представлявана от прокурор С. Н., подсъдимият М.М. и служебният му защитник адв. ХР. споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД БП № 1083/14г. по описа на ПРС - ХIV н.с. за следното:

        ПОДСЪДИМИЯТ М.А.М. e роден на ***г*** З., живущ ***, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********* е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.195,ал.1,т.3,вр чл.194,ал.1 от НК за това, че на 25.02.2014г. в с.Б., обл.П., при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година,изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужда движима вещ- 1 бр. електрическа печка с два котлона и фурна тип „Р.“ , бяла на цвят, на стойност 120лв, от владението на Г. Г. Б., ЕГН:********** *** Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои.

        За така извършеното от подс. М.А.М.  престъпление по чл. 195,ал.1,т.3,вр чл.194,ал.1 от НК при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА подс. М.М. да изтърпи така наложеното му наказание ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подс. М.М. наказание ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР, считано от 26.02.2014 г. до 27.02.2014 г., както и времето, през което същият е бил задържан на основание чл.64, ал.2 от НПК, считано от 27.02.2014 година до 28.02.2014 година. 

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият да заплатят сумата от 80 /осемдесет/ лв. по сметка на ВСС – София за направени разноски по делото.

 

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                                  

ПРОКУРОР: .................................           

             / СВ. Н./                                               

        

                                                                                      

 

 

ПОДС. М.:.....                                     ЗАЩИТНИК:........................                                       /АДВ. ХР./

 

 

                           

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 1.

 

                                                              2.                                     

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384 вр чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД БП № 1079/14 г. по описа на ПРС - ХIV н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия М.А.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” да бъде отменена, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД БП № 1083/14г. по описа на ПРС - ХIV н.с. на осн. чл.384 вр чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.А.М. мярка за неотклонение “ ПОДПИСКА” .

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

СЪДЪТ уведомява подсъдимия, че в 7 – мо дневен срок от днес, следва да заплати направените по делото разноски в размер на 80 лева, като вносната бележка следва да бъде представена в деловодството на състава и приложена по делото. В случай, че това не бъде направено в указания срок, ще бъде издаден изпълнителен лист и изпратен в ТД на НАП – Пловдив.

        

Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 16,00 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                     2.

 

        

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.