НОХД 1054/2014 - Мотиви - 18-03-2014

Мотиви по Наказателно дело 1054/2014г.

М  О  Т  И  В  И  към Присъда № 74/27.02.2014г., постановена  по  НОХД № 1054/2014г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІ н. с.

 

РП Пловдив е повдигнала обвинение срещу М.Т.Л. – роден на ***г***, българин, български гражданин, висше образование, пенсионер, разведен, осъждан, ЕГН ********** за това, че на 24.02.2014г. в гр. П. в немаловажен случай, повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, чрез използване на техническо средство – джобно ножче е направил опит да отнеме чужди движими вещи – 6 броя парчета х 6 кв.мм. ПВО рекордоман с обща дължина 1.42 м. х 1.44 лв/м. на стойност 2.45 лв., 2 бр. мостов проводник ПВВ-МБ1-2х1.5 кв.мм. с обща дължина 8.20 м. х 0.95 лв/м. на стойност 7.79 лв., 1 брой мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2х2.5 кв.мм. с обща дължина 4.72 м. х 1.50 лв/м. на стойност 7.08 лв. и 6 броя проводник ПВ-А2 1.00 с обща дължина 3.20 м. х 0.33 лв/м. на стойност 1.56 лв., всичко на обща стойност 18.88 лв. от владението на ЖП секция гр. П. при ДП „Н.” без съгласието на ръководството с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.195 ал.1 т.4 пр.2 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК.

Производството е по реда на чл.372 ал.4 от НПК.   

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подс. Л. обвинение, като предлага същият да бъде признат за виновен и да му бъде наложено наказание лишаване от свобода при баланс на смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, което да бъде намалено с една трета на основание чл.58а от НК. Наред с горното прокурорът счита, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл.68 ал.1 от НК относно наложеното на подс. Л. наказание по НОХД № 4000/2011г. по описа на ПРС.

Защитникът на подс. Л. – адв. Б.Л. моли съда да оправдае подзащитния и на основание чл.9 ал.2 от НК.

Подс. Л. се признава за виновен в извършване на деянието, във връзка с което му е повдигнато обвинение и поддържа заявеното от неговия защитник.

          На основание чл.373 ал.3 от НПК, съдът приема за установена следната, изложена в обвинителния акт, фактическа обстановка:

Подс. М.Т.Л. е роден на ***г***, българин, български гражданин, висше образование, пенсионер, разведен, осъждан, ЕГН **********.

С Определение № 366/15.04.2011г., постановено по НОХД № 2470/2011г. по описа на ПРС, подс. Л. е признат за виновен за извършено на 12.04.2011г. престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК, за което на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК му е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.2 от НК е приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан по ЗМВР и по чл.64 ал.2 от НПК в периода от 12.04.2011г. – 15.04.2011г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. Определението е влязло в сила на 15.04.2011г.

С Определение № 1037/18.10.2011г., постановено по НОХД № 4000/2011г., подс. Л. е признат за виновен за извършено на 05.10.2010г. престъпление по чл.194 ал.3 вр. ал.1 от НК, за което на основание чл.54 от НК му е наложено наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК е приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан по ЗМВР, считано от 05.10.2010г. до 06.10.2010г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК са кумулирани наказанията по НОХД № 2470/2011г. по описа на ПРС и НОХД № 4000/2011г. по описа на ПРС, като е определено едно общо най – тежко наказание шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на последния съдебен акт – 18.10.2011г. На основание чл.25 ал.2 от НК от така определено общо най – тежко наказание е приспадната изтърпяната част от наказанието, наложено по НОХД № 2470/2011г. по описа на ПРС, считано от 12.04.2011г. до 15.04.2011г. и по НОХД № 4000/2011г. по описа на ПРС, считано от 05.10.2010г. до 06.10.2010г. Определението е влязло в сила на 18.10.2011г.

         Посоченото по - горе обуславя квалификацията повторност по смисъла на чл.28 ал.1 от НК на извършеното от подс. Л. престъпление, тъй като същото е извършено, след като подсъдимият е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и преди да са изтекли пет години от изтърпяване на наказанието по предходното осъждане.

На 24.02.2014г. около 13.00ч. подс. Л. се качил на един от електрическите кранове, намиращ се в района на ЖП гара Ф. и започнал да реже с джобно ножче кабелите, предназначени за осветлението на крана и ги пускал на земята. Действията му били непосредствено възприети от св. С.Ж., който в 13.30.ч. уведомил за видяното св. Н.П. – служител от РУ „Транспортна полиция” гр. Пловдив. След това св. Ж. се насочил към крана, за да предотврати евентуално бягство от страна на подсъдимия. Подс. Л. слязъл от крана, а на въпроса на св. Ж. какво прави на крана, отговорил неразбираемо. Малко след това на място пристигнал св. П., пред когото подс. Л. заявил, че се бил качил на крана и с джобно ножче рязал парчета от кабела. С Протокол за доброволно предаване от 24.02.2014г. подс. Л. предал кабелите, които били, както следва: 6 броя парчета х 6 кв.мм. ПВО рекордоман с обща дължина 1.42 м., 2 бр. мостов проводник ПВВ-МБ1-2х1.5 кв.мм. с обща дължина 8.20 м., 1 брой мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2х2.5 кв.мм. с обща дължина 4.72 м. и 6 броя проводник ПВ-А2 1.00 с обща дължина 3.20 м. и ножа, с който ги рязал.

От заключението на изготвената по делото стоковооценъчна експертиза се установява, че стойността на кабелите е, както следва:  – 6 броя парчета х 6 кв.мм. ПВО рекордоман с обща дължина 1.42 м. х 1.44 лв/м. на стойност 2.45 лв., 2 бр. мостов проводник ПВВ-МБ1-2х1.5 кв.мм. с обща дължина 8.20 м. х 0.95 лв/м. на стойност 7.79 лв., 1 брой мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2х2.5 кв.мм. с обща дължина 4.72 м. х 1.50 лв/м. на стойност 7.08 лв. и 6 броя проводник ПВ-А2 1.00 с обща дължина 3.20 м. х 0.33 лв/м. на стойност 1.56 лв., всичко на обща стойност 18.88 лв.

От заключението на изготвената по делото съдебно – психиатрична експертиза на подс. Л. се установява, че същият страда от синдром на алкохолна зависимост. Психични и поведенчески разстройства, дължащи са на употреба на алкохол. Промяна на личността по алкохолен тип. Към момента на експертизата не е било установено психотично състояние, алкохолна психоза или деменция. Водещи са нарушенията в структурата на личността с устойчивите асоциални тенденции. Подсъдимият е могъл да разбира свойството и значението на извършеното от него на 24.02.2014г. и да ръководи постъпките си. Същият е бил в състояние на обикновено алкохолно опиване при синдром на алкохолна зависимост.

Описаната по – горе фактическа обстановка, съдът приема за установена на основание направеното от страна на подс. Л. самопризнание и на доказателствата, събрани в досъдебното производство. В подкрепа на фактическата обстановка са показанията на свидетелите – С.Г.Ж., Н.С.П., Й.С.А., разпитани в хода на досъдебното производство, които съдът кредитира като обективни, логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи, както помежду си, така и с останалите доказателства по делото. Както самопризнанието на подсъдимия, така и показанията на свидетелите са в подкрепа на приетите за установени от съда факти и обстоятелства.

От обективна страна, фактите по делото се подкрепят и от събраните писмени доказателства, а именно: Протокол за доброволно предаване от 24.02.2014г. /л.5/, справка за съдимост /л.13 – л.14/, характеристична справка /л.33/.

В подкрепа на описаната фактическа обстановка са и заключенията на изготвените по делото стоковооценъчна и съдебно – психиатрична експертизи, които съдът кредитира като обективно и компетентно изготвени, с нужните знания и опит в съответната област.

При така описаната безспорна фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че подс. Л. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195 ал.1 т.4 пр.2 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК за това, че на 24.02.2014г. в гр. П. в немаловажен случай, повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, чрез използване на техническо средство – джобно ножче е направил опит да отнеме чужди движими вещи – 6 броя парчета х 6 кв.мм. ПВО рекордоман с обща дължина 1.42 м. х 1.44 лв/м. на стойност 2.45 лв., 2 бр. мостов проводник ПВВ-МБ1-2х1.5 кв.мм. с обща дължина 8.20 м. х 0.95 лв/м. на стойност 7.79 лв., 1 брой мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2х2.5 кв.мм. с обща дължина 4.72 м. х 1.50 лв/м. на стойност 7.08 лв. и 6 броя проводник ПВ-А2 1.00 с обща дължина 3.20 м. х 0.33 лв/м. на стойност 1.56 лв., всичко на обща стойност 18.88 лв. от владението на ЖП секция гр. П. при ДП „Н.” без съгласието на ръководството с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което.

От обективна страна, с действията си подс. Л. е реализирал обективните признаци от състава на посоченото по – горе престъпление, тъй като е направил опит да отнеме чужди движими вещи от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Подсъдимият е направил опит да отнеме 6 броя парчета х 6 кв.мм. ПВО рекордоман с обща дължина 1.42 м. х 1.44 лв/м. на стойност 2.45 лв., 2 бр. мостов проводник ПВВ-МБ1-2х1.5 кв.мм. с обща дължина 8.20 м. х 0.95 лв/м. на стойност 7.79 лв., 1 брой мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2х2.5 кв.мм. с обща дължина 4.72 м. х 1.50 лв/м. на стойност 7.08 лв. и 6 броя проводник ПВ-А2 1.00 с обща дължина 3.20 м. х 0.33 лв/м. на стойност 1.56 лв., всичко на обща стойност 18.88 лв. от владението на ЖП секция гр. П. при ДП „Н.” без съгласието на ръководството, като е имал намерение противозаконно да ги присвои. Престъплението обаче е останало недовършено поради независещи от дееца причини. Подс. Л. е извършил деянието чрез използване на техническо средство, а именно джобно ножче и при условията на повторност, тъй като престъплението е извършено, след като подсъдимият е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова, в немаловажен случай. Извършеното от подс. Л. престъпление не представлява маловажен случай, тъй като не може да се приеме, че липсват вредни последици или че същите са незначителни такива. Действително по отношение на подсъдимия е повдигнато обвинение за опит, в който случай не настъпват предвидените в закона и целени от дееца общественоопасни последици. Чл.93 т.9 от НК обаче говори за липса или незначителност на вредни последици от престъплението, каквито в случая са налице. И това е така, тъй като вещите, които подс. Л. е направил опит да отнеме, представляват кабели, предназначени за осветлението на крана, от който ги е отрязал. По този начин не само, че е била нарушена целостта на кабелите, но и прекъснато осветлението. Наред с горното следва да се посочи и това, че макар и отрязаните парчета кабел да се върнат на ДП „Н.” чрез тях не може да се възстанови целостта на кабелите, респ. осветлението на крана.  Действително в случая са налице и смекчаващи обстоятелства, а именно признание на вината, съжаление за стореното, ниската стойност на вещите, обстоятелството, че престъплението е недовършено. Тези смекчаващи обстоятелства обаче, макар и в своята съвкупност, не могат да обосноват по – ниска степен на обществена опасност на извършеното от подс. Л. престъпление в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Това са обстоятелства, които могат да бъдат взети предвид при определяне на наказанието. Не само, че смекчаващите обстоятелства не са достатъчни, за да се приеме, че случаят е маловажен, но и това, че наред със смекчаващите, са налице и отегчаващи обстоятелства. Като такива следва да бъдат посочени осъждането на подс. Л. по НОХД № 287/2008г. по описа на ПРС, което е извън деянията, обуславящи повторността. Наред с горното подсъдимият е извършил престъплението в изпитателния срок на предходно осъждане. Следва да бъде посочено и това, че деянието е квалифицирано както, защото е извършено при условията на повторност, така и защото е извършено чрез използване на техническо средство. Още по – малко пък, предвид изложеното по – горе, може да се приеме, че деянието не е общественоопасно или че неговата обществена опасност е явно незначителна, поради което не може да намери приложение чл.9 ал.2 от НК.     

От субективна страна, престъплението е извършено с пряк умисъл. Подс. Л. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

С оглед на посочената и приета по – горе правна квалификация за извършеното от подс. Л. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК и обществената опасност на деянието и на дееца, съдът е на становище, че на същия следва да бъде определено наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК предвид недовършеността на престъплението, в който случай, съгласно разпоредбата на чл.58 б.а от НК съдът може да приложи чл.55, и като се взеха предвид степента на осъществяване на намерението и причините, поради които престъплението е останало недовършено. Предвид горното съдът намира, че на подс. Л. следва да бъде наложено наказание четири месеца лишаване от свобода, което се явява справедливо и би постигнало целите на специалната и генералната превенция на наказанието, визирани в разпоредбата на чл.36 от НК. Така определеното наказание се явява по – благоприятно за дееца, поради което в случая, съгласно чл.58а ал.4 от НК, следва да бъде приложен чл.55 от НК, а не разпоредбите на чл.58а ал.1 – 3 от НК.  

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС така наложеното на подс. Л. наказание четири месеца лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК от така наложеното на подс. Л. наказание четири месеца лишаване от свобода следва да бъде приспаднато времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и по реда на НПК, считано от 24.02.2014г. до 27.02.2014г.

На основание чл.68 ал.1 от НК подс. Л. следва да изтърпи изцяло и отделно от така наложеното му наказание четири месеца лишаване от свобода и наказанието шест месеца лишаване от свобода, определено му като едно общо най – тежко наказание с Определение № 1037/18.10.2011г., постановено по НОХД № 4000/2011г. по описа на ПРС. И това е така, тъй като в рамките на тригодишния изпитателен срок, считано от 18.10.2011г., с който е било отложено изпълнението на определеното му по НОХД № 4000/2011г. по описа на ПРС общо най – тежко наказание шест месеца лишаване от свобода, подсъдимият е извършил друго умишлено престъпление, за което му е наложено наказание лишаване от свобода. Отложеното наказание следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.

Вещественото доказателство по делото – 1 бр. джобно ножче с вилица, кафяво на цвят и две режещи части с обща дължина в затворено положение 9 см., приложено по делото, следва да се унищожи като вещ без стойност, след влизане в сила на присъдата.

Веществените доказателства по делото – 6 броя парчета кабел ПВО – рекордоман 6 кв.мм. с обща дължина 1.42 м., 2 бр. мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2 х 2.5 кв.мм. с обща дължина 8.20 м., 1 брой мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2х2.5 кв.мм. с обща дължина 4.72 м. и 6 бр. кабел ПВ-А2 1.00 с обща дължина 3.20 м., намиращи се на съхранение в РУ „Транспортна полиция” гр. Пловдив, следва да се върнат на ЖП секция гр. П. при ДП „Н.”, след влизане в сила на присъдата.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подс. Л. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ВСС сумата от по 85 лв., представляваща направени по делото разноски.

Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ