НОХД 103/2014 - Споразумение - 04-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 103/2014г.

№ 63
П Р О Т О К О Л
 

 


04.02.2014 г.                                                                   Град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  ХХІ наказателен състав

На четвърти февруари     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

        

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 103 описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 14,22 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

М.Х.Х. – редовно призован, се явява лично. За него се явява определеният за служебен защитник адв. З.З. от АК – П..  

ПОДС. Х.: Съгласен съм да ме защитава адв. З.З. в настоящото производство.

АДВ. З.: Запознат съм с материалите по делото и мога да поема защитата на подс. М.Х.Х..

Съдът счита, че са налице основанията на чл. 372, ал. 2 от НПК  и чл. 26, ал. 2 от ЗЗП, поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. З.З. за служебен защитник на подс. М.Х.Х. в настоящото производство.

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимия:

         М.Х.Х. - роден на *** ***, живущ ***, ЕГН **********.

         ПОДС. Х.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни, не правя възражение в този смисъл.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид с параметри на наказанието при условията на чл. 57, ал. 2, вр. чл. 54 от НК, а именно: 3 месеца „лишаване от свобода”, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 години, като бъде наложено и кумулативно наказание ГЛОБА в размер на 100 лева.

         АДВ. З.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. П. постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора.

         Съдът, с оглед липсата на отводи, счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие, поради което

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Х.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение. Платил съм тока в Енергото и наложената ми глоба от 600 лева.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 04.02.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – П., представлявана от прокурор НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ, от една страна и от друга – подсъдимия М.Х.Х., лично и със служебния си защитник адв. З.З. от АК - П. за решаване на  НОХД № 103/2014 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият М.Х.Х. - роден на *** ***, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 234в, ал.1 пр.1 от НК за това, че на 14.08.2013 година в град П., чрез другиго – неустановено в хода на разследването лице, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

За така извършеното престъпление по чл. 234в, ал.1 пр.1 от НК на подсъдимия М.Х.Х. му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ при условията на чл. 57, ал. 2, вр. чл. 54 от НК - 3 /ТРИ/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното и наложено на подс. М.Х.Х. наказание от 3 /три/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК времето, през което подс. М.Х.Х. е бил задържан по ЗМВР на 14-15.08.2013 г. като един ден задържане се зачита за един ден „Лишаване от свобода”.

 

ЗА РП - П.                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                                                        ......................

Н. ИНГИЛИЗОВ                                            /М.-И. Х./

                                                                  ЗАЩИТНИК:                                                                                                          АДВ. З.

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3, вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 103/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия М.Х.Х. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 103/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Х.Х. мярка за неотклонение „Подписка”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 14,38 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

                                              

СЕКРЕТАР:..............................  


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.