НОХД 1014/2014 - Споразумение - 26-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 1014/2014г.

П Р О Т О К О Л  №118

 

26.02.2014 година                                    град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД               Х наказателен състав

На двадесет и шести февруари              2014 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ХРИСТО ГЕНОВ

                                                          БОРИС ЦОНЕВ

                                                         

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: СВЕТОМИР БАБАКОВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД  БП 1014 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

           

ПОДСЪДИМИЯТ Н.И.П. налице и със защитника си адв.З.Г..

СВИДЕТЕЛИ:

В.А.М. – не ув., не се явява.

С.А.Д. – не ув., не се явява

Е.В.П. – не ув., не се явява

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: П.К. – не  ув., не се явява.

          РП ПЛОВДИВ изпраща представител.

По делото е представя разписка за връчен препис от обвинителния акт на подсъдимият и писмо с АК-Пловдив за адв.Г..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

     Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

     Сне се самоличността на подсъдимият:

Н.И.П. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, работещ, като общ работник, неженен, осъждан, ЕГН - **********.

          -Получих препис от обвинителния акт днес.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК, на подсъдимият по чл.55 от НПК, както и разпоредбата на чл.358 ал.3 от НПК.

Уведоми се подсъдимият и защитника му, че с разпореждане за насрочване на делото е взета мярка за неотклонение „Подписка”

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

АДВ.Г.: Отводи нямам. Моля да ми се предостави възможност да обсъдя параметри на споразумение, предложение от прокурора. Не желаем да се възползваме от правото за отлагане на делото.

          Предостави се възможност за обсъждане параметри на споразумение.

          ПРОКУРОР: Постигнахме споразумение с подсъдимият и неговият защитник, а именно една година лишаване от свобода при строг режим и го представям на съда.

АДВ.Г.: Моля да бъде одобрено споразумението.

          Съдът с оглед на това, че е сезиран с искане за споразумение счита, че не следва да се провежда съдебно следствие, затова и

О П Р Е Д Е Л И:

          Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

          ПОДС.П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381, ал. 4, ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК постигнатото между РП - Пловдив представлявана от прокурор СВЕТОМИР БАБАКОВ от една страна и подсъдимият Н.И.П. и АДВ. З.Г. от друга страна споразумение за решаване на НОХД БП 1014/2014 г. по описа на ПРС - Х н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Н.И.П. - роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, работещ, като общ работник, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1 б. „а”  от НК в това, че на 23.02.2014 год. в гр. Пловдив при условията на опасен рецидив – деецът е извършил престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, чрез унищожаване на преграда, здраво направена за защита на имот /стъкло на предна дясна врата на товарен автомобил марка „Ивеко” модел „Дейли” с ДК № *** е отнел чужди движими вещи - авто-радиокасетофон марка „JVC” модел „KS-FX460R” на стойност 35 лв. от владението на В.А.М. ЕГН - ********** без негово съгласие, с намерението противозаконно да го присвои.

За така извършеното от подс. Н.И.П. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а”  от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1 т.1 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на Н.И.П. наказание от една година лишаване от свобода в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.2 във  вр. с ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказанието една година лишаване от свобода времето, през което подс. Н.И.П. е  бил задържан по реда на ЗМВР, както и с постановление на РП Пловдив по НПК считано от 24.02.2014г. до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа” черен на цвят, находящ се по делото ДА СЕ ВЪРНЕ на подс. Н.И.П. след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. карта за дактилоскопни следи, находяща по делото ДА ОСТАНЕ в кориците на делото.

          ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Н.И.П. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 30лв.

За РП-Пловдив  ...........................              ........................................       

/СВЕТОМИР БАБАКОВ/                          /Подс.Н.П./

 

........................................

/Адв.З.Г./

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1……………………

                                                                 2……………………

          С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД  БП 1014/2014г. по описа на ПРС - Х н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимият Н.И.П. мярка за неотклонение “Подписка” бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД БП 1014/2014г. по описа на ПРС - Х н.с. на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

          ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия Н.И.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          ПОДС.П.: Упълномощавам адв.З.Г. да получи вместо мен вещественото доказателство по делото мобилен телефон „Нокиа”.

                                                                   ПОДСЪДИМ: ........................

                                                                   /Н.П./

 

          Върна се вещественото доказателство – мобилен телефон „Нокиа” на адв.Г..

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подсъдимияте осъден да заплати направените по делото разноски на стойност 30.00/тридесет/ лв., следва на същия да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок същият да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като го предупреждава, че в противен на този случай, срещу него ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от него към Държавата.

          Протокола се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 15:30 часа.

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1……………………

 

                                                                 2……………………

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.