НОХД 6994/2013 - Споразумение - 11-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 6994/2013г.

                                  П Р О Т О К О Л № 77

 

11.02.2014 година                                                                     град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХVІ наказателен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Недка Проданова

                                                                      2. Димитър Станков

Секретар:  Иванка Пиронкова

Прокурор: Мирослав Христев

 

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6994 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМАТА: Ш.Ф.Д. – редовно призована се явява лично и с адв. Г.Ж. от досъдебното производство.

РП-Пловдив – редовно призована, изпраща представител.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.  

АДВ.Ж. :  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимата:

Ш.Ф.Д.  -  родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********.  

ПОДС. Д.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

         Съдът разясни на подсъдимия правата по чл. 55 от НПК.

         ПОДС. Д. : Разясниха ми се правата.

         На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимата и нейния защитник постигнахме споразумение, което представям и моля да одобрите, като непротиворечащо на закона.

АДВ.Ж.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС. Д.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдебният състав счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 3 ал. 5 и ал.6 от НПК  не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор М. Х. от една страна и подсъдимата Ш.Ф.Д.    и адв. Г.Ж. от друга страна споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 6994/13 г. по описа на ПРС – ХVI н.с. за следното:

ПОДСЪДИМАТА Ш.Ф.Д.  -  родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК в това, че на 26.09.2013 г. в гр. П., обл. П. е държала акцизни стоки- тютюневи изделия, а именно 76,500 кг. /седемдесет и шест килограма и петстотин грама/ тютюн за пушене/ за лула и цигари/ на стойност 12 431,25 лева /дванадесет хиляди четиристотин тридесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ без бандерол, когато такъв  се изисква по закон - чл.2, т.2 от Закон за акцизите и данъчните складове:На облагане с акциз  подлежат:…т.2  тютюневите изделия”, чл.25 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия: – „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл.28 ал.1 от същия закон – „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25”, както и  чл.100  от Закона за  акцизите и данъчните складове:”… тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се продават само облепени с бандерол”  в немаловажен случай.

За така извършеното от подсъдимата Ш.Ф.Д.  престъпление по чл. 234, ал. 1  от НК й  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата Ш.Ф.Д.  наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Веществените доказателства находящи се на съхранение  в Митница Пловдив, а именно:

– 8 броя черни полиетиленови чували, всеки съдържащ тютюн за пушене /за лула и цигари/ с общо тегло 76,500 кг.,  на основание чл. 234 ал. 3 от НК да се отнемат в полза на Държавата и унищожат.

- 1 брой метална машина с прикачен електромотор на основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК да се отнеме в полза на Държавата. 

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата  Ш.Ф.Д.  да заплати по сметка на ВСС сумата от  120 /сто и двадесет/ лева разноски по делото.

                                                                                                     

За РП-Пловдив  ...........................                       .......................................        

Прокурор: /  М. Х.    /                                                /подс.  Ш. Д./

 

........................................

        /Адв. Г. Ж. /

 

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ……………………..

 

                                                                 2. ………………………

                  

С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 6994/13 г. по описа на ПРС - ХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимата  Ш.Ф.Д. ЕГН **********  мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъде отменена, поради което

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6994/13г. по описа на ПРС – ХVІ н.с. на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал.7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата  Ш.Ф.Д. ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подсъдимата  Ш.Ф.Д. е осъдена да заплати направените по делото разноски в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, следва на същата да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок същата да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като я предупреждава, че в противен на този случай, срещу нея ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от нея към Държавата.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в  09,20 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

                       2.

 

                                                                        СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала:  И.П.