НОХД 6955/2013 - Присъда - 29-05-2014

Присъда по Наказателно дело 6955/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ .......                                       29.05.2014 г.                            гр.  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    V НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                     две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор АСЕН ИЛИЕВ

като разгледа докладвано от съдията НОХД  № 6955  по описа за 2013 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.К. – роден на ***г***., българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, вдовец, неосъждан, ЕГН: ********** за НЕВИНЕН в това, на 06.03.2009г. в гр.Пловдив, съзнателно да се е ползвал от неистински официален документ – препис от Определение № 757/06.05.1948г. на Пловдивски областен съд, с което се допуска осиновяването на Д.Г.Д. от Т. К. Т., като е представил копие от него пред Окръжен съд – гр.Пловдив по гр.д. № 979/09г. по описа на ПОС, V гр.с., когато от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание  чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.316,  вр. чл.308, ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.К.  /със снета самоличност/ за НЕВИНЕН и в това, на 15.12.2008г. в гр.Пловдив, пред Районен съд – гр.Пловдив, по гр.дело № 3909/2007г. по описа на ПРС, ХVІ гр.с., съзнателно да се е ползвал от официален документ с невярно съдържание – Удостоверение за раждане № 8 от 16.05.1964г., издадено от Зам.председател селски общински съвет с.Скутаре, Пловдивски окръг, в кръга на службата му, в който са удостоверени неверни обстоятелства – бащино и фамилно име на лицето, за което се отнася удостоверението; бащино и фамилно име на майката и собствено, бащино и фамилно име на бащата, когато от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено  престъпление по чл.316,  вр. чл.311, ал.1 от НК.

На основание чл.  301 ал. 1 т. 11 вр. чл. 112 ал. 4 вр. чл. 111  ал. 2 от НПК  ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства Определение № 757/06.05.1948г. на Пловдивски областен съд – приложено по делото на л.144 и Удостоверение за раждане № 8 от 16.05.1964г., издадено от Зам.председател селски общински съвет с.Скутаре, Пловдивски окръг – приложено по делото на л.145 ДА СЕ ВЪРНАТ на правоимащото лице Д.Т.К. ЕГН: **********.

 

Присъдата може да се протестира и обжалва в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС