НОХД 6943/2013 - Мотиви - 13-02-2014

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА

ПО НОХД № 6943/2013 г. ПО ОПИСА НА ПРС-24 н.с.

 

 

Районна прокуратура Пловдив е повдигнала обвинение против В.И.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********,за това, че на 05.10.2013 год. в гр. П. без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество:

-         марихуана с нето тегло 1.655 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.7 тегловни процента на стойност 9.93 лева

-         марихуана с нето тегло 3.930 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0.26 тегловни процента на стойност 23.58 лева всичко на обща стойност 33.51 лева - престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК

В съдебно заседание от страна на подсъдимия и на защитника му  - адв. С.Л.  бе направено искане за предварително изслушване по реда на чл. 370 и чл. 371, т.2 от НПК, като подсъдимата призна фактите и обстоятелствата от обстоятелствената част на обвинителния акт, не пожела да се изслушват разпитаните на досъдебното производство свидетели и да се призовава вещото лице, изготвило експертното заключение. Доколкото съдът намери искането за допустимо и съобразено с разпоредбите на чл. 372, ал.4 от НПК, производството по делото протече именно по реда, указан в глава двадесет и седма от НПК.

Представителят на държавното обвинение поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието. Досежно вида и размера на наказанието пледира към съда за налагане на наказание от шест месеца лишаване от свобода при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, чието изпълнение да бъде отложено с подходящ изпитателен срок  както и да бъдат възложени на подсъдимия разноските по делото.

Адв. Л. пледира към съда, че деянието на Д. осъществява признаците на маловажен случай по смисъла на чл. 354а, ал.5 от НК, като моли съда да го  освободи от наказателна отговорност и да му  наложи административно наказание глоба.

Подсъдимият В.Д. признава вината си и фактите и обстоятелствата, посочени в обвинителния акт. Поддържа заявеното от защитника си, като моли съда да приеме, че деянието е маловажен случай.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА :

 

ПОДСЪДИМИЯТ В.И.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********

          На 05.10.2013 год. било извършено претърсване и изземване в жилището на подс. В.Д.,***. На леглото в спалнята на жилището в метална кутийка били намерени и иззети 2 бр. топчета от метално фолио, които съдържали пресована зелено- кафява листна маса. На западната тераса на жилището било намерено и иззето 1 бр. зелено растение, растящо в саксия. На етажерка в кухнята на жилището била немерена и иззета 1 бр. електронна везна. В гардероба в спалнята била намерена и иззета кутия, в която имало остатъци от зелено- кафява листна маса. В чекмедже в същия гардероб били намерени и иззети 1 бр. найлоново пликче с размери 2 х 4 см. с надпис на него „МХ”, с намиращите се в него 5 бр. семена, 9 бр. празни пликчета и още 4 бр. семена. В тоалетната чиния, във водата били намерени и иззети 3 бр. топчета, съдържащи зелено-кафява листна маса. Същите били извадени от водата в тоалетната чиния и запечатани в найлоново пликче. С протокол за претърсване и изземване от 05.10.2013 год., одобрен с разпореждане на ПРС по ЧНД № 5523/2013 год., били иззети гореописаните веществени доказателства. На 05.10.2013 год. подс. В.Д. признал пред свид. Д. Я. – служител на ІІ РУП гр. Пловдив, че намереното в дома му наркотично вещество е марихуана, която си отглежда сам за лична употреба.

         Веществените доказателства – 1 бр. пластмасова кутия с капак, 1 бр. електронна везна, 2 бр. бели хартиени пликове и празни пликчета с цип, били оставени на съхранение при домакина на ІІ РУП гр. Пловдив.

         Съгласно Постановление на МС № **/29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, стойността на 1.655 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.7 тегловни процента е 9.93 лева, а стойността на марихуана с нето тегло 3.930 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0.26 тегловни процента е 23.58 лева - всичко на обща стойност 33.51 лева.

         От заключението на изготвената по делото химическа експертиза се установява, че при изследването на представените обекти, сухите, зелени на цвят растителни маси представляват марихуана съответно с тегло, съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол в тегловни % и остатък след изследването:

1.    обект № 1 – 1.655 гр. /общо/; 2.7 тегловни % ТХК; изразходена при изследването

2.    обект № 2 – 3.930 гр.; 0.26 тегловни % ТХК; изразходена при изследването

3.    семената от растение имат нето тегло 0.161 гр., като са сходни с тези на растението канабис /марихуана/ по външни морфологични белези и не съдържат наркотични вещества – изразходени при изследването.

         Марихуаната /коноп, канабис/ е включена в Приложение № 1 към чл. 3 т. 1, Списък І от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растение с висока степен на риск за общественото здраве. Обектът е бил изразходван при провеждане на анализите  на експертизата.

Представеното заключение съдът кредитира като обективно и компетентно изготвено, с необходимите професионална квалификация и познания.

За да постанови присъдата си, съдът прие за безсъмнено установена именно описаната по-горе фактическа обстановка. Същата според съда се установява от събраните по делото доказателствени материали – от самопризнанията на подсъдимата, дадени в хода на съкратеното съдебно следствие, които потвърждават обвинителната теза, изложена в акта на РП- Пловдив и които в пълна степен се подкрепят от показанията на свидетеля –Д. Я.  депозирани в хода на досъдебното производство, от заключението на назначената химическа експертиза, както и от изготвения по делото протокол за претърсване и изземване, одобрен с разпореждане на съдия от Пловдивски районен съд. Същите бяха прочетени и приобщени към доказателствения материал съобразно новелата на чл. 283 от НПК. В подкрепа на установената фактическа обстановка са и останалите събрани на досъдебното производство доказателства – справката съдимост и характеристична справка.

От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по несъмнен начин се установява осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, времето на извършването, мястото, механизма и начина на извършване, както и авторството на деянието.

Следва да се посочи, че противоречия между показанията на свидетеля  и самопризнанието на подсъдимия не се констатираха  . В тази връзка съдът кредитира в пълнота показанията на свидетеля Я.,като ги намира за логични, непротиворечиви и последователни. Същите установяват по сходен начин обстоятелствата, от значение за делото, а именно – че на инкриминираната дата подсъдимия е държал високо -рисково наркотично вещество. Показанията на свид. Я., пред когото подсъдимия е давал  е признал, че  намереното наркотично вещество е за лична употреба ,  се потвърждава и от  направеното от подсъдимия признание, че на същата дата е държал наркотично вещество. Т.е. няма спор за времето и мястото на извършване на престъплението, като горните обстоятелства освен от разпита на посочения свидетел, се установяват и от изготвените в хода на дознанието писмени доказателства – протоколът за претърсване и изземване. Същият е с последващо одобрение на съдия от ПРС, като тук е мястото съдът да посочи, че извършените на досъдебното производство процесуално- следствени действия съдът намира за предприети в съответствие с разпоредбите на НПК, респективно – изготвените протоколи за надлежни писмени доказателства съобразно новелата на чл. 131 от НПК. Изготвеният протокол за претърсване и изземване и от показанията на свидетеля както се посочи, установява  форма на изпълнително деяние –“държал “ наркотично вещество  по смисъла  чл. 354а, ал.1 от НК.

Видно от заключението на извършената химическа експертиза, която съдът кредитира като обективно и компетентно изготвена с необходимите професионални познания и опит, представеното за изследване съдържание тетрахидроканабинол в тегловни % и остатък след изследването:

обект № 1 – 1.655 гр. /общо/; 2.7 тегловни % ТХК; изразходена при изследването

обект № 2 – 3.930 гр.; 0.26 тегловни % ТХК; изразходена при изследването

семената от растение имат нето тегло 0.161 гр., като са сходни с тези на растението канабис /марихуана/ по външни морфологични белези и не съдържат наркотични вещества – изразходени при изследването.

Според Постановление на МС № 23/1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводство е било установено, че общата стойност на наркотичното вещество /ВД 1/ е 33.58 лв.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

         Предвид на изложеното по-горе, съдът счита, че с деянието си подсъдимия  Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по 354а, ал.3, т.1 от НК, но намира, че деянието съставлява маловажен случай по смисъла на чл. 354а, ал.5 от НК.

От ОБЕКТИВНА страна подсъдимата на че на 05.10.2013 год. в гр. П. без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество:

-         марихуана с нето тегло 1.655 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.7 тегловни процента на стойност 9.93 лева

-         марихуана с нето тегло 3.930 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0.26 тегловни процента на стойност 23.58 лева всичко на обща стойност 33.51 лева - престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК

Канабисът /марихуана /е поставен под контрол в Списък І „ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина” от Наредба за реда и класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка  с чл.3, ал.2 от ЗКВНВП. Обстоятелството, че подсъдимия е нямал надлежно разрешително за държане на наркотичното вещество е безспорно установено по делото. Държането  на наркотичното вещество на инкриминираната дата се потвърждава от признанието на подсъдимия и показанията на полицейския служител, пред който Д. е признал за това, че го държи за лична употреба. Държането има вещноправен характер, в този смисъл при обсъждане на доказателствата досежно съставомерността на деянието, приложими са вещноправните категории при разкриване на действителното им съдържание. Отношението към вещите се изразява, както в това, че лицето ги владее като свои, така и ако ги държи като чужди, но все със съзнанието, че те са в негова фактическа власт /Решение № 371 от 12.09.2005 г. на ВКС по н. д. № 783/2004 г., III н.о./

От СУБЕКТИВНА страна подсъдимият е действал умишлено – с целени и настъпили общественоопасни последици, съзнавал е общественоопасният характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици.

От друга страна, съдебният състав счита ,че в конкретния случай са налице предпоставките на чл.93 т.9 от НК .Като практиката на ВКС в тази насока е напълно последователна ,а именно  че във всеки един случай следва да се изследва кумулативната даденост на фактите –а именно обществената опасност на деянието, проектирана в неговото времево и пространствено измерение ,в реализирания механизъм ,в индивидуализиращите инкриминирания  предмет подбуди ,в мотивите ръководещи дееца ,в съществуващите данни да личността на извършителя на неправомерния акт .В този смисъл при отчитане на всичко това съдът счита ,че на първо място  откритото и иззето количество високо рисково вещество, неговата невисока стойност и  невисоката степен на активен компонент. От друга страна е - чистото съдебно минало на подс.Д. ,обстоятелството, че подсъдимият  изразява разкаяние за стореното и заявява, че същия  полага усилия да завърши образованието си, а именно студент е  в четвърти курс специалност “Медицинска физика”,като всички тези обстоятелства  обуславят по-ниската степен на обществена опасност на извършеното от Д. деяние, поради което същото съставлява маловажен случай по смисъла на чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК. Подсъдимият  Д.  е млад човек  в трудоспособна възраст. Няма данни за наркотична зависимост, като тези обстоятелства също формират горния извод на съда относно маловажност на случая с оглед преценка на всички изложени по-горе доводи за по-ниската степен на обществена опасност на деянието в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид /чл.93, т.9 от НК/.

При определяне размера на наказанието, съобразно посочената от съда правна квалификация по чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК, съдът съобрази, че следва да приложи спрямо подсъдимия разпоредбата  на чл. 78А от НК, тъй като  кумулативно са налице всички законови предпоставки: за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание глоба до 1000 лева, подсъдимият  не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо него до настоящия момент не е прилаган този институт, както и от деянието няма причинени имуществени вреди. Следните обстоятелства съдът прецени: от една страна младата възраст на подсъдимия ,ниската стойност на притежаваното наркотично вещество и неголямото количество. При преценка на размера на глобата, която следва да наложи и като съобрази разпоредбата на чл. 78 А, ал.5 вр. с ал.1 от НК, съдът намира, че с оглед обществената опасност на извършеното от Д.  деяние е размер на глобата от 1000 лв., който макар и да се явява минималния по чл. 78А от НК, е съобразен с нормата на чл. 78 А, ал.5 от НК. От друга страна и съдът е ограничен при преценка на размера на административното наказание, тъй като нормата на чл. 78а, ал.5 от НК посочва, че когато за извършеното престъпление е предвидена само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба, т.е. преценката се прави на база максималния предел на предвидената от законодателя санкция. В случая обаче материалната норма на чл. 354а, ал.5 от НК предвижда глоба до 1000 лв., като същевременно чл. 78а, ал.1 от НК посочва, че административното наказание глоба е в размери от 1000 до 5000 лв. Ето защо, на подсъдимият  следва да се наложи глоба именно в размер на 1000 лв. – в същата насока е и възприетото становище в Решение № 69 от 29.03.2010 г. на ВКС по н. д. № 684/2009 г., II н. о., НК.

С оглед произнесената присъда ,по отношение на веществените доказателства по делото  , а именно1бр.пластмасова кутия с капак,1бр. електронна везна, 2бр. бели хартиени пликове и празни пликчета с цип ,намиращи се на съхранение при домакина на Второ РУП- Пловдив, съдът постанови да се унищожат като вещи без стойност след влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимия Д. следва да заплати по сметка на ВСС сумата от 120 /сто и двадесет / лева  разноски по делото.

С оглед на горното съдът постанови своята присъда.

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Вярно с оригинала!

ЙТ