НОХД 6893/2013 - Присъда - 26-02-2014

Присъда по Наказателно дело 6893/2013г.

П Р И С Ъ Д А

№ .............                         26.02.2014 г.                      гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ХХVІ наказателен състав

На двадесет и шести февруари две хиляди и четиринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА                               

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1. РАДКА ШЕНТОВА

                                                                                 2. ЙОРДАНКА ПАШОВА

 

Секретар ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

Прокурор СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА

като разгледа, докладвано от съдията НОХД № 6893 по описа за 2013 г.

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА С.Г.К. – роден на *** ***, българин, български гражданин, на работа, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2013 г. в гр.П. е причинил на Я.Т.Ш. *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на главичката на втора дланна кост на лявата ръка, довело до трайно затрудняване на движенията горен ляв крайник, поради което и на осн. чл.129 ал.2 вр. ал.1 НК вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл. 66 ал. 1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на С.Г.К. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ОСЪЖДА С.Г.К., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на Я.Т.Ш.,*** сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени му в резултат на престъплението по чл.129 ал.2 вр. ал.1 НК неимуществени вреди, изразяващи се в причинени болки, страдания, стрес и неудобства, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на престъплението – 14.04.2013 г., до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ приетия за съвместно разглеждане граждански иск за разликата от 800 /осемстотин/ лева до 6000 /шест хиляди/ лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

На осн. чл.189 ал.3 НПК ОСЪЖДА С.Г.К., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лева, както и държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

На осн. чл.189 ал.3 НПК ОСЪЖДА С.Г.К., със снета по делото самоличност, да заплати на Я.Т.Ш.,*** направените разноски по делото в размер на 200 /двеста/ лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./п/

 

                                                                            

       2./п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.