НОХД 6716/2013 - Споразумение - 11-12-2013

Споразумение по Наказателно дело 6716/2013г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                № 871

 

11.12.2013 година                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На единадесети декември      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

       

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Владимир Дешев

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 6716 по описа за 2013 година.

 

        На поименното повикване в 13,30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМ:

        Д.С.Б. – се явява лично и със служебния си защитник адв. Т.Й..

 

За РП - Пловдив се явява прокурор Владимир Дешев.

       

СВИДЕТЕЛИ:

Г.И. А. – не се явява.

И. К. Д. – не се явява.

 

        ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Б.: Да се гледа делото днес.

       

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия.

Д.С.Б. –роден на ***г***, постоянен адрес:***«***» № ***, ет.***, ап.*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. Б.: Получих препис от обвинителния акт.

 

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ. Й.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. Б.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС. Б.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 11.12.2013 г. сключено между РП-Пловдив, представлявана от прокурор ВЛАДИМИР ДЕШЕВ и подсъдимия Д.С.Б. – лично и със служебния си защитника - адв. Т.Й. от АК-Пловдив, за решаване на наказателното производство по НОХД № 6716/2013 г. по описа на ПРС – 18 н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.С.Б. – роден на ***г***, постоянен адрес:***«***» № ***, ет.***, ап.*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК за това, че на 09.12.2013г. в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с фабричен № ***.

        За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК на подсъдимия Д.С.Б., при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:

        На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Д.С.Б. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА „ПРОБАЦИЯ” времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР на 09.12.2013г., като един ден задържане да се зачита за три  дни пробация.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.С.Б. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Д.С.Б. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, времето през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.12.2013 г. до влизане в сила на настоящото определение.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП-Пловдив                                         ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                                                   /Д. Б./

                     /ВЛ. ДЕШЕВ/                              

 

                                                                   СЛ. ЗАЩИТНИК:

                                                        /АДВ. Т. Й./

        

                                                       

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384, ал.1 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД № 6716/2013 г. по описа на РС – Пловдив, ХVІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Д.С.Б., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6716/2013 г. по описа на Пловдивски РС, ХVІІІ н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.С.Б., ЕГН: **********  мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ