НОХД 6679/2013 - Споразумение - 11-02-2014

П Р О Т О К О Л №81

П Р О Т О К О Л №81

 

 

 

11.02.2014 година 

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХІV наказателен състав

 

 

На единадесети февруари                         две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА

                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. РАЙНА БАШКЕХАЙОВА

                                                                                  2 . КАТЯ АНГЕЛОВА

 

Секретар ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор ПЕТКО МИНЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6679 По описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

 

            ПОДСЪДИМАТА:

Ш. П. И. –  се явява лично и със защитника си адв. Д.П., с приложено по делото пълномощно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

Л.Х.Б. – се явява лично.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО .

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМАТА, КАКТО СЛЕДВА:

Ш. П. И. - родена на *** ***, живуща ***, българска гражданка, без образование - неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН**********.

- Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА ПО чл.274 и чл.275 от НПК.

            ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Представям споразумение с подсъдимия и неговия защитник, което моля да одобрите.

            АДВ. П.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение.

Съдебния състав намира, че тъй като  е сезиран с искане за одобряване на споразумение по реда на част V глава 29 от НПК, то съдебно дирене в настоящото производство не следва да се осъществява, вещото лице в съдебната зала следва да се освободи, предвид на което

            Съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

            ОСВОБОЖДАВА от съдебната зала вещото лице Л.Х.Б., на който се издава РКО за сумата от 15 лева, от бюджета на съда.

            ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

            ПОДС. И.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

            Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК и не противоречи на закона и морала, не се налага кумулативно предвиденото наказание „лишаване то права” , тъй като никой не може да бъде лишен от права, които не притежава, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор ПЕТКО МИНЕВ, подсъдимата Ш.П.И. и нейния защитник адв. П. споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №6679/13г. по описа на ПРС - ХIV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМАТА Ш. П. И. - родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданка, без образование - неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл.234 ал.2 т.3 вр. ал.1 от НК за това, че на 12.08.2013г. в град П., в немаловажен случай е държала акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия - общо 1500 кг. тютюн на стойност 284 400,00 лева, когато такъв се изисква по закон: чл.2 т.2 /ДВ бр.91 от 2005г./ - „На облагане подлежат тютюневите изделия” и чл.100 ал.1 /ДВ бр.54 в сила от 17.07.2012г./ „…тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол” от Закон за акцизите и данъчните складове и съгласно чл.25 ал.1 – „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл.28 ал.1 – „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25” от Закона за тютюна и тютюневите изделия, като предметът на престъплението е в големи размери.

За така извършеното престъпление и на основание чл.234 ал.2 т.3 вр. ал.1 вр. чл.54 от НК НАЛАГА на подс. Ш.П.И. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Ш.П.И. ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

На основание чл. 67 ал.3 от НК ПОСТАНОВЯВА спрямо подс. Ш.П.И. пробацинна  мярка по смисъла на чл.42 А, ал.2, т.2 от НК , а именно периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подс. Ш.П.И. наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето през което е била задържана на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР, както и времето през което е бил задържан по реда на чл.64 ал.2 от НПК, считано от 12.08.2013г до 16.08.2013г.

На основание чл.234 ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото – 1500 кг. тютюн – на съхранение в Митница Пловдив, които да се унищожат по съответния ред, след влизане на определението за одобряване на споразумение в законна сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Ш.П.И. да заплати сумата от 152лв. по сметка на ВСС за направени разноски по делото.

 

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                                     

ПРОКУРОР: .................................  

/ ПЕТКО МИНЕВ/                                                                          ПОДС. И.:    

 

 

                       

                                                           ЗАЩИТНИК:                                              

                                                                       /АДВ. П./

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                              2.

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД №6679/13 г. по описа на ПРС - ХIV н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подс. Ш.П.И.  мярка за неотклонение ”ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ„ в размер на 500лева следва да бъде отменена, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА производство по НОХД№ 6679/13г. по описа на ПРС - ХIV н.с. на осн. чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Ш.П.И. мярка за неотклонение „ ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ„  в размер на 500 лева.

 

СЪДЪТ уведомява подсъдимия, че в 7 – мо дневен срок от днес, следва да заплати направените по делото разноски в размер на 152 лева, като вносната бележка следва да бъде представена в деловодството на състава и приложена по делото. В случай, че това не бъде направено в указания срок, ще бъде издаден изпълнителен лист и изпратен в ТД на НАП – Пловдив.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            Протокола се изготви в СЗ.

            Заседанието се закри в 14,10 часа.

                                                          

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                                      2.

 

                                                                       СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.