НОХД 6678/2013 - Присъда - 29-01-2014

Присъда по Наказателно дело 6678/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

32

 29.01.2014 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На двадесет и девети януари    две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Елка Каранинова

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 6678 по описа за 2013 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, начално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода м. март 2013г. до м. май 2013г. включително в гр. П., след като е бил осъден с Решение № 3218/08.11.2010г. по бр. д. № 12534/2010г. по описа на ПРС /в сила от 08.11.2010г./ да издържа свои низходящи – децата си В.И.К. ЕГН ********** и Ж.И.К. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно по три месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80,00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 480 лв., поради което и на основание чл.183 ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, *** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА пъти седмично.

2.                Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.  

ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.К. за ВИНОВЕН в това, че през периода м. юни 2013г. до м. октомври 2013г. включително в гр. П., повторно след като е бил осъден с влязла в сила Присъда № 131/18.04.2013г. по НОХД №  129/2013г.  по описа на ПРС за друго такова престъпление, след като е бил осъден с Решение № 3218/08.11.2010г. по бр. д. № 12534/2010г. по описа на ПРС /в сила от 08.11.2010г./ да издържа свои низходящи – децата си В.И.К. ЕГН ********** и Ж.И.К. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно по пет месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80,00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 800 лв., поради което и на основание чл.183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, *** за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА пъти седмично.

2.     Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, 

както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

На основание чл.23 ал.1 от НК КУМУЛИРА така наложените на подсъдимия И.К.К. наказания, като му НАЛАГА едно общо най-тежко наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, *** за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА пъти седмично.

2.     Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА 

На основание чл.23 ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на подсъдимия И.К.К. общо най-тежко наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

На основание чл.239 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изпълни чрез обявяване на присъдата по постоянния адрес на подсъдимия И.К.К. ***, ***.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

АМ