НОХД 6678/2013 - Мотиви - 26-02-2014

Мотиви по Наказателно дело 6678/2013г.

М  О  Т  И  В  И  към Присъда № 32/29.01.2014г., постановена  по  НОХД № 6678/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, XI н. с.

 

РП П. е повдигнала обвинение срещу И.К.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, начално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** за това, че през периода м. март 2013г. до м. май 2013г. включително в гр. П., след като е бил осъден с Решение № 3218/08.11.2010г. по бр. д. № 12534/2010г. по описа на ПРС /в сила от 08.11.2010г./ да издържа свои низходящи – децата си В.И.К., ЕГН ********** и Ж.И.К., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно по три месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80.00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 480 лв. – престъпление по чл.183 ал.1 от НК и за това, че

през периода м. юни 2013г. до м. октомври 2013г. включително в гр. П., повторно след като е бил осъден с влязла в сила Присъда № 131/18.04.2013г. по НОХД №  129/2013г.  по описа на ПРС за друго такова престъпление, след като е бил осъден с Решение № 3218/08.11.2010г. по бр. д. № 12534/2010г. по описа на ПРС /в сила от 08.11.2010г./ да издържа свои низходящи – децата си В.И.К., ЕГН ********** и Ж.И.К., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно по пет месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80.00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 800 лв. – престъпление по чл.183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подс. К. обвинение, като предлага същият да бъде признат за виновен в извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение, като за престъплението по чл.183 ал.1 от НК му бъде наложено наказание една година и шест месеца пробация, а за това по чл.183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК три години пробация и обществено порицание.

Подс. К. се признава за виновен в извършване на престъпленията, за което му е повдигнато обвинение.

          Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Подс. И.К.К. е роден на ***г***, българин, български гражданин, начално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********.

С Присъда № 131/18.04.2013г., постановено по НОХД № 129/2013г. по описа на ПРС, ХVІ н. с., влязла в сила на 08.05.2013г., подс. К. е признат за виновен за извършено през периода от м. април 2011г. до м. октомври 2012г. престъпление по чл.183 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 ал.1 от НК е осъден на пробация за срок от една година и шест месеца при следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Посоченото по – горе осъждане на подс. К. определя квалификацията на настоящото деяние като такова, извършено при условията на повторност.

С Решение № 3218/18.10.2010г., постановено по бр. д. № 12534/2010г. по описа на ПРС бракът между подс. К. и св. З.Ж. бил прекратен. Упражняването на родителските права спрямо родените от брака деца В.И.К. и Ж.И.К. били предоставени на майката. С посоченото съдебно решение подс. К. бил осъден да изплаща на непълнолетните си деца месечна издръжка в размера на по 80 лв. за всяко едно от тях или общо 160 лв, платими по банков път до 30 – о число на месеца от влизане в сила на решението до навършване на пълнолетие на децата или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение. Решението влязло в сила на 08.11.2010г.

След влизане в сила на съдебното решение подс. К. изпълнявал задължението да заплаща издръжка на св. Ж., като законен представител на непълнолетните деца, до м. март 2011г. включително, след което спрял да плаща издръжка. След това подс. К. се дезинтересирал от нуждите на децата и не полагал свързаните с тяхното израстване грижи, като не правил и никакви подаръци или други покупки за задоволяване на техните потребности, поради което св. Ж. ***.

С Присъда № 131/18.04.2013г., постановена по НОХД № 129/2013г. по описа на ПРС, ХVІ н. с., влязла в сила на 08.05.2013г., подс. К. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.183 ал.1 от НК за това, че през периода от м. април 2011г. до м. октомври 2012г. включително в гр. П., след като е бил осъден да издържа свои низходящи децата си В.И.К. и Ж.И.К. съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а именно деветнадесет месечни вноски. 

Независимо от влязлата в сила присъда подс. К. отново не изпълнявал задължението, като продължил да не изплаща своевременно и в цялост дължимата месечна издръжка за децата си чрез тяхната майка и законен представител.

С оглед размера на определената месечна издръжка в размер на 160 лв., от влизане в сила на решението, с което подс. К. е осъден да я изплаща на св. Ж., като се изключи периодът от м. ноември 2010г. до м. март 2011г. включително и този, за който е осъден, същият е платил на части суми в размер на 690 лв., които покриват дължимата месечна издръжка за четири месеца, а именно от м. ноември 2012г. до м. февруари 2013г. включително.

Подс. К. има задължение, произтичащо от неплатените месечни издръжки за периода от м. март 2013г. до м. май 2013г. включително, общо три месечни вноски по 160 лв. общо за двете деца, в размер на 480 лв., а след влизане в сила на Присъда № 131/18.04.2013г., постановено по НОХД № 129/2013г. по описа на ПРС, ХVІ н. с. непогасените задължения са в размер на пет месечни вноски по 160 лв. общо за двете деца, в размер на 800 лв. за периода от м. юни до м. октомври 2013г. 

Описаната по – горе фактическа обстановка, съдът приема за установена въз основа на обясненията на подс. К. и показанията на св. З.Ж.Ж., разпитани в хода на съдебното следствие, които съдът кредитира, като обективни, логични, последователни и кореспондиращи както помежду си, така и с останалите, събрани по доказателства по делото. Както от обясненията на подс. К., така и от показанията на св. Ж. се установява, че подсъдимият, въпреки че е бил осъден с влязло в сила съдебно решение да издържа децата си, като им заплаща месечна издръжка, не е заплащал такава за периода от м. март 2013г. до м. май 2013г. включително в размер на по три месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80.00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 480 лв. Наред с горното подс. К. не е изпълнил задължението си в размер на по пет месечни вноски за всяко едно от двете си деца всяка в размер на по 80.00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 800 лв. за периода м. юни 2013г. до м. октомври 2013г.

От обективна страна, фактите по делото се подкрепят и от събраните писмени доказателства: С Решение № 3218/18.10.2010г., постановено по бр. д. № 12534/2010г. по описа на ПРС /л.9 – л.10/, разписки /л.52 – л.53/.

При така описаната фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че подс. К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183 ал.1 от НК за това, че през периода м. март 2013г. до м. май 2013г. включително в гр. П., след като е бил осъден с Решение № 3218/08.11.2010г. по бр. д. № 12534/2010г. по описа на ПРС /в сила от 08.11.2010г./ да издържа свои низходящи – децата си В.И.К., ЕГН ********** и Ж.И.К., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно по три месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80.00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 480 лв., както и състава на престъплението по чл.183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК за това, че през периода м. юни 2013г. до м. октомври 2013г. включително в гр. П., повторно след като е бил осъден с влязла в сила Присъда № 131/18.04.2013г. по НОХД №  129/2013г.  по описа на ПРС за друго такова престъпление, след като е бил осъден с Решение № 3218/08.11.2010г. по бр. д. № 12534/2010г. по описа на ПРС /в сила от 08.11.2010г./ да издържа свои низходящи – децата си В.И.К., ЕГН ********** и Ж.И.К., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно по пет месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80.00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 800 лв.

От обективна страна подс. К. е осъществил състава на посоченото по – горе престъпление, тъй като, след като е бил осъден да издържа свои низходящи – децата си В.И.К. и Ж.И.К., не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на по три месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80.00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 480 лв. за периода м. март 2013г. до м. май 2013г., както и в размер на по пет месечни вноски за всяко от двете деца – всяка в размер на по 80.00 лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка на двете деца възлиза общо на 800 лв. Второто от деянията подсъдимият е извършил при условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление.  

От субективна страна – престъплението е извършено с пряк умисъл. Подс. К. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

С оглед на посочената и приета по – горе правна квалификация за извършеното от подс. К. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК и обществената опасност на дееца и на деянието, съдът е на становище, че за всяко едно от деянието на същия следва да бъде определено наказание при условията на чл.54 от НК, а именно пробация, тъй като по този начин могат да бъдат изпълнени целите на наказанието. При индивидуализацията на наказанието съдът отчита всички обстоятелства по делото, от една страна – признанието на вината, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина по делото, затрудненото материално положение, а от друга – обстоятелството, че подс. К. има задължение за плащане на издръжка спрямо две непълнолетни деца, като не само че не изпълнява това си задължение, но и напълно се е дезинтересирал от грижи за децата си. Предвид горното съдът намира, че на подс. К. за извършеното от него престъпление по чл.183 ал.1 от НК следва да му бъде наложено наказание пробация за срок от една година и шест месеца, включваща следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес: гр. П., ЖП гара «Ф.» бл.* вх.* за срок от една година и шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца. За престъплението по чл.183 ал.4 вр. ал.1 от НК на подс. К. следва да бъде наложено наказание пробация за срок от две години и шест месеца, включваща следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес: гр. П., ЖП гара «Ф.» бл.* вх.* за срок от две години и шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца, както и общестевно порицание.

На основание чл.23 ал.1 от НК следва така наложените на подс. К. наказания да бъдат кумулирани, като му бъде наложено едно общо най – тежко наказание пробация за срок от две години и шест месеца, включваща следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес: гр. П., ЖП гара «Ф.» бл.* вх.* за срок от две години и шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца. 

На основание чл.23 ал.2 от НК към така наложеното общо най – тежко наказание пробация за срок от две години и шест месеца, следва да бъде присъединено наказанието общестевно порицание, което на основание чл.239 от ЗИНЗС следва да се изпълни чрез обявяване на присъдата по постоянния адрес на подс. К. ***, ЖП гара «Ф.» бл.* вх.*.

          Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                                         

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ