НОХД 6645/2013 - Споразумение - 05-02-2014

П Р О Т О К О Л

 

05.02.2014 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На пети февруари                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КАТЯ ВАСИЛЕВА

2. АНТОНИЯ КОВАЧЕВА -  ПАСТАРМАДЖИЕВА  

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

ПРОКУРОР: ДОБРИНКА КАЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6645 описа за 2013 година.

На поименното повикване в 10,30  часа се явиха:

        

За РП – Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор Калчева.

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

В.М.Д. – редовно и своевременно призован, се явява лично, доведен от Затвора – гр. П. и със служебния си защитник адв. А..

 

ПОСТРАДАЛИЯТ:

Д.Г.Т. – редовно и своевременно призован, не се явява.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.     

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ

 

В.М.Д. - роден на *** ***, в момента в Затвора – гр. П., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

        

         ПОДС. Д.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

        

         На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

 

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

         АДВ. А.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът след съвещание

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

 

         ПОДС. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 05.02.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ДОБРИНКА КАЛЧЕВА, от една страна и от друга – подсъдимият  В.М.Д., лично и със служебния си защитник адв.А. за решаване на НОХД № 6645/2013 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

 

В.М.Д. - роден на *** ***, в момента в Затвора – гр. П., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК за това, че на 19.09.2013 г. в гр. П., ЖК “Т.”, в парк “Б. гр.” е отнел чужди движими вещи – сумата от 350 лева от владението на Д.Г.Т. *** с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила.

 

За така извършеното престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК на подсъдимия В.М.Д. СЕ НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде ИЗТЪРПЯНО в ЗАТВОР ИЛИ В ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ от ЗАКРИТ ТИП.

 

На осн. чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде ИЗТЪРПЯНО при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.

 

На осн. чл. 59 ал. 2  във вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което В.М.Д. е задържан с постановление на РП – Пловдив, считано от 20.09.2013г. до 23.03.2013 г., както и времето, през което спрямо В.М.Д. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 23.09.2013 г. до влизане на определението за одобряване на споразумението в сила, като един ден „задържане” се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

 

ЗА РП-ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМ:/п/

ПРОКУРОР:/п/                                        В. Д.:..................

ДОБРИНКА КАЛЧЕВА

                                                                  ЗАЩИТНИК:/п/

                                                                  АДВ. А.................

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./п/

                                                                                                                                                                                                                                                                     2./п/

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384, вр.чл.382, вр. чл.381 от НПК Съдът след съвещание е на становище, че наказателното производство по НОХД № 6645/2013 г., по описа на ПРС – 26 н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение да бъде отменена.

         Ето защо на осн. чл. 384 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3  от НПК

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6645/2013 г. по описа на ПРС – 26 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.М.Д. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 10,45 часа.

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./п/

 

                                                                                              2./п/

                                                                  СЕКРЕТАР:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.