НОХД 6517/2013 - Споразумение - 19-02-2014

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л  №107

 

 

19.02.2014 година 

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХІV наказателен състав

 

 

На деветнадесети февруари                     две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МИМА БИЗЕРОВА

                                                                                  2 . ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА

Секретар ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД №  6517 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.57 часа се явиха:

 

 

            ПОДСЪДИМИЯТ:

Я.Р. – се явява лично и със защитника си адв. К..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К. : Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО .

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

Я.Д.Р. – роден на *** ***, б. гр., разведен, неосъждан, със средно специално образование, ЕГН**********.

- Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА ПО чл.274 и чл.275 от НПК.

            ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания..Представям споразумение с подсъдимия и неговия защитник, което моля да одобрите.

            АДВ. К.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

 

Съдебния състав намира, че тъй като  е сезиран с искане за одобряване на споразумение по реда на част V глава 29 от НПК, то съдебно дирене в настоящото производство не следва да се осъществява, предвид на което

            Съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

            ПОДС. Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК и не противоречи на закона и морала, наказанието е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.4 от НПК, поради което споразумението  следва да бъде одобрено в представения пред съда вид. Ето защо

            О П Р Е Д Е Л И:

            ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА, подсъдимия Я.Д.Р.  и неговия  защитник адв. К. споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №6517/13г. по описа на ПРС - ХIV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Я.Д.Р. – роден на *** г. в гр. П., живущ ***, със средно образование, разведен, неработещ, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 234 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че на  11.09.2013г. в гр. П. и в с. Б., обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в немаловажен случай е държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл.2 т.1 /ДВ бр. 91 от 2005 г. / - На облагане подлежат алкохолът и алкохолните напитки, чл.4, т.1 / ДВ бр.91 от 2005г. / - „Акцизни стоки са стоките посочени в чл.2 и чл.100 ал.1 /Доп. ДВ бр.44 от 2009 г., в сила 01.01.2010 г/ „Бутилираните алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно или превишаващо 15% vol. И тютюневи изделия, предназначени за местния пазар се продават само облепени с бандерол” от Закона за акцизите и данъчните складове, както следва:

На 11.09.2013 г. в гр. П.  в немаловажен случай е държал акцизни стоки без бандерол – 11 бр. туби от по 10 литра, общо 110 литра водно алкохолни смеси с алкохолен градус 41,5 градуса – на стойност 1162,15 лв. 5 бр. туби от по 5 литра общо 25 литра водно алкохолни смеси с алкохолен градус 41,5 градуса на стойност 264,12 лв.,

На 11.09.2013 г. в с. Б., обл. Пловдив в немаловажен случай е държал акцизни стоки без бандерол  - 4 бр. туби от по 10 литра, общо 40 литра водно алкохолни смеси с алкохолен градус 46 на стойност 442,4 лв., 1 бр. туба от по 10 литра, общо 10 литра водно алкохолни смеси с алкохолен градус – 37 градуса, на стойност 95,7 лв. и 3 бр. туби от по 10 литра, общо 30 литра водно алкохолни смеси с алкохолен градус – 39 градуса- на стойност 293,7 лв., като всичко е на обща стойност 2258,07 лв.

За така извършеното престъпление и на основание чл. 234 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК вр. чл.55, ал. 1, т.1 вр. с ал.3, от НК вр. чл.57 ал.2 от НК НАЛАГА на подс. Я.Д.Р. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 2258,07 /две хиляди двеста петдесет и осем лева и седем стотинки/ лв.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Я.Д.Р. наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, след влизане на настоящото определение за одобряване на споразумение в законна сила.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подс. Я.Д.Р. наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето през което е бил задържан на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР, за срок от 24 часа на 11.09.2013г.

            На основание чл.234 ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – 19 туби по 10 литра и 5 туби по 5 литра алкохол,  които да се унищожат по съответния ред, след влизане на настоящото определение за одобряване на споразумение в законна сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Я.Д.Р. да заплати сумата от 472,60 лв. по сметка на ВСС за направени разноски по делото.

 

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                                     

ПРОКУРОР: .................................  

/ ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА/                                               ПОДС. Р. :   

 

 

 

ЗАЩИТНИК:

            /АДВ. К./

 

 

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                                           

 

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                              2.

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД №6517/13 г. по описа на ПРС - ХIV н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подс. Я.Д.Р. мярка за неотклонение ”ПОДПИСКА„ следва да бъде отменена, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА производство по НОХД№6517/13г. по описа на ПРС - ХIV н.с. на осн. чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Я.Д.Р. мярка за неотклонение „ ПОДПИСКА„.

 

СЪДЪТ уведомява подсъдимия, че в 7 – мо дневен срок от днес, следва да заплати направените по делото разноски в размер на 472,60 лева, като вносната бележка следва да бъде представена в деловодството на състава и приложена по делото. В случай, че това не бъде направено в указания срок, ще бъде издаден изпълнителен лист и изпратен в ТД на НАП – Пловдив.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            Протокола се изготви в СЗ.

            Заседанието се закри в 12,30 часа.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                                      2.

 

                                                                       СЕКРЕТАР:

 

                                                                        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                                                        СЕКРЕТАР: Д.Д.