НОХД 6420/2013 - Мотиви - 10-02-2014

МОТИВИ по НОХД № 6420/2013 г

МОТИВИ по НОХД № 6420/2013 г. по описа на ПРС, ХХV н.с. :

 

 

РП – ПЛОВДИВ обвинява А.Ю.А. - роден на *** ***2, българин, български гражданин, образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** в това, че на 04.03.2013 г., в гр.П. на ул. „К.”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 11902/2012 г. от 26.10.2012 г. на ВРИД Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Пловдив, връчено лично на 06.11.2012 г., влязло в сила на 14.11.2012 г. и наказателно постановление № 7007/2012 г. от 19.07.2012 г.  на ВРИД Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр.Пловдив, връчено лично на 22.08.2012 г., влязло в сила на 30.08.2012 г., за това, че е управлявал моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ**” с рег. № **** без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК.

 

Прокурорът поддържа обвинението и предлага подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност са прилагане на административно наказание глоба на основание чл.78а от НК, като глобата бъде ориентирана към минималния предвиден в закона размер.

Подсъдимият се явява лично, признава вината си, изразява съжаление и моли за минимална глоба.

 

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото прие за установено следното:

Подсъдимият А.Ю.А. бил неправоспособен водач на моторно превозно средство и никога не е притежавал свидетелство за правоуправление.

        На 04.03.2013 г. подс.А. управлявал лек автомобил „БМВ**” с рег. № **** в гр.П., по ул. „К.”, когато бил спрян за проверка от служители на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр.Пловдив – свидетелите З.Г.П. и Р.Н.К.. Същите извършили проверка на подс. А. и установили, че същият няма свидетелство за управление на моторно превозно средство. Пред полицейските служители подс. А. признал, че всъщност никога не е притежавал свидетелство за правоуправление, но въпреки това управлявал леки автомобили от няколко години. По този повод при извършвани му предходни проверки му били съставени актове и издадени въз основа на тях наказателни постановления: № 11902/2012 г. от 26.10.2012 г. на ВРИД Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Пловдив, връчено лично на подс. А. на 06.11.2012 г., влязло в сила на 14.11.2012 г. и наказателно постановление № 7007/2012 г. от 19.07.2012 г.  на ВРИД Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр.Пловдив, връчено лично на подс. А. на 22.08.2012 г., влязло в сила на 30.08.2012 г.

        Описаните факти се установяват от гласните и писмени доказателства и доказателствени средства, чиято еднопосочност и категоричност не налага да бъдат обсъждани поотделно.

        При така описаните факти е видно, че подсъдимият А.Ю.А. е извършил от обективна и субективна страна, вмененото му престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК – след като два пъти е наказван с влезнали в сила НП, за дето управлява МПС без да е правоспособен, в едногодишен срок от това отново е извършил същото деяние.

        Деянието е извършено при пряк умисъл – с целени и настъпили общественоопасни последици.

        Основателно е с оглед на горното да се приложи чл.78а от НК спрямо дееца – А. не е осъждан, спрямо него друг път тази привилегия не е прилагана, престъплението му е наказуемо с до две години лишаване от свобода, а с него не са настъпили имуществени вреди.

        Според съда подсъдимият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи минималната глоба от 1000лв., която е достатъчно строг отговор за извършеното от него правонарушение предвид младата му възраст.  

       

  По горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Б.К.