НОХД 642/2013 - Споразумение - 19-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 642/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

19.09.2013г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 ХVІІІ нак. състав

На деветнадесети септември две хиляди и тринадесета година         

 

В публично заседание в следния състав:

 

                               Председател: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА  

                    Съдебни заседатели: 1. КАТЯ ГЕОРГИЕВА                                                                 2. МИНКА КОЛЕВА  

 

Секретар ЙОРДАНКА ТУДЖАОВА

Прокурор СВЕТЛОЗАР  ЧЕРАДЖИЙСКИ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело № 642 по описа за 2013  година.

 

На поименното повикване в 10,05 часа се явиха:

 

ПОДС.Т.И.М. редовно призован се явява лично.

В залата се явява определеният от АК – Пловдив адв. Г. А. М. определен за служебен защитник на подс. М..

ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ  Г.С.О. редовно уведомен се явява. В залата се явява повереникът му адв. А.Д.Г. редовно упълномощен. 

СВИД. С.Г.О. – редовно уведомен от предходното съдебно заседание не се явява.

СВИД. А.П.К. – редовно уведомен от предходното съдебно заседание не се явява.

СВИД. М.Д.П. – редовно уведомен от предходното съдебно заседание не се явява.

РП-ПЛОВДИВ редовно призована изпраща представител.

СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС.М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът след съвещание намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5, вр. ал. 6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на основание чл. 384,ал. 1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив представлявана от прокурор СВЕТЛОЗАР ЧЕРАДЖИЙСКИ, частният обвинител Г.С.О. и повереникът му адв. А.Г.  и от подсъдимия Т.И.М. лично и чрез назначеният му служебен защитник адв. Г.  М.   споразумение за решаване на делото по наказателното производство - НОХД № 642/13г. по описа на ПРС, ХVІІІ н.с. относно следното:

ПОДСЪДИМИЯ Т.И.М., роден на ***г***,  живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, управител на търговско дружество, осъждан, неженен, с ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по  чл.209 ал.1 вр. с чл. 2 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това, че в периода м.Март – м.Септември 2009г. в гр.П. с цел да набави за себе си имотна облага, през м.Март 2009г. е възбудил и до  м.Септември 2009г. е поддържал заблуждение у Г.С.О. *** относно доставка и монтаж на интериорни врати и с това му е причинил имотна вреда в размер на 950 лева.

За така извършеното престъпление по чл.209 ал.1 вр. с чл. 2 ал. 2 вр. ал. 1 от НК на подсъдимия Т.И.М.,  при условията на чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия Т.И.М. наказание  ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл. 59, ал. 1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така  наложеното на подсъдимия Т.И.М. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 12.03.2012г., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

РП-ПЛОВДИВ                                ПОДСЪДИМ:

Прокурор:                                              Т.М.

СВЕТЛОЗАР ЧЕРАДЖЙСКИ

                                                       ЗАЩИТНИК:

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ:                   АДВ.Г. М.

Г.  О.

 

ПОВЕРЕНИК:

АДВ. А.Г.

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                         2.

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384, ал.1 вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът след съвещание намира, че производството по НОХД № 642/2013 г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Т.И.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 500 лева /невнесени/, следва да бъде отменена, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 642/2013 г. по описа на Пловдивски РС, ХVІІІ н.с.

 

        ОТМЕНЯ взетата  спрямо подсъдимия Т.И.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 500 лева /невнесени/.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11,25 часа.

 

       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                       2.

СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала!

ЙТ