НОХД 6191/2013 - Определение - 10-02-2014

Определение по Наказателно дело 6191/2013г.

П Р О Т О К О Л  №115

 

10.02.2014 г.                                           гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           Х наказателен състав

На десети февруари                                 две хиляди и четиринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЕЛЕНА ЕНЕВА

                                                                     КАЛИНКА ПАНАМСКА

                            

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР:ДАНАИЛА СТАНКОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6191 по описа за 2013 г.

На поименното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИТЕ:

          Л.В.Б. - р.пр., налице и с адв.К. назначен още на досъдебното производство като защитник.

          По отношение на другата подсъдима С.К.К., която не се явява, а не се явява и защитника й адв.С., производството е прекратено с разпореждане на съда поради изтекла абсолютна давност. Разпореждането е в сила от 29.01.2013 г.

          Посечените в обвинителния акт, като ПОСТРАДАЛИ лица:

          А.Г.Т. – р.пр., налице.

          А.Ф.Я. – р.пр., налице.

          А.Г.А.-  р.пр., не се явява.

От същия по делото  е постъпила молба, с която уведомява съда, че няма искания към подсъдимите, няма да се яви в съдебното заседание, поради липса на финансова възможност и неотложен ангажимент, моли да бъде освободен от присъствие в съдебно заседание.

          А.Й. К. – р.пр., не се явява.

          А.Г.Я. – р.пр., не се явява.

          А.А.А. –р.пр., не се явява.

От същия е постъпила по-рано молба, в която сочи, че при разпита си пред разследващ орган е заявил, че няма материални претенции към подсъдимите, не желае да присъства в съдебно заседание, тъй като му е извършена тежка операция. Приложил е епикриза от отделение по съдова хирургия.

          Б.И.И. – р.пр., не се явява.

          В.Ж.Д. – р.пр., налице.

          В.Д.Б. – р.пр., налице.

          В. Р. А. - р.пр., не се явява.

          В.Т.Я. – р.пр., не се явява.

          В.К.Д. – р.пр., не се явява.

          Днес по пощата от същия е постъпило медицинско направление издадено за да послужи пред съда, в което е отразено, че лицето е със заболяване от 07 до 11.02.2014г. включително.

          В.Д.Д. – р.пр., не се явява.

          В.П.В. – не р.пр., не е върнат отрязък от призовката, не се явява.

          Г.К.С. налице.

          Г.И.Я. – р.пр., не се явява.    

          Г.В.В. – р.пр., налице.

          Г.Д.Г. – р.пр., налице.

          Г.И.М. – р.пр., налице.

          Д.К.П. – не р.пр., не се явява. Призовката е върната в цялост от адреса на досъдебното производство с отразяване, че на този адрес живее квартирант, а собственик е трето лице, не познават свидетелят П.. Разпоредено е извършване на справка за адрес. Такава по делото не е постъпила.

          Д.М.И. – р.пр., не се явява.

          Д.Г.М. – р.пр., налице

          Д.З.К. - р.пр., налице

          Д.З.К. - р.пр., налице.

          Д.К.Е. – р.пр., не се явява.

          Д.Х.И. – р.пр., не се явява.

          Д.Д.Д. – не се явява. За него е получена справка, че е починал. Извършена е справка и за наследници. установено е, че това са Д.Д.,    Н.Д. и И.Д., които са редовно призовани, но не се явяват.

          Д.С.Д. – също е починал, за което е извършена по делото справка. Установени са наследниците му К.Т. и Д.Р.. На същите са изпратени призовки, които са върнати в цялост по делото с отразяване, че и двете от години живеят в чужбина, не се прибират в страната, като по сведение на лицето дало информация няма и да се прибират в Република България.

          Д.Л.А. – р.пр., не се явява

          Ж.В.Д. – р.пр., не се явява.

В залата присъства В.Ж.Д., който също е пострадал и заявява, че Ж.Д. е негов син, но не мо

З.Б.Д. – р. пр., налице.

И.С.Г. - р. пр., не се явява.

И.Б.Б. - р. пр., като призовката е оформена с отказ от получаване, с подпис на свидетел, не се явява.

И.Я.Б. – р. пр., не се явява.

И.В.С. - не р. пр., призовката е върната в цялост с отразяване, че адреса е посещаван неколкократно в продължение на повече от месец, на оставен за връзка телефон никой не се отзовава. Разпоредено е извършване на справка за адрес, но такава не е постъпила по делото.

И.И.С. – р. пр., не се явява.

И.К. А. – р. пр., не се явява.

И.Д. К. – р. пр., не се явява.

И.Н.М. – р.пр не се явява.

Й.А. К. – р. пр., не се явява.

Й.М.Г. – р. пр., не се явява.

Й.Г.Л. – р. пр., налице.

К.Г.Ш. – р.пр., не се явява.

К.В.С. – не редовно призован няма отрязък от призовката, не се явява.

К.Г.К. – р. пр., налице.

К.Д. Г. редовно призован, се явява.

К.Л.Х. редовно призован, налице.

К.С.П. – за лицето са налице данни, че е починало. Изпратени са призовки до неговите наследници Й.П. и С.С.. И за двете от лице живущо на адреса представило се като родственик е получена информация, че лицата са в А., като в тази връзка за П. е получена информация, че е напуснала страната още през 2010г. и няма данни да се е завръщала.

К.К.К. – р. пр., не се явява.

М.Р.У. - р. пр., не се явява.

М.Е.Х. – р. пр., не се явява.

М.И.З. – р. пр., налице.

М.И.М. – р. пр., не се явява.

М.Н.К. – р. пр., не се явява.

М.П.К. – р. пр., налице.

М.Н.К. – р. пр., налице.

Н.И.Д. – р. пр., не се явява.

Н.С.В. – р. пр., налице.

Н.Ф.Б. – р. пр., налице.

Н.С.П. – за него е получена информация, че е починал, като в тази връзка на удостоверяването е с печат на служител от Община Р.. Изпълнено е разпореждането на съда да се изиска препис извлечение от акт за смърт и удостоверение за препис от наследници, но такава информация по делото не е постъпила

Н.И.К. - р. пр., налице.

Н.Й.Д. - р. пр., не се явява.

Н.С.Н. – р. пр., налице.

Н.Т.Б. – р. пр., налице.

П.Д.Ч. - не р. пр., няма върнат отрязък от призовката, не се явява.

П.Г.Л. – не редовно призован, призовката е върната в цялост, с отразяване, че по сведение на съсед лицето живее в А. от 2001г. Разпоредена е справка за зад.пътувания, не е постъпила още.

П.В.Б. – р. пр., налице.

П.С.Д. – р. пр., не се явява.

П.Г.П. призовката е върната в цялост от кмета на с.Р. с отразяване, че от няколко години не живее на адреса, неизвестно е пребиваването му. Разпоредено е извършване на справка за адрес, но такава не е постъпила.

П.Н.П. – р. пр., налице.

П.Р.Т. – р. пр., налице.

Р.М.К. – р. пр., не се явява.

Р.А.Г. – р. пр., не се явява.

Р.М.М. – р. пр., не се явява.

С.Й.Б. – р. пр., не се явява.

С.П.С. – р. пр., не се явява.

С.Т.К. – р. пр., не се явява.

С.К.Я. - р. пр., налице.

С.Т.С. – р. пр., налице.

С.П.Г. - р.пр., не се явява.

С.А.К. – р. пр., не се явява.

Т.Д.Д. – р. пр., не се явява.

Т.А.Г. – р. пр., налице.

Т.Х.К. – р. пр., налице.

Т.С.Г. – р. пр., не се явява.

Т.Х. П. – р. пр., не се явява.

Т.С.П. – р. пр., не се явява.

В залата присъства лицето Т.Т.П., който заявява, че е син на Т.П. и последният не може да се яви, тъй като се намира в болница.

Ф.Ю. К. – р. пр., не се явява.

Ф.Г.Т. – р. пр., налице.

Х.Я.Р. – р. пр., не се явява.

Х.Д.Х. р. пр., налице.

Х.Д.М. р.пр., налице.

Х.Т.Т. - р.пр.,налице.

Ц.Н.П. - р.пр., налице

Я.Ф. Ч. – р. пр., не се явява.

Посочените, като НАСЛЕДНИЦИ на пострадали свидетели, установени в досъдебното производство лица:

В.З.П. - р.пр., налице.

М.Т.Ж. - р.пр., налице.

М.Н.Д. –р. пр., не се явява. С молба по делото, в качеството на наследник на Н.А. Д. същата заявява, че няма искания към подсъдимите и моли да бъде извинено отсъствието й.

Й.Н.Д. - р.пр., налице.

Н.В.И. - не р. пр., не се явява. Призовката е върната в цялост изпратена е била на лицето, като наследник на В.С. И.. Посочено е, че е многократно посетен адреса и никой друг, който да получи призовката вместо него.

Н.В.В. –р.пр., налице.

П.А.Р. –р.пр.,налице.

П.В.В. – р.пр.,налице.

С.Р.Ш. – р. пр., не се явява.

С.Р.Ш. - р. пр., не се явява.

Т.Д.Ш. - р.пр., налице.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

А.С.В. –р.пр., налице.

Е.В.П. - не р. пр., не се явява. Призовката е върната в цялост. Отразено е, че е получена информация, че лицето е в А. при родственици.

И.Х.Х.  - не р. пр., не се явява. Призовката е върната в цялост с отразяване, че е посещаван адреса многократно, няма достъп до апартамента, никой не се отзовава на оставени съобщения.

Й.М.М. – р. пр., налице.

О.Б.О. за същия е получена информация, че е починал, като в тази връзка е изпратен препис извлечение от акт за смърт по делото.

П.Н.Т. редовно призован, налице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.И.И. – р.пр., налице.

По делото са надлежно призовани назначените в рамките на досъдебното производство, като особени представители адв. Д. и адв. М..

За адв.Д. в последствие постъпи информация за настъпилата му смърт, в която връзка съдът е изискал от АК – Пловдив определяне на друг адвокат, с оглед евентуалното му назначаване, като особен представител по отношение на пострадалата А.К.Г..*** е определена адв.К., която днес не се явява, но вместо нея се явява адв. Б. с пълномощно от адв.К. за упълномощаването му по делото от адв.К..

Адв. М. е налице.

По делото, по-рано е постъпила молба от адв.К., в качеството на защитник на подсъдимата Б., с която моли съдът да постанови определение за прекратяване на наказателното производство, поради изтекла абсолютна погасителна давност за наказателно преследване за неговата подзащитна, като се твърди изтичане на давността в края на 2013г.

РП Пловдив изпраща представител.

Разясниха се от съда отново правата на пострадалите лица.

По делото се представя молба от пострадалия С.К.Я. срещу подс.Л.Б., като се моли да бъде приет в наказателния процес граждански иск за сумата от 300 долара, с която сума се твърди, че е измамен от подсъдимата по време и начин посочени в обвинителния акт. Моли се да бъде конституиран, като граждански ищец и като частен обвинител,  а подсъдимата да бъде осъдена да заплати сумата от 300 долара със законна лихва от дата на увреждане и направени по делото разноски.

Депозира се молба и от Х.Д.Х. пострадал по делото. Същият твърди в молбата си, че са му нанесени имуществени щети в размер на 365 долара, в която връзка се предявява граждански иск със законна лихва върху сумата от предоставянето й на подсъдимата до момента, или левова равностойност по курса на долара към момента.

Депозира се молба и от Д.З.К., като се сочи, че в резултат на измама от подс. Б. му е нанесена вреда в размер на 365 долара и 5 000 лв. Предявява се граждански иск против нея, в размер на 365 долара и 5 000 лв. със законна лихва, или левова равностойност по курса на долара към настоящия момент.

Съдът преди да се произнесе по така представените молби за конституиране на страни по делото, на първо място счита, че са налице основанията за назначаване на особен представител на пострадалата А.Г.. В рамките на досъдебното производство е установено, че същата страда от заболяване, което е определено  като продължително разстройство на съзнанието, нарушаващо психичната й годност да участва в производството. В тази връзка и предвид обстоятелството, че назначения особен представител на досъдебното производство е починал, от АК – Пловдив е определен друг адвокат, който е упълномощил явилия се днес адв.Б.. Съдът счита, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл.101, ал.2 от НПК и на пострадалата Г. да бъде назначен като особен представител явилия се адв.Б., тъй като същата е недееспособна, предвид психичното й състояние.

По изложеното и

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.101, ал.2 от НПК, назначава като особен представител на пострадалата А. К. Г. ***.

АДВ.Б.: Моля Г. да бъде конституирана, като частен обвинител по делото и граждански ищец, като заявявам претенция за сумата от 173 000 неденоминирани български лева, като моля подсъдимата да ги заплати от датата на увреждането. По отношение на гражданския иск препращам към фактическата обстановка, описана в обвинителния акт.

АДВ.М.: Няма да правя искания от името на представляваните от мен лица.

ПРОКУРОР: Така подадените, както писмени, така и устни молби за конституирането на част от пострадалите, като граждански ищци и частни обвинители са своевременно подадени. Отговарят на изискванията визирани в чл.85  от НПК и няма пречка да бъдат допуснати и уважени.

АДВ.К.: Моето становище е, че гражданските искове не следва да се разглеждат съвместно в производството, тъй като съм депозирал молба за прекратяване на същото и могат да си предявяват правата по граждански ред.

Съдът след съвещание по така депозираните писмени и устна молба намира следното:

На първо място по отношение молбата на С.Я., същата е своевременно предявена, като по отношение искането за конституирането на частен обвинител, според съда не съществува пречка, тъй като свидетелят Я. е посочен, като пострадал от престъплението, за което спрямо подсъдимата Б. е повдигнато обвинение в диспозитив № 24 в обвинителния акт. В тази връзка и същият е процесуално легитимиран да направи искане за конституиране като частен обвинител по делото, затова съдът счита, че в тази му част искането му следва да бъде уважено. Що се касае до предявения граждански иск, в рамките на обвинителния акт се твърди на свидетелят Я. да е причинена имотна вреда в размер на 95 щатски долара с посочена левова равностойност и 5 000 неденоминирани лева, 250 щатски долара в левова равностойност, или цялата сума в размер 630 870 неденоминирани лева. В рамките на така депозирана молба се претендира сума в размер на 300 долара, със законна лихва от датата на увреждане, посочена в обвинителния акт, като в тази връзка не е налице достатъчно уточнение на претендиращата имотна вреда, като се има предвид обстоятелството, че в рамките на обвинителния акт паричната сума е посочена в неденоминирани лева. Ето защо съдът счита, че ако бъде приет за съвместно разглеждане по тази начин гражданският иск, същият ще затрудни разглеждането на производството, понеже се претендира и сума в друга валута, което ще наложи установяване на левовата равностойност, като отделно от това, така посочената претендирана сума не съответства на изложеното като щета в рамките на обвинителния акт, поради което и ще се накърни правото на защита на подсъдимата. Затова в тази част молбата следва да се остави без уважение.

Същото касае и молбите, депозирани от Х.Д.Х. и Д.З.К., като и в тази връзка съдът счита, че следва да се позове на разпоредбата на чл.88, ал.2 от НПК, като намира, че разглеждане на гражданските искове в наказателното производство би затруднило същото, както и би се засегнало правото на защита на подсъдимата, тъй като освен всичко, в рамките на молбата на Д.К. се претендира сума от 5 000 лв., а в рамките на обвинителния акт е повдигнато обвинение за такава сума, но в неденоминирани лева. Касае се до претенции, надхвърлящи обема на обвинителния акт, затова в този вид молбите, макар и своевременно предявени, ще следва да се оставят без уважение.

Що се касае до молбата, предявена от особения представител на Г., същата е посочена, като пострадала в пункт 3 от обвинителния акт, поради което са налице условията за конституирането й като частен обвинител в производството, тъй като е посочено да е претърпяла щети от престъплението. Обаче, по отношение и на този предявен граждански иск съдът също счита, че би се затруднило разглеждането на наказателното производство, като се има предвид, че самата пострадала не би могла да участва, като свидетел в производството поради заболяването й, независимо от факта, че в случая от страна на особения представител беше уточнен размера на претендираната сума, както е посочен в рамките на ОА, което ще наложи събиране на други доказателства. Затова в тази част съдът счита, че следва да остави без уважение искането.

По изложеното и

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

КОСТАТУИРА, като частни обвинители по делото С.К.Я., както и А.К.Г., като последната бъде представлявана от назначения в производство адв. Б., в качеството му на повереник.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявените от С.Я., Д.К., Х.Х. и адв.Б., като повереник на А.Г., молби за конституиране в качеството на граждански ищци в производството.

Преди вземане становище по даване ход на делото се разясни на подсъдимата, че ако се констатира настъпване на абсолютна давност за наказателно преследване, същата може да поиска делото да продължи.

ПОДС.Б.: Поддържам молбата за прекратяване на делото, която е подал адвоката ми, след като ми беше разяснено от съда правото да поискам делото да продължи.

ПРОКУРОР: Обвинението, за което подс.Л.Б. е предадена на съд е за престъпление по чл.210, ал.1 от НК и съответните точки посочени в обвинителния акт, за което  законодателят е предвидил наказание от една до осем години „лишаване от свобода”. Инкриминирания период, за който е предадена на съд е период от 04.02.1997г. до не установена дата на 1998г. при условията на продължавана престъпна дейност, а именно при условията на чл.26, ал.1 от НК. За това престъпление имайки предвид правилата на чл.80 ал.1 т.3 от НК относителната давност е 10 години. Съгласно чл.82 ал.4 независимо от това дали давността е била спирана или прекъсвана във времето наказанието не се изпълнява ако е изтекъл срок, надвишаващ с ½  срока, който посочих. Изтекли са 15 години от извършване на последното престъпление, поради което сме изправени пред разпоредбата на чл.24 ал.1 т.3 от НПК, респективно в съдебна фаза при условията на чл.289 ал.1 и 2 от НПК налице е изтекла абсолютна давност от извършване на престъпление, за което Б. е била предадена на съд. Както бе докладвано от съда и в съдебна зала и тук чухме позицията на подсъдимата и законът е дал възможност, ако подсъдимият поиска въпреки изтекла абсолютна давност производството да продължи за да се каже виновна ли е или не, законодателят е дал възможност да продължи делото, но подсъдимата изяви желание да се прекрати производството. Затова моля да се приложи чл.24, ал.1 т.3 от НПК и производството да се прекрати

АДВ. Б.: Давността е изтекла. Подсъдимата отказва производството да бъде продължено, поради което Вие нямате друг избор освен да се прекрати производството.

ЧАСТНИЯ ОБВИНИТЕЛ С.Я.: Предоставям на съда.

АДВ.К.: Г-жо Председател, уважаеми съдебни заседатели от името на моята подзащитна Ви моля да постановите определение, с което да бъде прекратено наказателното производство спрямо Л.В.Б. поради  изтекла абсолютна давност спрямо разпоредбите на чл.24 ал.1 т.2 от НПК.

Съдът след съвещание счита, че е основателна молбата на защитника, подкрепена и от становищата на от страните за прекратяване на производството по делото. Видно от обвинителния акт е, че спрямо подс.Б. е повдигнато обвинение за продължавано престъпление по чл.210 от НК, за което се твърди да е започнало на 04.02.1997 г. и да е траело до неустановена дата до края на 1998г. Както правилно се посочи от прокурора, за престъплението по чл.210 от НК включително към момента на неговото извършване се е предвиждало наказание лишаване от свобода от една до осем години. В тази връзка и по отношение на това деяние е приложима нормата на чл.80 ал.1 т.3 от НК, която предвижда 10 годишна относителна давност за наказателно преследване. Съгласно чл.80, ал.3 от НК, давността за наказателно преследване при продължавано престъпление започва да тече от прекратяването му. Тъй като в обвинителния акт се сочи, че деянието е приключило на неустановена дата до края на 1998г. то от 31.12.1998г. следва да започне изчисляването на давността. Отделно от това, съгласно нормата на чл.81 от НК, която сочи кога се спира и прекъсва давността, в ал.3 е изрично посочено, че независимо от спираното и прекъсването на давността, наказателното преследване следва да се изключи, когато е изтекъл срок надвишаващ с една втора срока, посочен в чл.80 от НК. Следователно, абсолютната давност за наказателно преследване, предвидена в чл.81, ал.3, във вр. с чл.80, ал.1, т.3 от НК се явява 15 години и същата следва да бъде счетено, че е изтекла в края на 31.12.2013г. В конкретния случай подсъдимата не се възползва от правото си да поиска делото да приключи с присъда, поради което са налице условията на процесуалната разпоредба на чл.289, ал.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.3 от НПК за прекратяване на наказателното производство поради изтичане на предвидената в закона абсолютна давност. В тази връзка и съгласно нормата на чл.289, ал.3 от НПК, като взема предвид факта, че мярката за неотклонение спрямо Б. е била отменена с постановление на прокурора, а в рамките на обвинителния акт е посочено, че по делото са приложени веществени доказателства, както и че е взета друга мярка за процесуална принуда, а именно спрямо Б. е наложена забрана за напускане пределите на Република България, съдът счита, че спрямо веществените доказателства представляващи 10 броя задгранични паспорти с  определението следва да се постанови същите да бъдат изпратени на органа, който ги е издал, поради това, че са невалидни документи, съгласно чл.10 от ЗБЛД, а съгласно нормата на чл.68, ал.6 от НПК ще следва да се постанови и отмяна на наложената спрямо подс. Б. забрана да напуска пределите на Република България.

По изложеното и

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.289, ал.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.3 от НПК, както и чл.81, ал.3, вр. с чл.80, ал.1, т.3 от НК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6191/2013г. по описа на ПРС, водено против подсъдимата Л. В. Б. с обвинение за престъпление по чл.210 ал.1 т.2, 4 и 5, във вр. с чл.209, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1 и вр. с чл.2 от НК поради изтекла абсолютна давност за наказателно преследване.

На основание чл.289, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото 10 броя паспорти - червени на цвят с надпис „НР България”, находящи се на съхранение в Архива на ПРС да се изпратят съгласно чл.10 от ЗБЛД на органа, който ги е издал чрез Сектор „БДС” при ОД МВР Пловдив.

На основание чл.289, ал.3 от НПК, във вр. с чл.68, ал.5 от НПК ОТМЕНЯ наложената на досъдебно производство по сл.дело № 807/98г. на подс.Л.В.Б. забрана за напускане пределите на Република България.

Съгласно претендираните пътни разноски за явяването на част от свидетелите в съдебното заседание от други населени места и представените оправдателни документи, на същите се изплатиха с РКО от бюджета на съда следните суми: На Х.Т.Т. – 50лв; С.Т.С. – 17лв.; Ц.Н.П. – 50лв.; С.К.Я. – 40 лв.; В.Ж.Д. – 16лв.; Д.З.К. – 16лв.;Й.М.М. – 50лв.; Х.Д.М. – 11лв. и Х.Д.Х. – 8лв.

На вещото лице И. се издаде РКО за сумата от 15 лева за явяването.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес по реда на глава 21 от НПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание

Заседанието се закри в 12:05ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/П/

 

                                                                                    2/П/

 

                                                СЕКРЕТАР:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.