НОХД 6186/2013 - Споразумение - 17-02-2014

П Р О Т О К О Л

№ 96

17.02.2014 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На седемнадесети февруари      две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                

Секретар Гергана Спасова

Прокурор: Елена Богданова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6186 описа за 2013 година

На поименното повикване в 11,30 часа се явиха:

         Подсъдимият С.В.П. се явява лично и адв. М., с пълномощно от по-рано.

За пострадалият „*** ООД *** се явява управителят М.Ц.Т..

Свидетелят С.С.С. се явява.

Свидетелят М.Ж.В. се явява.

Свидетелят Б.Б.К. се явява.

Вещото лице П.Н.К. се явява.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Моля да се освободят свидетелите, тъй като сме в преговори за споразумение, тъй като щетите по делото са възстановени.

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото. Моля да се освободят свидетелите, тъй като сме в преговори за споразумение, тъй като щетите по делото са възстановени. Представяме за това вносна бележка.

         Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, както и да се прочете и приеме представеното писмено доказателство. Ще следва свидетелите да се освободят от залата, поради заявеното от страните за преговори за споразумение. Ето защо

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ПРОЧИТА и ПРИЕМА като писмено доказателство по делото – вносна бележка за възстановени щети.

         ОСВОБОЖДАВА свидетелите от залата.

         ИЗДАДЕ се РКО за сумата от 1838,58 /хиляда осемстотин тридесет и осем лева и 58 ст./ лева на управителя на на „***” ООД гр. ***.

         Сне се самоличността на подсъдимия:

С.В.П., роден на *** ***, жив. в същия град, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН: **********.

Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

         ПОДС.  П.: Разясниха ми се правата по НПК.

         На страните се разясниха разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Представям Ви споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите.

         АДВ. М.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение.

Съдът

         О ПР Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 17.02.2014 г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 6186/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ н.с., между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Елена Богданова и подсъдимите С.В.П., представляван от адв. Н.М., за следното:

Подс. С.В.П., роден на *** ***, жив. в същия град, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН: **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 216 ал. 1 от НК, за това, че на 15.04.2013 г. в гр. П. е повредил противозаконно чужда движима вещ – монитор и тъч скрийн за игрален автомат марка „Уилямс”, мод. „WМS Вlue Wird 2” на стойност 1 838,58 /хиляда осемстотин тридесет и осем/ лева, собственост на „***” ООД гр. ***.

За така извършеното престъпление по чл. 216 ал. 1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ наказание на подс. С.В.П. при условията на чл. 54 от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, за изтърпяване на така наложеното наказание на подс. С.В.П..  

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. С.В.П., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 45 /четиридесет и пет лева/ лева.

ПОДС. П.: Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                                               ПОДПИС:

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

РП ПЛОВДИВ                      ПОДС. П.:

ПРОКУРОР:                                         

ЕЛЕНА БОГДАНОВА                 ЗАЩИТНИК:

 

/АДВ. М./

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                             

        

         Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия  мярка за неотклонение  да се отмени.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 381 вр с чл. 24 ал.3 от НПК

         Съдът       

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6186/2012 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

         ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимите С.В.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

         На вещото лице П.Н.К. се издаде РКО за сумата от 15 /петнадесет/ лева, за явяването му в съдебно заседание.

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подсъдимия С.В.П. е осъден да заплати направените по делото разноски на стойност 45 /четиридесет и пет лева/ лв., следва на същият да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок същият да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като го предупреждава, че в противен на този случай, срещу него ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от него към Държавата.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,55 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                           

 

 

                                      СЕКРЕТАР:

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

         Г.С.