НОХД 5374/2013 - Присъда - 25-02-2014

Присъда по Наказателно дело 5374/2013г.

                                           П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер......................                      Година 2014                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               ІІ наказателен състав

на двадесет и пети февруари                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.МАТЬО МАТЕВ

                                                                                       2.ЦАНА КАРАДЖОВА

 

                  

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Марина Илиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 5374  по описа за 2013 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Н.Г. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2012 г. в гр. П. противозаконно е присвоил чужди движими вещи както следва: състезателен мотор марка „Хонда", модел CBR 600 RR с рама номер ***** на стойност 8500 лева, собственост на „Т.Е." ЕООД – С., представлявано от Е.Р. и един брой състезателен екип, марка „Ревит", на стойност 900 лева, един чифт състезателни ботуши, марка „Фалко 308 есо про" на стойност 300 лева, един брой състезателна каска, марка „Суоми", на стойност 500 лева, един брой стойка за мотор на стойност 100 лева и два броя подгревачки за гуми на стойност от по 100 лева за един брой или на обща стойност от 200 лева - всички вещи на стойност 2000 лева, собственост на фондация „Б.И.Е.И." гр.С., представлявана от М.В.Й. - или всички противозаконно присвоени вещи на обща стойност 10 500 лева, които владеел, поради което и на основание чл.206, ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимия И.Н.Г. наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

          На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода на подсъдимия И.Н.Г. времето, през което същият е бил задържан с МНО „Задържане под стража”, считано от 20.12.2013 г. до 21.12.2013 г., включително.

ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.Г. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец „Т.Е." ЕООД – С. с ЕИК ****, представлявано от неговия Управител Е.Р. сумата от 8500 /осем хиляди и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.206, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението – 03.09.2012 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.Г. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец фондация „Б.И.Е.И." гр.С., представлявана от М.В.Й. с ЕГН ********** сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.206, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението – 03.09.2012 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.Г. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС сумата от 420 /четиристотин и двадесет/ лева държавна такса върху уважените граждански искове.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.Г. ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец „Т.Е." ЕООД – С. с ЕИК ****, представлявано от неговия Управител Е.Р. сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева направени разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.Г. ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец фондация „Б.И.Е.И." гр.С., представлявана от М.В.Й. с ЕГН ********** сумата от 350 /триста и петдесет/ лева направени разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото два броя подгревачки за мотоциклетни гуми, червени на цвят с надпис Рою", обгорели, два броя мотоциклетни ботуша за писта с надпис Nitro” с червен и черен цвят и един брой мотоциклетна каска с надписVemar" с текстилна торба, на съхранение в Шесто РУП гр.Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия И.Н.Г. С ЕГН: **********.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.Г. да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                         

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. /п/

 

 

                                                                                                       2. /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.