НОХД 5360/2013 - Споразумение - 30-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 5360/2013г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                № 693

 

30.09.2013 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На тридесети септември               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Марина Илиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5360 по описа за 2013 година.

 

        На поименното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМ:

        А.К.Ш. – се явява лично и със  защитника си адв. С.А., назначен за служебен защитник от хода на досъдебното производство.

 

За РП Пловдив се явява прокурор Марина Илиева.

       

СВИДЕТЕЛИ:

К. В.Р. - не се явява.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Също, да се даде ход на делото. Не правим възражение за това, че не е спазен 3- дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 3 от НПК.

ПОДС. Ш.: Да се гледа делото днес. Не правя възражение за това, че не е спазен 3-дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 3 от НПК.

 

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия.

А.К.Ш. – роден на ***г***, бьлгарин, бьлгарски гражданин, разведен, неосьждан, със средно образование, работещ, ЕГН:**********.

 

ПОДС. Ш.: Получих препис от обвинителния акт днес. Още веднъж заявявам, че не правя възражение за това, че не е спазен 3-дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 3 от НПК.

 

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

 

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

 

АДВ. А.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

 

ПОДС. Ш.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

                

ПОДС. Ш.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК.

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 30.09.2013 г. сключено между РП-Пловдив, представлявана от прокурор Марина Илиева и подсъдимия А.К.Ш. – лично и със защитника си - адв. С.А. от АК - Пловдив, за решаване на наказателното производство по НОХД № 5360/2013 г. по описа на ПРС – 18 н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ А.К.Ш. – роден на ***г***, бьлгарин, бьлгарски гражданин, разведен, неосьждан, със средно образование, работещ, ЕГН:********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК  за това, че на 24.09.2013 г.  в гр.Пловдив  е управлявал моторно превозно средство – л.а. марка „***”, модел „***” с ДК№*** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 1,93  на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта  №862/25.09.2013 г.

        За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на подсъдимия А.К.Ш., при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:

        На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А.К.Ш. наказание ПРОБАЦИЯ в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа – на 24.09.2013 г., като един ден задържане да се зачита за три дни пробация.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.К.Ш. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А.К.Ш. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, времето през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.09.2013 г. до влизане в сила на настоящото определение.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП-Пловдив                                              ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                                  /АН. Ш./

                     /М. ИЛИЕВА/                          

 

                                                                ЗАЩИТНИК:

                                                /адв. С. А./

       

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:      

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384, ал.1 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД № 5360/2013 г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия А.К.Ш., ЕГН:  ********** мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена, поради което

 

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5360/2013 г. по описа на Пловдивски РС, ХVІІІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.К.Ш., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДТ