НОХД 5289/2013 - Споразумение - 14-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 5289/2013г.

                                       П Р О Т О К О Л

 

14.02.2014 година                                                                           Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    ІІ наказателен състав

На четиринадесети февруари                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. НЕЛИ ДИМИТРОВА                                                                     

                                                                                         2. ПЕНКА АВРАМОВА                  

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Мария Лулкина

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело № 5289 по описа за 2013 година       

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:        

          ПОДСЪДИМИЯТ М.О.А. се явява лично и със служебния си защитник адв.Р.Н..  

          ……………………………………………………………

          СЪДЪТ счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

          ОПРЕДЕЛИ:

          ОДОБРЯВА постигнатото на 14.02.2014 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор МАРИЯ ЛУЛКИНА от една страна и от друга – подсъдимият М.О.А., лично и чрез служебния си защитник адв. Р.Н. *** за решаване на НОХД 5289/2013 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ М.О.А. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.354А, ал.3, т.1 от НК за това, че на 05.04.2013г. в град П. без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – хероин  с общо нето тегло 24,548грама със съдържание на активен компонент 0,30%тегловни диацетилморфин  на стойност 1227,40лв.

          За така извършеното престъпление по чл.354А, ал.3, т.1 от НК на подсъдимия М.О.А. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.54 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА 2000 /две хиляди/ лева.

ПОДСЪДИМИЯТ М.О.А. /със снета самоличност/ е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК за това, че на 05.04.2013г. в град П. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил Фиат модел Пунто с рег № ***** след употреба на наркотични вещества или техни аналози - а именно опиат, установено по надлежния ред с орален тест Drager Drug Test 5000 NARAM 0008.

          За така извършеното престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК на подсъдимия М.О.А. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.54 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия М.О.А. едно общо, най-тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

          На основание чл.60, ал.1 вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС така ОПРЕДЕЛЕНОТО и НАЛОЖЕНО едно общо, най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода на подсъдимия М.О.А. да бъде изтърпяно в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.

          На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено едно общо, най-тежко наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода на подсъдимия М.О.А. времето, през което същият е бил задържан по реда на чл.63 от ЗМВР на 05.04.2013 год. от 17:00 часа до 06.04.2013 г. до 17:00 часа, Задържане по реда на чл.64, ал.2 от НПК и мярка за неотклонение „Задържане под стража” от 13.08.2013 г. до 14.02.2014 г. включително

На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното и наложено на подсъдимия М.О.А. едно общо, най-тежко наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

На основание чл.343Б, ал.3 вр. с чл.343Г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.О.А. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

          На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което подсъдимият М.О.А. е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 05.04.2013 г.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА остатък от наркотичното вещество, предаден на съхранение в ЦМУ – сектор „НОП” –гр.С. с приемо-предавателен протокол № ****от 05.09.2013 г. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата, след което да се УНИЩОЖИ по надлежния ред.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 2 броя мобилни телефони марка Нокия с две СИМ-карти на Глобул /иззети  с протокол за претърсване от л.а. Фиат Пунто с ДК№ ****/, на съхранение в Архив при ПРС, ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия М.О.А. с ЕГН **********, както и 1 брой  мобилен телефон марка Нокия с карта на Глобул, на съхранение в Архив при ПРС, ДА СЕ ВЪРНЕ на И.В.П. с ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1 брой кутия от цигари марка „Виктори” – бяло, найлон и две пликчета, опаковки след ХЕ 13 /НАР – 569, запечатани с восъчен печат НИКК – Наркотици, тест касета от DRAGER TEST с пробата на М.О.А., на съхранение в Архив при ПРС ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ като вещи без стойност.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.О.А. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 160,79 /сто и шестдесет лева и седемдесет и девет стотинки/ лева.  

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ: /п/

ПРОКУРОР: /п/                                                 / М.А./

                /М.Лулкина/                                                                     

 

ЗАЩИТНИК: /п/          

    /Адв.Р.Н./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                       2/п/

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД №5289/2013 г.  по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Задържане под стража” следва да бъде отменена.

          Ето защо на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

          СЪДЪТ

          ОПРЕДЕЛИ:

          ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.О.А. МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „Задържане под стража”.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5289/2013 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

          СЪДЪТ уведоми подсъдимия, че съгласно определението за одобрение на споразумението, с което е осъден да плати съдебните разноски, следва същите да заплатят сумите в 7 - дневен срок от днес по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801, БНБ – ЦУ – СОФИЯ, В1С  КОД BNBGBGS, като във вносния документ се посочи номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание.

          В същия срок следва да представи вносната бележка за платени разноски в деловодството на състава – ет.1, стая №107, в противен случай, след изтичане на предоставения срок, следва образуване на изпълнително дело пред Държавен/частен съдебен изпълнител, което ще увеличи общо дължимата сума.

Протоколът се изготви в С.З.

          Заседанието се закри в 10:39 часа.  

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

.                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /п/

 

             2. /п/

 

                         

   

                                                                СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.