НОХД 5276/2013 - Определение - 25-09-2013

П Р О Т О К О Л №1158

П Р О Т О К О Л №1158

 

 

25.09.2013 година    

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХIV наказателен състав

 

 

На двадесет и пети септември           две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

                                                                 2. МИМА БИЗЕРОВА

 

Секретар Даниела Дойчева

Прокурор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД БП№ 5276 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИЯТ:

Я.Д.Р. – се явява лично и със защитника си адв. К..

 

 

СВИДЕТЕЛИТЕ

Е. И. Д.  – се явява лично.

Д. В. В. -  не се явява.

М. Л. Г. – се явява лично.

Н. М. А. – се явява лично.

 

 ВЕЩИТЕ ЛИЦА:

С. С. и М. С. - не се явяват.

 

Представя се разписка за връчен с днешна дата обвинителен акт.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход над делото.

АДВ. К.: Няма процесуални пречки за даване ход на делото, но с оглед на обстоятелството, че обвинителния акт е връчен на доверителя ми преди малко и с оглед възможността в 3 дневен срок да депозираме евентуални възражения, Ви моля делото да се отложи за друга дата.

 ПРОКУРОР: Предоставям на съда.

 

Съдебният състав, след съвещание, намира, че не са налице основанията за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, налице са основания за прекратяване на образуваното съдебно производство и връщане на материалите за доразследване  на РП – Пловдив поради допуснати съществени процесуални нарушения. Видно от обстоятелствената част на обвинителния акт, се визира престъпна дейност, осъществявана в две конкретно посочени населени места, докато в диспозитива на обвинителния акт се сочи  единствено едното от тях, без да става ясно какво в частност се инкриминира като престъпни действия държане на инкриминираното вещество, иззето от с. Б. на територията на гр. П.. Неяснотата относно мястото на извършването на нарушението винаги се приема за съществено процесуално нарушение ограничаващо правата на обвиняемото лице на защита в наказателния процес, поради което съгласно Тълкувателно решение №2/2002г на ВКС на Р България, констатирането на нарушение с характера на съществено процесуално такова, отстранимо в рамките на досъдебната фаза на процеса, е основание за връщане на делото. Следва да става ясно дали в обстоятелствената част на обвинителния акт се инкриминира държане на акцизна стока без бандерол в полицейския автомобил или във съответното полицейско управление. В тази смисъл претендира ли се от страна на прокурора, че изпълнителното деяние е осъществено чрез средство на извършване  полицейски автомобил или по друг начин. Визираните неясноти и противоречия между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителният акт водят съда до извод, че са налице основанията на чл.288, т.1 от НПК, тъй като е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване правата на обвиняемия и делото следва да бъде върнато на досъдебната фаза на производството.

Водим от горното

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание чл.288, т.1 от НПК ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 5276/13г. по описа на ПРС – ХІV н.с.,   поради допуснато съществено процесуално нарушение, отстранимо в рамките на досъдебната фаза на процеса.

ВРЪЩА делото на РП - Пловдив за изпълнение на мотивната част на настоящото определение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 13.38 часа.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

 

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         СЕКРЕТАР: Д.Д.