НОХД 5260/2013 - Разпореждане - 26-09-2013

Разпореждане по Наказателно дело 5260/2013г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ  № 13083

 

                                      гр. Пловдив, 26.09.2013 г.

           

          Светлана Методиева - районен съдия при Пловдивски районен съд, в качеството ми на определен съдия - докладчик по НОХД № 5260/2013 г. по описа на Х наказателен състав, след като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл. 248, ал.2 от НПК, намирам, че делото не следва да бъде насрочвано в открито съдебно заседание, а съдебното производство по него следва да бъде прекратено на основание чл.249 от НПК, тъй като в хода на досъдебното производство е било допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правата на пострадалото лице.

            В съда е внесен обвинителен акт против В.И.Д. за извършено от него престъпление по чл.183, ал.1 от НК, а именно за това, че за периода от месец април 2009 г. до месец юли 2013 г. включително в с.П., обл. Пловдив, след като е бил осъден с Решение на Карловски районен съд № 83/23.06.2008 г. по бракоразводно дело № 195/2008 г., влязло в сила на 23.06.2008 г. и с Решение на Карловски районен съд № 314/09.09.2009 г., влязло в сила на 15.10.2009 г.,  да издържа свой низходящ – сина си С. В. Д. – на 15 години, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 6 месечни вноски по 60 лева и 46 месечни вноски по 80 лв. или общо в размер на 4040 лв.

            Видно от материалите по делото, същото е било образувано с постановление на РП Пловдив от 03.08.2012 г., към която дата, лицето, на което се е дължала издръжка, а именно С. Д. вече е бил на 14 години. С оглед на обстоятелството, че именно той се явява пострадал от престъплението, а аргумент относно това дали с оглед характера на това престъпление е налице процесуалната фигура на пострадал може да се черпи от ал.3 на чл.183 от НК, то следвало е същият да бъде уведомен за правата му на пострадал, което в рамките на проведеното досъдебно производство не е било сторено. Вместо това, за посочените права е била уведомена свидетелката М.Б., майка на пострадалото лице С. Д.. Горното обаче, не е било напълно коректно доколкото последният, с оглед на възрастта си, упражнява правата си лично и със съгласието на законния си представител свидетелката Б.. Ето защо е следвало именно на С. Д. да се разяснят правата на пострадал по чл.75 от НПК, като му се предостави възможност със съгласието на своя законен представител да заяви от кои от тях желае да се възползва, както и възможност да ги упражни, ако желае, така, както това, макар и неправилно, е сторено по отношение на законния му представител.

            Тъй като се касае до съществено нарушение на процесуалните правила, което произтича от факта, че при този начин на процедиране в досъдебното производство не е била дадена възможност на действителния пострадал да участва в производството ако желае / в случая със съгласието на законния си представител/ в това си качество и с произтичащите от това негови права, но това нарушение е възможно да бъде отстранено с разясняване на правата и предоставяне на възможност пострадалия да ги упражни, то на основание чл.249, ал.1 и 2 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, като съдия - докладчик

 

РАЗПОРЕДИХ:

 

      ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 5260/2013 г. по описа на Х н.с. на ПРС.

    ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на посоченото в мотивната част на разпореждането съществено процесуално нарушение.

 

     Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от уведомяване на страните пред ПОС по реда на глава двадесет и втора от НПК.                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                              Районен съдия:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.