НОХД 5238/2013 - Присъда - 13-12-2013

Присъда по Наказателно дело 5238/2013г.

ПРИСЪДА

 

407

№ ...................

13.12.2013 година

град Пловдив  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІ наказателен състав

На тринадесети декември                     две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ИВАН ИВАНОВСКИ

                                                                    ВАСИЛ ИНДЖОВ

 

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Прокурор МИРОСЛАВ ХРИСТЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 5238 по описа за 2013 година

 

ПРИСЪДИ:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.Б.роден на *** ***, българин, бълг. гражданин, живущ при фактическо съжителство, осъждан, неграмотен, безработен, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 13.02.2013 год. до 19.03.2013 год. в гр. П., на автомагистрала ,,Т.” - П. област и главен път ** - П. област, в условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл. 66 от НК, в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил  заблуждение, както следва:

На 13.02.2013 год. в хранителен  магазин ,,В.” в гр. П. е възбудил заблуждение у Б.Б.Д.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Н.К.****” ООД гр. П.  в размер на 200 лева.

На 25.02.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у В.А.О. ЕГН **********  и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Т.” ООД гр. П.  в размер на  210 лева.

На 27.02.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,Р.” на ГП **, обл. П. е възбудил заблуждение у К.Б.И. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирмаХ.” ООД гр. П. в размер на 230 лева.

На 09.03.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у К.В.Л. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда на фирма “К.****” ЕООД гр. П.  в размер на 420 лева.

На 09.03.2013 год. в бензиностанция ,,***” гр. П. е възбудил заблуждение у Ц.Г.Х. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирмаП.П.” ЕООД гр. П. в размер на 260 лева.

На 11.03.2013 год. в бензиностанция ,,Ш.М.” гр. П. е възбудил заблуждение у Б.Р.И. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Ш.К.” ЕООД гр. А.  в размер на 270 лева.

На 17.03.2013 год. в  бензиностанция ,,***” гр. П.  е възбудил заблуждение у М.И.М.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “ Р.М.” ЕООД с. К. в размер на 270 лева.

На 17.03.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у В.Т.Д.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Й.**” ЕООД гр. П.  в размер на 250 лева.

На 18.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,***” на АМ Т., обл. П. е възбудил заблуждение у М.С.Х. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Р.М.” ЕООД с. К. в размер на 300 лева.

На 18.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,*** ***” на АМ Т., обл. П., е възбудил заблуждение у М.П.М. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда на фирма “Ч.П.” ЕООД гр. П.  в размер на 260 лева.

На 19.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,***” на АМ Т., обл. П. е възбудил заблуждение у И.С.К. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма ЕТ Е.С.***”*** в размер на 260 лева, и причинената имотна вреда е общо в размер на 2930.00 лв. /две хиляди деветстотин и тридесет лева/, за което на основание чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 5 /пет/ години и 4 /четири/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

          ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, така определеното на подсъдимия Р.А.Б. наказание от 5 /пет/ години и 4 /четири/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” да се изтърпи първоначално в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален  СТРОГ режим.

ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Б. от гр. А., със снета по делото самоличност да заплати на Търговско дружество „К.****” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес ***, чрез управителя Д.П.Д., ЕГН **********, обезщетение за причинените му имуществени вреди в размер на 420,00 /четиристотин и двадесет/ лева, причинени от деянието по чл. 211 вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1 б. “а, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на увреждането 09.03.2013 г. до окончателното й изплащане.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК времето, през което подсъдимия Р.А.Б. е бил задържан по ЗМВР и по чл. 64, ал. 2 от НПК, и спрямо него е била взета МНО „Задържане под стража”, считано от 21.03.2013 г. до влизане в сила на настоящата присъда.

ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Б., със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС сумата от 50,00 /петдесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 11 бр. дискове с видеозаписи от търговски обекти и копия от фискални бонове, остават към материалите по делото.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.