НОХД 5202/2013 - Споразумение - 26-09-2013

ПРОТОКОЛ № 687

ПРОТОКОЛ № 687

 

26.09.2013г                                                                                          гр.ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХ  наказателен състав

На двадесет и шести септември,                 две хиляди и тринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                                    

секретар Виктория Калайджиева

прокурор Мария Лулкина

Сложи за разглеждане докладвано от съдията НОХД № 5202 по описа за 2013г.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

        

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ЧЛ. 381 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ НПК.

        

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.Г.Г., редовно уведомен по телефона, се явява лично, и с адв. В.К.И., с пълномощно от досъдебното производство.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

         Съдът счита, че липсват процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното СЗ, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на обвиняемия:

    Т.Г.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, работещ, неосъждан, с ЕГН **********.

         Съдът разясни на страните разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи и възражения. Представям споразумение, което моля да одобрите в представения пред съда вид.

         АДВ. И.: Също нямам възражения и отводи към състава на съда. Моля да одобрите така сключеното споразумение.

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението, чрез прочитането му от прокурора .

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът, като взе предвид изявлението на страните  прие, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 18.09.2013 г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание  чл. 382 ал.7 от НПК съдът         

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА подписаното споразумение за решаване на НОХД № 5202/13г по описа на ПРС, ХХ н.с., както следва:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ  Т.Г.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, работещ, неосъждан, с ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 338, ал. 1 от НК за това, че в периода  05.01.2013г. до 19.04.2013година в гр. Пловдив е държал огнестрелно оръжие – ловна нарезна карабина „Чешка Збрьовка”, кал. 22 с фабр. № *************, като не е взел необходимите мерки за сигурност, предвидени в чл. 98, ал. 1 от ЗОБВВПИ.

         За така извършеното престъпление по чл. 338, ал. 1 от НК на подсъдимия Т.Г.Г., със снета самоличност по делото му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ГЛОБА размер на 500/ петстотин / лева.

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                  ОБВИНЯЕМ .....................  

    ПРОКУРОР:……………….                                           / Т. Г./          

                          /М. Лулкина/        

 

                                      

ЗАЩИТНИК :......................                                 /адв.И./               

                                     

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Предвид на това, че съдът одобри сключеното по реда на гл.29 от НПК споразумение наказателното производство по делото ще се прекрати, а взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение ще се отмени.

         Ето защо и на основание чл.382 вр. с чл. 24 ал.3 от НПК съдът 

         О П Р Е Д Е Л И:

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5202/13г, по описа на ПРС, ХХ н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемият Т.Г.Г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в СЗ

         Заседанието приключи в 11.10часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                              

 

 

                                                         СЕКРЕТАР:

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.