НОХД 5184/2013 - Споразумение - 19-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 5184/2013г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

19.09.2013г.                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              VІІІ наказателен състав

На деветнадесети септември                       2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. АРУСЯК АГОПЯН

                                                                          2. КАТЯ АНГЕЛОВА

                                                                  

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Марина Илиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД №  5184 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:

.................................................................................................................................

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор Марина Илиева от една страна и от друга подсъдимият Д.И.Г. лично и чрез назначения му за служебен защитник адв.П.К. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 5184/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. относно следното:

ПОДС. Д.И.Г., роден на *** ***,  българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, адрес:***, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194 ,ал.1 ,вр.чл.29 ал.1 б.”б” от НК за това, че на 15.09.2013 г. в гр. П. в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужда движима вещ – велосипед марка „Sprint tornado СХ” на стойност 332 /триста тридесет и два/ лева от владението на В. Д. Ш., ЕГН:**********, без негово съгласие  ,с намерение противозаконно да го присвои.

За така извършеното от подсъдимия Д.И.Г. престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194 ,ал.1 ,вр.чл.29 ал.1 б.”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61, т.2 вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така определеното и наложено на подсъдимия Д.И.Г. наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подс.Д.И.Г. наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 15.09.2013г. до датата на влизане в законна сила на настоящото Определение, като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия Д.И.Г.,  със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 30 лева.

 

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ПОДСЪДИМ/п/

гр.Пловдив, представлявана                               /Д.Г./

от Прокурор:                                             

/ М.Илиева/п/

                                                                                                 СЛУЖ.ЗАЩИТНИК/п/

                                                                   /адв.П.К./

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                                                                    2/п/

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 5184/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5184/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14:15 часа.

         

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                                                                    2/п/

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.