НОХД 5183/2013 - Споразумение - 19-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 5183/2013г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

19.09.2013г.                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              VІІІ наказателен състав

На деветнадесети септември                       2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

         

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Гинка Лазарова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД №  5183 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

 ..............................................................................................................................................................................

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор Гинка Лазарова от една страна и от друга подсъдимият С.П.Н. лично и чрез назначения му за служебен защитник адв.С. Б. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 5183/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. относно следното:

 ПОДС. С.П.Н., роден на ******, българин, български гражданин, неженен, живее на съпружески начала, с едно дете, осъждан, живее в гр.П., ул.”Ф.” №**, без образование, безработен, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 16.09.2013 година в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Воксхол“, модел „Зафира Комфорт“ с рег.№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 2.61 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+” с фабр. № 0097.

За така извършеното от подсъдимия С.П.Н. престъпление по чл.343в ал.2 вр. с ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***  за срок от ДВЕ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от  него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

ПОДС.С.П.Н., със снета по делото самоличност, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343в ал.2 вр. с ал.1 от НК за това, че на 16.09.2013 в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Воксхол“, модел „Зафира Комфорт“ с рег.№ ***** без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред – с наказателно постановление №***/***г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пловдив, влязло в сила на 14.03.2013г., с което е бил наказан за управление на МПС без съответно свидетелство за управление.

За така извършеното от подсъдимия С.П.Н. престъпление по чл.343в ал.2 вр. с ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ДВЕ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от  него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.П.Н. едно общо, най-тежко наказание, а  именно ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ДВЕ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от  него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подс.С.П.Н. наказание ПРОБАЦИЯ времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 16.09.2013г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

 

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ПОДСЪДИМ/п/

гр.Пловдив, представлявана                                /С.Н./

от Прокурор:                                             

/ Г.Лазарова/п/

                                                                                                 СЛУЖ.ЗАЩИТНИК/п/

                                                                   /адв.С.Б./

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

          С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК, Съдът е на становище, че производството по НОХД № 5183/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия С.П.Н. мярка за неотклонение „подписка” следва да бъде отменена, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5183/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.П.Н., със снета по делото самоличност мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 13:50 часа.

         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.