НОХД 5094/2013 - Споразумение - 13-09-2013

П Р О Т О К О Л   № 647

13.09.2013 година                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД               ХХІ наказателен състав

На тринадесети септември                          Година 2013

В открито съдебно заседание в състав:

                                      Председател: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ      

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИНКА КОЛЕВА

                                                                            МАРИЯ ДРАКОВА

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

ПРОКУРОР: АСЕН ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 5094 описа за 2013 година.

На поименното повикване в 13:35 часа се явиха:

ПОДСЪДИМ:

И.А.А. – редовно уведомена, се явява. За нея се явява определената за служебен защитник адв. М.Д. АК – П. от досъдебното производство.

ПОДС. А.: Съгласен съм да ме защитава адв. Д. в настоящото производство.

АДВ. Д.: Запознат съм с материалите по делото и мога да поема защитата на подс. И.А.А.. Представям Уведомително писмо от АК – П., в уверение на това, че съм определена за служебен защитник на подс. А..

Съдът, след съвещание, счита, че са налице основанията на чл. 372, ал. 2 от НПК поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. М.Д. за служебен защитник на подс. И.А.А. в настоящото производство.

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след съвещание, счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия

И.А.А. - роден на *** год. в гр. П., българин, български гражданин, женен, реабилитиран, с основно образование, безработен, живущ ***, ЕГН: **********.

ПОДС. А.: Получил съм препис от обвинителния акт своевременно и нямам възражения по него.

На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 от НПК

На страните се разясниха правата по чл. 274-275 от НПК

ПРОКУРОР: Нямам отводи към състава. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, като моля същото да бъде одобрено от съда като непротиворечащо на събраните доказателства, на морала и добрите нрави. Същото отговаря на събраните по делото доказателства, като параметрите на наказанието са: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да бъде отложено по реда на чл. 66 от НК с изпитателен срок от 3 години при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК. Приспада се задържането по ЗМВР, както и веществените доказателства се отнемат в полза на Държавата и следва да се унищожат като вещи без стойност. Следва да му се възложат и направените по делото разноски в размер на 30,00 лева.

АДВ. Д.: Нямам отводи към съда. С представителя на РП – гр. П. постигнахме споразумение по обвинението. Наказанието е съответно на извършеното деяние и на неговата личност, поради което моля да го одобрите.  

Съдът, след съвещание, счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие.

Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

Докладва се споразумението с прочитането му от представителя на РП – П..

ПОДС. А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението и разбирам неговите последици. Отказвам се от разглеждането на делото по общия ред. Съжалявам много за стореното, даже много се разкайвам, че се случи тази работа. Гледам две сирачета, сестра ми почина, аз нямам работа.

Съдът, след съвещание, счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона, морала и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между Районна прокуратура – гр. П., представлявана от прокурор АСЕН ИЛИЕВ от една страна и от друга – подсъдимия И.А.А. – лично и със служебния си защитник адв. М.Д. от АК - П., споразумение за решаване делото по НОХД № 5094/2013 г. по описа на ПРС - ХХI н.с. за следното:

Подсъдимият И.А.А. - роден на *** год. в гр. П., българин, български гражданин, женен, реабилитиран, с основно образование, безработен, живущ ***, ЕГН: ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.234 ал.1 НК за това, че на 11.09.2013 г. в гр.П. е държал и продавал акцизни стоки без бандерол, а именно: 880 къса цигари ръчно напълнени, 80 мм с жълт филтър, златист кант в единия край на филтъра и надпис върху тях „MAXI GOLD”, опаковани по 20 в найлонови пликчета /общо 44 броя пликчета/ по 0,19 лв. за един къс, на обща стойност 167,20 лв.; 10 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Мерилин” /„Merilyn”/ син – слимс по 4,30 лв. за кутия на обща стойност 43 лева; 10 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Мерилин” /„Merilyn”/ розов – слимс по 4,30 лв. за кутия на обща стойност 43 лева; 21 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Торо” /„Torro”/ по 7,50 лева за кутия на обща стойност 157,50 лева; 16 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Корсар” /„Corsair”/ по 7,50 лева за кутия на обща стойност 120 лева; 12 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Президент” /„President”/ слимс по 7,50 за кутия на обща стойност 90 лева; 8 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Дива” /„Diva”/ слимс по 7,50 лева за кутия на обща стойност 60 лева и 9 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Велвет” /„Velvet”/ слимс по 7,50 лева за кутия на обща стойност 67,50 лева, всичко на обща стойност 748,20 лева, когато такъв се изисква по закон – чл.25 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл.28 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25”, в немаловажен случай.

За така извършеното от подсъдимия И.А.А. престъпление по чл. 234, ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, а именно: „лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИСПАДА на основание, чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК времето, през което подс. И.А.А. е бил задържан по ЗМВР в периода 11.09.2013 г.-12.09.2013 г., като един ден задържане се зачита за един ден „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. И.А.А. да заплати по сметка на ВСС направените в наказателното производство разноски в размер на 30,00 лева за експертизи.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 880 къса цигари ръчно напълнени, 80 мм с жълт филтър, златист кант в единия край на филтъра и надпис върху тях „MAXI GOLD”, опаковани по 20 в найлонови пликчета /общо 44 броя пликчета/; 10 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Мерилин” /„Merilyn”/ син – слимс; 10 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Мерилин” /„Merilyn”/ розов – слимс; 21 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Торо” /„Torro”/; 16 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Корсар” /„Corsair”/; 12 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Президент” /„President”/ слимс; 8 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Дива” /„Diva”/ слимс; 9 броя кутии с по 20 къса цигари, марка „Велвет” /„Velvet”/ слимс – намиращи се на съхранение във ІІ РУП гр.П., СЕ ОТНЕМАТ на основание чл. 234, ал. 3 от НК в полза на Държавата и да се унищожат по съответния ред.

ЗА РП П.                     ПОДСЪДИМ: .............................

ПРОКУРОР: .................................                       И. А.

 

                                                        ЗАЩИТНИК: ..............................

                                                                  АДВ. Д.

                                                       

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                  2.

         С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 1 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД  5094/2013 г. по описа на ПРС - ХХI н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия И.А.А. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

Ето защо Съдът

 

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 5094/2013 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с.

         ОТМЕНЯ мярка за неотклонение „Подписка” взета спрямо подс. И.А.А..

         УВЕДОМИ СЕ подсъдимата И.А.А., че в 7-дневен срок следва доброволно да внесе сумата от 35,00 лева разноски по делото по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801,БНБ – ЦУ – СОФИЯ,В1С КОД BNBGBGS, като във вносния документ посочите номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание, като в противен случай ще бъде издаден изпълнителен лист.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

                                              

                                                        СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.