НОХД 5062/2013 - Споразумение - 11-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 5062/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

 

11.09.2013г.                                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   ХХІV нак. състав

На единадесети септември две хиляди и тринадесета година     

В публично заседание в следния състав:

 

                                   Председател: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

Секретар ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор АСЕН ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело № 5062 описа за 2013  година.

 

На поименното повикване в 14,00 часа се явиха

 

ПОДС. И.Б.И. – редовно призован се явява лично и с адв. А. К. И.служебен защитник от досъдебното производство.

 Адв. И. представя уведомително писмо от АК – Пловдив.

 

СВИД. К. И. Ц. – редовно уведомен  не се явява.

СВИД. П. А. К. – редовно уведомен не се явява.

РП-ПЛОВДИВ редовно призована изпраща представител.

Съдът счита, че така представеното споразумение отговаря на закона и морала. Съобразено е с престъплението, за което е повдигнато обвинение, както и с чистото съдебно минало на подс. И. и съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на основание  чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявана от прокурор АСЕН ИЛИЕВ  от една страна и от друга подсъдимия И.Б.И. лично и чрез служебният си защитник от досъдебното производство  адв. А. И. споразумение за решаване на делото по наказателното производство - НОХД № 5062/13г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. относно следното:

ПОДС.  И.Б.И. - роден на *** год. в гр. К., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343Б ал.1 от НК, в това, че на 09.09.2013 г. в гр.П. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес” модел 190 с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.86 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7410+” с фабричен № *********. 

За така извършеното престъпление по чл.343Б ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2  буква Б от НК наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ  АДРЕС”*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 42б ал. 1 от НК да се изпълнява ДВА пъти седмично, по чл. 42 а, ал. 2 т. 2 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и по чл. 42а, ал. 2 т. 4  от НК - ВКЛЮЧВАНЕ в Програма „Шофирали след употреба на алкохол” десет занятия в рамките на два месеца.

На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, времето през което подс. И.Б.И. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа от  09.09.2013г. до 10.09.2013г., като един ден задържане се зачита за ТРИ дни „Пробация”.

На основание чл. 343г вр. чл. 343Б ал. 1 от НК вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК ЛИШАВА подс. И.Б.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА от наказанието “Лишаване от правоуправление” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което подс. И.Б.И. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.09.2013г.  до влизане на настоящото споразумение в сила.

 

 

         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                        ПОДСЪДИМ:

Прокурор:                                               И.Б.И.

АСЕН ИЛИЕВ

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  адв.А.И.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 5062/13г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5062/13г.  по описа на ПРС, ХХІV н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Б.И.  /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в С.З.

Заседанието се закри в 14,30 часа.

 

 

 

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

ЙТ