НОХД 5051/2013 - Споразумение - 10-09-2013

П Р О Т О К О Л № 637

П Р О Т О К О Л № 637

 

10.09.2013г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На десети септември                                                   година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: РАДКА ШЕНТОВА

ГЕОРГИ ШОПОВ

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор: СВЕТОМИР БАБАКОВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 5051 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 12:15 часа се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИЯТ М.М.Ф.  – осигурен, доведен от ОСИН „Арести” Пловдив, явява се лично и със служебния си защитник адв. Б..

         СВИДЕТЕЛИТЕ:

Д Ж К неосигурен, не се явява.

Г. А Т неосигурен, не се явява.

К Д Т неосигурен, не се явява.

С Ж В – неосигурен, не се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П Н К – неосигурен, не се явява.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след съвещание, намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия.

М.М.Ф. - роден на ***г. в гр. К., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН: ***********.

ПОДС. Ф.: Получих препис от обвинителния акт своевременно.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275НПК.

ПРОКУРОР: Нямам възражения към съда. Постигнали сме споразумение за решаване на делото с подсъдимия и неговия защитник. Представяме споразумението и молим да бъде одобрено.

         АДВ. Б.: Нямаме възражения към съда. С прокурора постигнахме споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите в представения вид.

 

         Съдът, след съвещание,

         ОПРЕДЕЛИ:

         ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.

 

         ПОДС. Ф.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което същото ще следва да бъде одобрено в представения му вид. Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор СВЕТОМИР БАБАКОВ от една страна и от друга страна подсъдимия М.М.Ф., лично и чрез служебен защитник адв. Б. споразумение за решаване на НОХД № 5051/2013г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. в следния му вид:

ПОДСЪДИМИЯТ М.М.Ф. - роден на ***г. в гр. К., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН: ***********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 б.”а” и б.”б” вр. с чл. 18, ал. 1 от НК затова, че на 06.09.2013 г. в гр. Пловдив, пред Търговски център „Х.”, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е направил опит да отнеме чужди движими вещи – мъжки кожен портфейл на стойност 5 лева, парична сума в размер на 10 лева и лична карта без стойност – всички вещи на обща стойност 15 лева /петнадесет лева/, от владението на Д Ж Х, ЕГН **********,***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини.

За така извършеното престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 б.”а” и б.”б” вр. с чл. 18, ал. 1 от НК на подсъдимия М.М.Ф. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.61, т. 2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното наказание девет месеца „лишаване от свобода” да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 вр. с ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание “лишаване от свобода” за срок от девет месеца, времето през което подсъдимият М.М.Ф. е бил задържан по реда на ЗМвР и НПК, считано от 06.09.2013г. до влизане на настоящото определение в сила, като ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.Ф. да заплати по сметка на ВСС, направените по делото разноски в размер на 30лв.
РП-ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                             М.Ф.

СВЕТОМИР БАБАКОВ

                                                                 

ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. Б.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

 

2/

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът, след съвещание, е на становище, че производството по НОХД № 5051/2013г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. следва да бъде прекратено.

         Ето защо и съдът

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 5051/2013г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

СЪДЪТ уведомява подсъдимия, че в 7 – дневен срок от днес, следва да заплати направените по делото разноски в размер на 30 лева, като вносната бележка следва да бъде представена в деловодството на състава и приложена по делото. В случай, че това не бъде направено в указания срок, ще бъде издаден изпълнителен лист и изпратен в ТД на НАП – Пловдив.

         Определението е окончателно.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 12:25 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

 

                                                                           2/

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!     

СЕКРЕТАР:МК