НОХД 4932/2013 - Споразумение - 18-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 4932/2013г.

П Р О Т О К О Л

 

18.09.2013 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХХVІ наказателен състав

На осемнадесети септември             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАРИЯ АНГЕЛОВА

     2. МИЛЧО МАРИНОВ

 

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

ПРОКУРОР: ДОБРИНКА КАЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4932 описа за 2013 година.

 

На поименното повикване в 10,27 часа се явиха:

        

За РП Пловдив – редовно и своевременно призована се явява прокурор Калчева.

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

Д.П.К. – нередовно призован, се явява лично.

Призовката не е върната до датата на съдебното заседание.

В залата се намира адв. П., определен от САК – Пловдив за служебен защитник на подсъдимия.

 

АДВ. П.: Запознах се с материалите по делото. Ще поема защитата на подс. К..

 

ПОДС. К.: Желая в настоящото наказателно производство да ме представлява адв. П.

 

         Съдът, след като взе предвид искането на подсъдимия и на основание чл.384 ал.2 във вр. чл.94 ал.3 от НПК намира, че ще следва на подсъдимия К. да бъде назначен служебен защитник – адв. Първанов, определен от САК – Пловдив и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия Д.П.К. – адв. П.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.        

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

 

Д.П.К. - роден на *** ***, живущ в същото населено място, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН **********.

 

ПОДС.К.: Не съм получил препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни, но не правя възражение в този смисъл.

        

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл. 274 - 275 от НПК.

 

         ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

АДВ. П.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът след съвещание

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

 

         ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 18.09.2013 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ДОБРИНКА КАЛЧЕВА, от една страна, и от друга – подсъдимия Д.П.К., лично и чрез служебния си защитник адв. П. за решаване на  НОХД № 4932/2013 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

 

         Д.П.К. - роден на *** ***, живущ в същото населено място, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 234 ал. 1 от НК за това, че на 12.03.2013 г. в с.П. обл.П. е държал акцизни стоки – тютюневи изделия, както следва: цигари – 3 200 къса /броя/, ръчно свити с филтър и без филтър, 80 мм. с надпис „***” на стойност 608 лв. без бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл.25 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл.28 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25”, в немаловажен случай.

 

         За така извършеното престъпление по чл. 234 ал. 1 от НК на подсъдимия Д.П.К. СЕ НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК вр. чл.55 ал.3 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението за одобряване на споразумението в сила.

 

На осн. чл. 234 ал. 3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства – 3 200 къса /броя/, ръчно свити с филтър и без филтър, 80 мм. с надпис „***”, които след влизане на определението за одобряване на споразумението в сила ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

 

На осн. чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.П.К., със снета по делото самоличност,  да заплати  по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.

        

ЗА РП – ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:/п/

ПРОКУРОР:/п/                                                    Д. К.:..................

ДОБРИНКА КАЛЧЕВА                                               

ЗАЩИТНИК:/п/

                                                                  АДВ. П.......................

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./п/

                                                                                                                                                                                                                                                                     2./п/

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384, вр.чл.382, вр. чл.381 от НПК Съдът след съвещание е на становище, че наказателното производство по НОХД № 4932/2013 г., по описа на ПРС – 26 н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение “Подписка”, да бъде отменена.

         Ето защо на осн. чл. 384 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3  от НПК

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4932/2013 г. по описа на ПРС – 26 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.П.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

С настоящото Ви уведомяваме, че със споразумение по НОХД №4932/2013 г. по описа на Районен съд, 26н.с., Вие сте осъден да заплатите сумата от 25 лв. съдебни разноски.

         Сумата следва да се внесе в 7 - дневен срок от връчване на съобщението по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801,БНБ – ЦУ – СОФИЯ,В1С  КОД  BNBGBGS, като във вносния документ посочите номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание.

         В същия срок следва да представите вносната бележка за платени разноски в деловодството на състава – ет.1 стая №107. В противен случай след изтичане на предоставения Ви срок, следва образуване на изпълнително дело пред Държавен/частен съдебен изпълнител, което ще увеличи общо дължимата от Вас сума.

 

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 10,35 часа.

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1./п/

 

                                                                                              2./п/

                                                                 

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.