НОХД 4690/2013 - Присъда - 19-02-2014

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 61                     19.02.2014 г.                гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           ХІV наказателен състав

на деветнадесети февруари                                   Година – 2014 г.

в публично заседание в следния състав:

                            

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА                        

Секретар  Даниела Дойчева

Прокурор ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД№ 4690 по описа за 2013 година

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.С.Т. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, неосъждан, работещ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че в периода от м. декември 2012 г. до м. май 2013 г. в гр.Пловдив, след като с Решение № 1543 от 21.04.2011 г. на Районен съд гр.Пловдив, ІІ бр. състав, постановено по бр. д. № 11932/2010 г. на Районен съд гр.Пловдив, влязло в законна сила на 20.12.2011 г. и подлежащо на изпълнение в частта му касаеща издръжката, считано от 18.07.2010 г., е бил осъден да издържа свои низходящи – дъщерите си В.Ф.Т. ЕГН **********, П.Ф.Т. ЕГН ********** и З.Ф.Т. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно в размер на 6 месечни вноски от по 120 лв. за В.Ф.Т. – в общ размер на 720 лв.; 6 месечни вноски от по 100 лв. за П.Ф.Т. – в общ размер на 600 лв. и 6 месечни вноски от по 80 лв. за З.Ф.Т. – в общ размер на 480 лв. или общо за трите деца – 18 месечни вноски на обща стойност 1 800 лв. - престъпление по чл.183 ал.1 от НК, но тъй като преди постановяване на присъдата от първоинстанционния съд е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалите, на основание чл.183 ал.3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                            

                                       Вярно с оригинала!

                                       секретар: Д.Д.