НОХД 4468/2013 - Решение - 25-09-2013

РЕШЕНИЕ

 

№ 2433

25.09.2013 година

град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІІ наказателен състав

На двадесет и пети септември, две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                  

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Прокурор ДАНАИЛА СТАНКОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 4468 по описа за 2013 година

 

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия Ф.А.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работещ, живущ ***, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.03.2013 г. в гр. П., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Ауди” с рег. № ********, е нарушил правилата за движение: Чл.5, ал.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/- „Всеки участник в движението по пътищата  с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”; Чл. 5, ал. 2, т. 1  от ЗДвП Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства”; Чл. 6, т. 1 от ЗДвП Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка”; Чл. 20, ал. 1 от ЗДвП Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.”; Чл. 20, ал.2 от ЗДвП Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.”; Чл. 116 от ЗДвП „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун и към престарелите хора.”; Чл. 119, ал.1 от ЗДвП При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.” и Чл. 120, ал. 1, т. 1 от ЗДвП Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътен светофар или от регулировчик, водачът на пътно превозно средство е длъжен при подаване на сигнал, който забранява преминаването - да спре пред пешеходната пътека;”, при което по непредпазливост е причинил три средни телесни повреди на пострадалата Н.И.К., изразяващи се в: 1. счупване на таза /на горното рамо и на долното рамо на дясната срамна кост/, което е причинило трайно затрудняване на движенията на долните крайници; 2. счупване на главичката на дясната фибула/ дясната мялкопищялна кост/ на дясната подбедреница, довело до трайно затрудняване движенията на долния десен крайник; 3. Луксация/ изкълчване/ на дясната раменна става, което е довело до трайно затрудняване движенията на горен десен крайник, като деянието е извършено на пешеходна пътека - престъпление по чл. 343, ал. 3, б.”А”, вр. ал. 1, б.”Б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл. 343Г, вр. чл. 343, ал. 3, б.”А”, вр. ал. 1, б.”Б”, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на обвиняемия Ф.А.К. наказание ЛИШАВАНЕ от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Ф.А.К., да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 260,00 /двеста и шестдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                          

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.