НОХД 4445/2013 - Присъда - 25-09-2013

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

        

Номер 286                     25.09.2013г.                   гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на  двадесет и пети септември                           Година – 2013  г.

в публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                           

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

 Прокурор: МАРИЯ  ЛУЛКИНА

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 4445 по описа за 2013 година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Георги Николов Георгиев -  роден на ***год. в гр. С. , живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че в  периода от месец октомври 2010г. до месец януари 2012г. включително в село Й., обл. Пловдивска, след като е бил осъден  да издържа свой низходящ – дъщеря си Н.Г.Г. ЕГН-**********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две  и повече месечни вноски, а именно 16 /шестнадесет/ месечни вноски от по 100.00 лева всяка или всичко на обща стойност 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева, поради което и на основание чл. 183 ал.1 вр. чл. 54  от НК ГО ОСЪЖДА  на ПРОБАЦИЯ в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА  , изразяваща се в пробационните мерки:

-                            Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично и

- Задължителни периодични срещи  с пробационен служител.

 

         Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.