НОХД 4445/2013 - Мотиви - 11-10-2013

МОТИВИ

МОТИВИ

към присъда по НОХД № 4445/2013 г. по описа на ПРС ХVІІ н. с.

 

            Районна прокуратура гр. Пловдив е повдигнала пред Районен съд гр. Пловдив обвинение спрямо подсъдимия Г.Н.Г. за престъпление по чл.183 ал.1 от НК за това, че в периода от месец октомври 2010 г. до месец януари 2012 г. включително в с. Й. обл. Пловдивска, след като е бил осъден с решение № 2232/18.08.2009 г. на Районен съд гр. Пловдив по гр. дело № 4600/2009 г. Х гр. състав, влязло в законна сила на 03.10.2009 г., да издържа свой низходящ – дъщеря си Н.Г.Г. ЕГН – **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 16 /шестнадесет/ месечни вноски от по 100.00 лева всяка или всичко на обща стойност 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева.

            Прокурорът поддържа обвинението спрямо подсъдимия по посочената в обвинителния акт правна квалификация на деянието. моли съда да признае извършителят за виновен и да му наложи наказание пробация, като не конкретизира размера на исканото наказание.

            Подсъдимият Г.Н.Г. се явява в съдебно заседание, признава се за виновен, дава обяснения като не оспорва извършването на престъплението. Не изразява становище относно изхода на делото.

            Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

Подсъдимият Г.Н.Г. е роден на *** г. в гр. С., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, не осъждан, с ЕГН **********.

Подсъдимият Г.Н.Г. и свидетелката М.Т.Д. – и двамата от с. Й. обл. Пловдивска, били съпрузи до 2004 г., когато с Решение № 48/03.02.2004 г. по бр. д. № 119/2003 г. по описа на РС гр. Пловдив ІІ бр. с., влязло в сила на 25.02.2004 г., гражданският им брак бил прекратен. По време на брака им – на 0***г., се родила дъщеря им – св. Н.Г.Г. с ЕГН **********. С решението – под № 48/03.02.2004 г., упражняването на родителските права били предоставени на майката, а бащата бил осъден да заплаща месечна издръжка за детето си в размер на по 30 лв. След развода св. Г. живеела при майка си св. Д., която се грижела за издръжката, отглеждането и обучението на детето.

С решение № 2232/2009 г. по гр. д. № 4600/2009 г. по описа на РС гр. Пловдив, влязло в сила на 03.10.2009 г., размерът на месечната издръжка бил увеличен на 100 лв. През 2010 г. подсъдимият Г. дал сумата от 1200 лв. на св. Д., покриваща задължението му за издръжка и за м. септември 2010 г. включително, но след това, поради липса на средства не плащал издръжка за детето си. Г. нямал постоянна работа, поради което и не можел да реализира доходи.

Заради неплащането на издръжка, св. Д. сезирала с жалба Районна прокуратура гр. Пловдив, което и инициирало настоящото наказателно производство.

За периода от м. октомври 2010 г. до м. януари 2012 г. включително /до навършване на пълнолетие на св. Г. на 03.01.2012 г./ подсъдимият Г.Г. не изпълнявал задължението си за плащане на издръжка на дъщеря си, не правил и подаръци.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: обясненията на подсъдимия, показанията на св. Д., дадени в хода на съдебното следствие в разпит пред съда при условията на усност и непосредственост, показанията на св. Г., дадени в хода на досъдебното производство в разпит пред разследващ орган, приобщени чрез прочитането им на основание чл.281 ал.5 вр. ал.1 т.3 от НПК, решение, изпълнителен лист, писма, характеристична справка, справки за съдимост.

Съдът кредитира обясненията на подсъдимия Г., тъй като същите са последователни и съответстват на гласните и писмени доказателства.

            Съдът ползва като обективни и показанията на свидетелите Д. и Г. /за последната – приобщените чрез прочитането им/ също като последователни, логични, кореспондиращи с останалите доказателства и неоспорени от страните по делото.

            При така установената фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият Г.Н.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183 ал.1 от НК, тъй като в периода от месец октомври 2010 г. до месец януари 2012 г. включително в с. Й. обл. Пловдивска, след като е бил осъден  да издържа свой низходящ – дъщеря си Н.Г.Г. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно 16 /шестнадесет/ месечни вноски от по 100.00 лв. всяка или всичко на обща стойност 1 600 /хиляда и шестстотин/ лв.

От обективна страна подсъдимият Г.Н.Г. е бил осъден да заплаща месечна издръжка на свой низходящ, а именно на дъщеря си Н.Г.Г. ЕГН **********, в размер на 100 лв. Съдебното решение за този месечен размер на издръжката е влязло в сила на 03.10.2009 г. В периода от месец октомври 2010 г. до месец януари 2012 г. включително подсъдимият не е заплатил навреме и в пълен размер нито една месечна вноска, а именно дължащите се общо 16 месечни вноски в общ размер от 1600 лв. Месечните вноски са повече от две – 16. Издръжката се дължи по местоживеене на детето – в конкретния случай с. Й. обл. Пловдивска.

            От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл, със съзнавани, целени и настъпили общественоопасни последици.

            При така изложеното съдът като съобрази целите на наказанието по чл.36 от НК е на становище, че за извършеното от Г.Н.Г. престъпление по чл.183 ал.1 от НК следва да бъде определено и наложено наказание при условията на чл.54 от НК – при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно пробация, като счита, че именно това наказание по вид в най – пълна степен би постигнало своя поправителен, превъзпитателен и превантивен характер по отношение както на подсъдимия, така и по отношение на останалите членове на обществото. Като смекчаващи отговорността обстоятелства се приеха признанието на вина, даването на обяснения, с които се спомага изясняването на обективната истина по делото, чистото съдебно минало, затруднено материално положение – предвид на това, че подсъдимият е безработен. Като отегчаващо отговорността обстоятелство се прие немалкия размер на дължимата и неизплатена за детето на подсъдимия издръжка – в общ размер на 1600 лв. 

Пробацията според съдебният състав следва да намери израз в следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес – ***************, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично, и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Срокът на наказанието, който би бил в такава степен ефективен да постигне целта на наказанието съдът определя на шест месеца.

            По делото няма направени разноски, които с оглед на изхода му да бъдат възлагани в тежест на подсъдимия.

По изложените мотиви съдът обяви присъдата си.

 

 

 

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.