НОХД 4392/2013 - Присъда - 21-10-2013

Присъда по Наказателно дело 4392/2013г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

   336                                           21.10.2013 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                  І наказателен състав

На двадесет и първи октомври                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КАТЯ ГЕОРГИЕВА

                                                                        2. ВАЛЕРИ СЛАВОВ

                            

 

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Николай Николов

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4392 по описа за 2013 година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

            ПРИЗНАВА подсъдимата Л.Р.Р., родена на *** ***, живуща ***, б., българска гражданка, с висше образование, *** *** в РУ "Полиция" гр. **., разведена, неосъждана, ЕГН ********** за НЕВИННА в това през месец май 2012 г. в гр.**., обл.Пловдивска, в качеството на длъжностно лице – **** **** на длъжността „**** VІ-V степен /***/ в сектор/група „Криминална полиция” в районно управление „Полиция” гр.**. към ОДМВР да не е изпълнила задълженията си по служба – чл.6 и чл.13 ал.1 от ИНСТРУКЦИЯ за „Организация на работа в МВР по заявителски материали за престъпления от общ характер” № Із-2843/29.11.2010 год., както и т.ІІІ от Типова длъжностна характеристика на длъжността „**** VІ – V степен /***/ в сектор8група „Криминална полиция” в районно управление „Полиция” към ОДМВР, абзац 3 – „Издирва и установява малолетни и непълнолетни лица, обект на престъпно посегателство и малтретиране, предприема съответните мерки на поведение, залегнали в Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и Етичния кодекс на работещите с деца”, и т.ІІІ, абзац 22 – „Да носи отговорност за собствената си безопасност, както и за тази на лицата, които могат да пострадат от неговите действия или бездействия”, като от това да са настъпили тежки последици – извършено престъпление спрямо личността – изнасилване по отношение на непълнолетната Н.Д.К., ЕГН **********, поради което и на основание чл.304 от НПК я оправдава по повдигнатото й в този смисъл обвинение по чл.387, ал.2, пр.І, вр. ал.1, пр.ІІ от НК.

          На основание чл. 190, ал.1 от НПК разноските по делото в размер на 120 /сто и двадесет/ лева остават за сметка на Държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                             2.

                                     

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                               

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                                                                  

                                                                                            2.

 

                                                            СЕКРЕТАР: