НОХД 4382/2013 - Споразумение - 31-07-2013

Споразумение по Наказателно дело 4382/2013г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л  № 582

 

31.07.2013г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На тридесет и първи юли                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВАЛЯ КИСЬОВА

 2. МАРИЯ РАНГЕЛОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Светослава Пенчева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4382 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Подсъдимият Х.С.Н. се явява лично с назначения му на досъдебното производство служебен защитник адв. С.П. от АК гр. П..

СЪДЪТ след съвещание намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. чл. 382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. П., представлявана от прокурор Светослава Пенчева от една страна и от друга страна подсъдимият Х.С.Н. лично и с адв. С.П. от АК гр. П., споразумение за решаване на делото – НОХД № 4382/2013г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Подсъдимият Х.С.Н., роден на *** ***., българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.234 ал.1 от НК за това, че на 22.07.2013 г. в гр. П., е държал акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия – 259 бр. кутии с цигари от различни марки, както следва: Сто и седемдесет кутии с цигари „Корсар“ на стойност 1 275 лв. /при цена от 7,50 лв. за една кутия/; Десет кутии с цигари „Марбле“ на стойност 75 лв. /при цена от 7,50 за една кутия/; Шестдесет и девет кутии с цигари „Голд Маунт“ на стойност 517,50 лв. /при цена от 7,50 за една кутия/; Десет броя кутии с цигари „Карелия Слимс“ на стойност 47 лева /при цена от 4,70 лв. за една кутия/ - всичко на обща стойност 1 914,50 лв., когато такъв се изисква по закон - чл. 2, т. 2 – “На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия” и чл. 100, ал. 1 – “......тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол” от Закон за акцизите и данъчните складове и съгласно чл. 25, ал. 1 – “Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл. 28, ал. 1 – “Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25” от Закон за тютюна и тютюневите изделия, като деянието е извършено в немаловажен случай.

За така извършеното от подсъдимия Х.С.Н. престъпление по чл.234 ал.1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Х.С.Н. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда  за  одобряване на настоящото споразумение.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Х.С.Н. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР на 22.07.2013г.

На основание чл.234 ал.3 вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – общо 259 бр. кутии цигари, намиращи се на съхранение в Шесто РУП гр. П., след което да се унищожат.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С.Н. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11.10 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /п/

 

       2. /п/

 

        СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

АМ