НОХД 4361/2013 - Споразумение - 26-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 4361/2013г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  №684

 

26.09.2013 година                                                                 град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             ХХ  наказателен състав

На двадесети е шести септември,               две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                                

 

СЕКРЕТАР:  Виктория Калайджиева

ПРОКУРОР: МАРИЯ ЛУЛКИНА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 4361 по описа за 2013 г.

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

         ЗА РП – Пловдив – редовно призована се явява представител прокурор Лулкина.

ПОДСЪДИМИЯТ И.В.Т. се явява лично, доведен от         „Затвора” Пловдив и с адв. Т.П. *** негов служебен защитник от досъдебното производство.

        

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.  

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.         

         Съдът, след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимия:

И.В.Т. - роден на ***г***, обл. **, ул. „22” № 11, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН **********.

ПОДС. Т.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни. 

 

На подсъдимия  се разясниха правата по чл.55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Отводи към състава нямам. Постигнали сме споразумение, което представяме и моля да одобрите и което не противоречи на закона и морала.

АДВ. П.: Нямаме отводи към състава. Моля да одобрите постигнатото споразумение с представителя на Районна прокуратура, с което да приключим настоящото производство.

         Съдът, след съвещание, с оглед липсата на отводи

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

         ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.

         ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.    

Съдът счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото на 26.09.2013 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор МАРИЯ ЛУЛКИНА от една страна и от друга – подсъдимият И.Т., лично и чрез служебния си защитник адв. Т.П. *** за решаване на НОХД 4361/2013 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ХХ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ И.В.Т. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 24.04.2012г.на път Ш-866, км. 104+200, на изхода от село К. К. в посока гр. С., обл. П., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 2076/08.04.2011г. на сектор "ПП и КАТ" град Пловдив, влязло в сила на 03.09.2011г , с което е бил наказан за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка "Ф****" с рег.№ ************, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

За така извършеното престъпление по чл. чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК на подсъдимия И.В.Т. му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.54 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.61, т.2 вр., чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на подсъдимия И.В.Т. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.     

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:........................

ПРОКУРОР:........................                                                  /И. Т./

                /М. Лулкина/

 

 

                                                                  ЗАЩИТНИК:.....................

                     /Адв.Т. П./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 4361/2013 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ХХ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена.

         Ето защо на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.В.Т. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4361/2013 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ХХ н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.       

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 09:45 часа.

 

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                              

             СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.