НОХД 4360/2013 - Присъда - 23-09-2013

Присъда по Наказателно дело 4360/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

 

№ ...................

23.09.2013 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІV   нак. състав

На двадесет и трети септември  две хиляди и тринадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

                                                 2. РАДКА ШЕНТОВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: ГИНКА ЛАЗАРОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 4360 по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА  ПОДС. Х.Й.Ф. - роден на *** ***., българин, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това, че на 06.01.2013 год. в гр. П. е причинил на Й.В.Я. ЕГН **********, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лявата зигоматична кост, която е функционално свързана с горната и долна челюст, довело до трайно затрудняване на дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.  129 ал. 1 вр. с ал. 2 от НК вр. с чл. 58 а  ал. 1 вр. с чл. 54 от НК му определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  в размер на ДВЕ ГОДИНИ, като намалява така определеното наказание с ЕДНА ТРЕТА и го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА за срок от  ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА ПОДС. Х.Й.Ф., ЕГН **********, да заплати на гражданския ищец Й.В.Я., ЕГН **********, сумата от 3 500 /три хиляди и петстотин лева/ лева представляваща обезщетение за неимуществени вреди от престъпление по чл. 129 ал. 1 вр. с ал. 2 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума от 06.01.2013г., до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск до сумата от 4 500 /четири хиляди и петстотин лева/ лева, като недоказан и неоснователен.

ОСЪЖДА ПОДС. Х.Й.Ф. /със снета самоличност/ са заплати държавна такса върху уваженият граждански иск в размер на 140 /сто и четиридесет лева/ лева по сметка на ВСС.

  ОСЪЖДА ПОДС. Х.Й.Ф. да заплати на гражданския ищец и частен обвинител Й.В.Я. сумата от  450 /четиристотин и петдесет лева/, направени разноски по делото за назначаване на повереник.

         ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. Х.Й.Ф. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 60  лева по сметка на ВСС.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.....................

 

 

            2.....................

 

Вярно с оригинала!

ЙТ