НОХД 4274/2013 - Присъда - 23-09-2013

Присъда по Наказателно дело 4274/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

 

№ ...................

23.09.2013 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

   ХХІV   нак. състав

На двадесет и трети септември две хиляди и тринадесета     година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. ГЕОРГИ ШОПОВ

                                                        2. ЕЛЕНА ЕНЕВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: ГИНКА ЛАЗАРОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 4274  по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА  ПОДС. Н.В.И.  родена на ***г***., българка, българска гражданка, с основно образование, безработна, омъжена, осъждана, ЕГН: ********** за ВИНОВНА, в това, че в периода от 21.05.2011г. до 27.05.2012г. в гр.П., при условията на продължавано престъпление, е отнела чужди движими вещи на обща стойност 4562,00 /четири хиляди петстотин шестдесет и два/ лева от владението на други различни лица, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: на 21.05.2011г. в гр.П. е отнела чужди движими вещи – 1бр. мъжки ланец с 1бр. кръст от бяло и жълто злато 14 карата с общо тегло 15 грама на обща стойност 870,00 /осемстотин и седемдесет/ лева от владението на С.И.К. ***; на 30.01.2012г. в гр.П. е отнела чужди движими вещи – пари – сумата от 2860,00 /две хиляди осемстотин и шестдесет/ лева от владението на М.К.Г. ***, е отнела чужди движими вещи – 1бр. златен синджир с 1бр. златно кръстче с общо тегло 13 грама на обща стойност 832,00 /осемстотин тридесет и два/ лева от владението на С.М.Б. ***, поради което и на основание  чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК вр. с чл. 58 а  ал. 1 вр. с чл. 54 от НК И определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  в размер на ТРИ ГОДИНИ, като намалява така определеното наказание с ЕДНА ТРЕТА и я ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  в размер на ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ  ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА  от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ времето, през което подс. И. е била задържана по настоящото дело както следва: на 27.02.2012г. по реда на ЗМВР за 24 часа, и от 31.05.2012г. до 12.02.2013г. като един ден задържане ДА СЕ ЗАЧИТА за един ден лишаване от свобода.

         ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимата Н.В.И. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 60  лева по сметка на ВСС.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.....................

 

 

            2.....................

 

Вярно с оригинала!

ЙТ