НОХД 4268/2013 - Споразумение - 25-07-2013

Споразумение по Наказателно дело 4268/2013г.

П Р О Т О К О Л

№ 572

25.07.2013 г.                                                                                 гр. ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             VІІ наказателен състав

 

На двадесет и пети юли                           две хиляди и тринадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                    

Секретар Гергана Спасова

Прокурор Марина Илиева

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 4268 по описа за 2013 година

На поименното повикване в 14,00 часа се явиха:

          Подс. О.В.П. се явява лично и с адв. К.К., с пълномощно от по-рано.

          Свидетелите не се явяват.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

          Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Сне се самоличността на подсъдимия:

О.В.П. - роден на ***г***,  бьлгарин, бьлгарски гражданин, неженен, осьждан, начално образование, безработен, адр. за призоваване : гр.***, ЕГН: **********.

Получих препис от обвинителния акт своевременно.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

          ПОДС.  П.: Разясниха ми се правата по НПК.

          На страните се разясниха разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Представям Ви споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Моля да се освободи явилият се свидетел.

          АДВ. К.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение

          Съдът

          О ПР Е Д Е Л И

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ   П.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 25.07.2013 г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

          Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

          О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 4268/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ н.с., между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Марина Илиева и подс. О.В.П., представляван от адв. К., както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ О.В.П., роден на ***г***,  бьлгарин, бьлгарски гражданин, неженен, осьждан, начално образование, безработен, адр. за призоваване : гр.***, ЕГН: **********, е извършил ВИНОВНО престьпление по чл. 343 В ал.2, вр.с ал.1 от НК, за това, че на 19.07.2013 г. в гр.П., на кръстовището на *** е управлявал моторно превозно средство товарен автомобил „Фолксваген Транспортер”, с ДК№ ***, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление11812/10.10.2012 г.издадено от Р.Н.Н. на длъжност ВРИД началник сектор „Пътна полицияпри ОДМВР Пловдив , влязло в законна сила на 05.11.2012 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е извършил такова деяние.

За така извършеното престъпление по чл. 343 В ал.2, вр.с ал.1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ наказание на подс. О.В.П. при условията на чл.55 ал.1, т.2, б. Б от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следната съвкупност от пробационни мерки на основание чл. 42 А ал.2 т.1 и т.2 вр. ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***, с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс.  О.В.П., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 59 /петдесет и девет/ лева.

ПОДС. П.: Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                                                ПОДПИС:

 

                   С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

РП ПЛОВДИВ                       ПОДС. П.:

 

ПРОКУРОР:                                         

 

МАРИНА ИЛИЕВА                          ЗАЩИТНИК:

         

                                                                            /АДВ. К./:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

          Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия  мярка за неотклонение  да се отмени.

          Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 381 вр с чл. 24 ал.3 от НПК

          Съдът       

          О П Р Е Д Е Л И

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4268/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

          ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимия О.В.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подсъдимият О.В.П. е осъден да заплати направените по делото разноски на стойност 59.00/петдесет и девет/ лв., следва на същия да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок същият да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като го предупреждава, че в противен на този случай, срещу него ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от него към Държавата.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР:

 

          ВЯРНО с оригинала.

 

          Г.С.