НОХД 4233/2013 - Мотиви - 24-09-2013

Мотиви по Наказателно дело 4233/2013г.

МОТИВИ към присъда по нохд №4233/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІІ н.с.

 

         Районна прокуратура гр.Пловдив  е повдигнала обвинение срещу М.К.К. за това, че през периода м.юни 2012 г. до м.юни 2013 г. включително в гр.П., след като е бил осъден с решение № …. на Районен съд Пловдив по бр.д.№ ... на Районен съд – Пловдив, в сила от 05.11.2010 г. да издържа свой низходящ – малолетната си дъщеря М. М. К. ЕГН ********** от гр.П., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно 13 месечни вноски по 150 лв, всички на обща стойност 1950 лв – престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

            Прокурорът поддържа обвинението при фактическата обстановка и квалификацията, изложени в акта, като по отношение на наказанието счита, че на подс.К. следва да се наложи „Пробация”  за срок от осем месеца при първите две мерки, предвидени в закона.

            Подс.К. дава обяснения, признава вината си и предоставя на съда относно наказанието.

            ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

            Подс.М.К.К. е роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, разведен, неосъждан с ЕГН **********.

            Подсъдимият и св. Р.П. имали сключен граждански брак през 2001 г. като по време на брака им се родила дъщеря – М. М. К. ЕГН **********. Пред 2010 г. К. и свидетелката постигнали споразумение за прекратяване на брака им, което било одобрено с решение № … на Районен съд – Пловдив. По силата на същото К. се задължавал да заплаща на малолетната си дъщеря М. М. К. издръжка в размер на 150 лв месечно, считано от датата на влизане на решението в сила – 05.11.2010 г. През юни 2012 г. подсъдимият спрял да плаща издръжката, като за периода м.юни 2012 до м. юни 2013 г. се натрупала значителна сума, възлизаща на 1950 лв. Предвид на липсата на доброволно изпълнение за изплащане на определената издръжка, св.П. като законен представител на малолетната си дъщеря завела изпълнително дело при частен съдебен изпълнител, като в хода му постъпила по сметката й сумата от 286 лв, равняваща се на една и половина дължими месечни вноски. Повече плащане не било осъществено от страна на подсъдимия.

           Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на производството доказателства, надлежно приобщени чрез прочитането им – справка съдимост, съдебни решения, протокол за предупреждение и т.н. В тях съдът не откри противоречия, поради които и ги възприема напълно.

        При така изложената фактическа обстановка по безспорен начин се установява от обективна страна извършването на деянието, за което подс.К. е привлечен към наказателна отговорност, а именно, през периода м.юни 2012 г. до м.юни 2013 г. включително в гр.П., след като е бил осъден с решение № … на Районен съд Пловдив по бр.д.№…. на Районен съд – Пловдив, в сила от 05.11.2010 г. да издържа свой низходящ – малолетната си дъщеря М. М. К. ЕГН ********** от гр.П., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, като предвид обстоятелството, че има плащане макар и недоброволно, но във връзка с дължимата издръжка, съдът намира, че за пълния размер на обвинението от 1950 лв К. следва да бъде оправдан, а отговорността му следва да бъде ангажирана за сумата от 1664 лв или за 11 и половина месечни вноски.

  От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината - пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

           ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

           Като взе предвид наказанието, предвидено за извършеното престъпление, както и обстоятелствата, от значение за определяне на наказанието –  липсата на изплащане на дължимите суми за значителен период от време, като следва да се отчете, че въпреки липсата на трудова ангажираност на подсъдимия, последният е с две висши образования и е в трудоспособна възраст, което позволява да полага труд с цел осигуряване на издръжката на детето си, съдът наложи наказание при условията на чл.54 от НК, а именно „Пробация” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА  при следните мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес” два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител. Този размер на така определеното наказание съответства на продължителния период, през който К. не е изпълнил родителските си задължения, с което е застрашил здравето и развитието си на малолетната си дъщеря, доколкото я е лишил от дължимата от него страна материална издръжка.

         Причини за извършване на престъплението – неизпълнение на родителските задължения, липса на чувство за родителски дълг.

         По горните съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                            Районен съдия: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.