НОХД 4226/2013 - Споразумение - 23-07-2013

П Р О Т О К О Л

 

23.07.2013 г.                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На двадесет и трети юли                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

ПРОКУРОР: СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4226 описа за 2013 година.

 

На поименното повикване в 13,30  часа се явиха:

        

За РП Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор Пенчева.

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

Е.Л.Н. – редовно и своевременно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник адв. Св. И..

 

СВИДЕТЕЛИТЕ:

Й. Д. – не се явява.

Й. К. – не се явява.

 

За служебно послужване бе изискано и представено НОХД № 1749/2009 г., по описа на ПРС.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.     

         АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

 

Е.Л.Н. - роден на *** ***, обл. П., българин, български гражданин, със средно образование, на работа, разведен, осъждан, ЕГН **********.

 

ПОДС. Н.: Получих препис от обвинителни акт днес, но не правя възражение в този смисъл.

        

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл. 274 - 275 от НПК.

 

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. Нямам нови искания.

АДВ. И.: Също.

 

Предвид липсата на отводи и нови искания

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО С ПРОЧИТАНЕ на обвинителния акт от прокурора.

 

ПОДС. Н.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Изтърпял съм отдавна наказанията по последното ми осъждане.

 

ПРОКУРОР: От представеното за служебно ползване НОХД № 1749/2009 г., по описа на ПРС се установи, че към 29.03.2010 г. подсъдимият Н. е изтърпял наложеното му наказание за престъплението по чл. 343б ал. 1 от НК. Следователно е изтекъл двегодишният срок, предвиден по чл. 82 ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 88А ал. 1 от НК подсъдимият Н. е реабилитиран по това осъждане. Ето защо на осн. чл. 287 от НК моля да допуснете изменение на обвинението по отношение на подсъдимия чрез повдигане на ново обвинение, а именно за престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 16.07.2013 г. в гр. Х., обл. П., е управлявал моторно превозно средство – мотопед „В. ви ** КТ *“ с рег. № ** **** *, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,12 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест ****“ с фабр. ARRB****.

 

АДВ. И.: Предоставям на съда.

 

Съдът след като взе предвид искането на прокурора за изменение на обвинението по отношение на подсъдимия чрез повдигане на ново обвинение в посочения смисъл, както и становището на страните намира, че следва да бъде допуснато изменение на обвинението спрямо подсъдимия чрез повдигане на ново обвинение на подсъдимия във вида, посочен от прокурора.

Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изменение на обвинение срещу подсъдимия Е.Л.Н. чрез повдигане на ново обвинение спрямо същия за това, че на 16.07.2013 г. в гр. Х., обл. П., е управлявал моторно превозно средство – мотопед „В. ви ** КТ *“ с рег. № ** **** *, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,12 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест ****“ с фабр. ARRB**** – престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

 

Съдът покани страните да изразят становище желаят ли разглеждането на делото да бъде отложено с оглед подготвяне на новото обвинение.

 

ПРОКУРОР: Не желая отлагане на делото.

АДВ. И.: Също.

ПОДС. Н.: Също.

 

         ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме споразумение по новото обвинение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

АДВ. И.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

        

ПОДС. Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 23.07.2013 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА, от една страна и от друга – подсъдимият Е.Л.Н., лично и с упълномощения си защитник адв. И. за решаване на  НОХД № 4226/13 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

 

Е.Л.Н. - роден на *** ***, обл. П., българин, български гражданин, със средно образование, на работа, разведен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 16.07.2013 г. в гр. Х., обл. П., е управлявал моторно превозно средство – мотопед „В. ви ** КТ *“ с рег. № ** **** *, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,12 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест ****“ с фабр. ARRB****.

 

За така извършеното престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК на подсъдимия Е.Л.Н. СЕ НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 от НК  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението за одобряване на споразумението в сила.

 

На осн. чл.343 г във вр. чл.343б ал.1 от НК ЛИШАВА Е.Л.Н. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

На осн. чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на Е.Л.Н. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което е задържан по реда на ЗМВР, считано от 16.07.2013 г. до 17.07.2013 г.,  като един ден „задържане” се ЗАЧИТА за един ден „лишаване от свобода”.

 

На осн. чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на Е.Л.Н. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ времето, през което същият е лишен от възможността на упражнява това право по административен ред, считано от 16.07.2013 г. до влизане на определението за одобряване на споразумението в сила.

 

ЗА РП – ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ: /п/

ПРОКУРОР:/п/                                                Е. Н.:..................

СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА

                                                                           ЗАЩИТНИК:/п/

                                                                  АДВ. И.:................

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384, вр.чл.382, вр. чл.381 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 4226/2013 г., по описа на ПРС – 26 н.с. следва да бъде прекратено, а взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена.

         Ето защо на осн. чл. 384 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3  от НПК

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №4226/2013 г. по описа на ПРС – 26 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Е.Л.Н. мярка за неотклонение „Подписка”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 13,55 часа.

                                                                 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                        СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.