НОХД 4180/2013 - Споразумение - 20-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 4180/2013г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

20.09.2013г.                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 VІІІ наказателен състав

На двадесети септември                               2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. УЛЯНА ГЪРОВА

                                                                           2. ГЕОРГИ ШОПОВ

                                                                  

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Мая Кирчева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4180 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор Мая Кирчева от една страна и от друга подсъдимия А.И.И. лично и чрез назначения му за служебен защитник адв. А.Х. и подсъдимия З.И.Г. лично и чрез упълномощения си защитник адв.А.Б. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 4180/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. относно следното:

ПОДС. А.И.И., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан,  ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.194 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с ал.1 от НК за това, че на 16/17.02.2013 г. в с.Б. обл.П. в съучастие като съизвършител с З.И.Г. ЕГН ********** е отнел чужди движими вещи – 280 кг. гранулиран фураж /7 чувала х 40 кг./ на стойност 224 лв. от владението на П. Н. М. ЕГН ********** от с.Б., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подсъдимия А.И.И. престъпление по чл.194 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от  него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42а, ал.2, т. 6, вр. ал.1  от НК БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД  в ползва на обществото с продължителност от 100 часа за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подс.А.И.И. наказание ПРОБАЦИЯ времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 18.02.2013г., като  един ден задържане под стража се зачита за три дни пробация.

ПОДС. З.И.Г., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан,  ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр.с чл.194 ал.1 вр.с чл.28 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с ал.1 от НК за това, че на 16/17.02.2013 г. в с.Б. обл.П., повторно, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и в съучастие като съизвършител с А.И.И. ЕГН **********, в немаловажен случай, повторно, е отнел чужди движими вещи – 280 кг. гранулиран фураж /7 чувала х 40 кг./ на стойност 224 лв. от владението на П. Н. М. ЕГН ********** от с.Б., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подсъдимия З.И.Г. престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр.с чл.194 ал.1 вр.с чл.28 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС така определеното и наложено на подсъдимия З.И.Г. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подс.З.И.Г. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 18.02.2013г., като  един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.

          ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимите А.И.И. и З.И.Г.,  със снети по делото самоличности, да заплатят по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на от по 15 лева всеки един поотделно.

 

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ПОДСЪДИМИЯ/п/

гр.Пловдив, представлявана                                /А.И./

от Прокурор:                                             

/М.Кирчева /п/

                                                                                                 СЛУЖ.ЗАЩИТНИК/п/

                                                                   /адв.А.Х./

 

 

                                                                   ПОДСЪДИМ/п/

                                                                             /З.Г./

 

ЗАЩИТНИК/п/                                 /адв.А.Б./

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                                                                    2/п/

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 4180/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимите И. и Гаджонов мярка за неотклонение „ Подписка” следва да се отмени, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4180/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.И.И., със снета по делото самоличност, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия З.И.Г., със снета по делото самоличност, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14:00 часа.

         

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                                                                    2/п/

 

 

                                          СЕКРЕТАР/п/

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.