НОХД 4132/2013 - Споразумение - 16-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 4132/2013г.

    П Р О Т О К О Л № 651

препис –извлечение

 

16.09.2013 година                                                        град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХVІІ наказателен състав

На шестнадесети септември                          2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                                                                             1. МАРИЯ КОСТОВА

                                                                             2. БОРИС ЦОНЕВ

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Асен Илиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4132 по описа за 2013 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

  ..............................................................................................................................................................................                               

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор АСЕН ИЛИЕВ от една страна и от друга подсъдимият А.Н.А. лично и чрез назначения му за служебен защитник  адв. М. Д. от САК-Пловдив споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 4132/2013г. по описа на ПРС, ХVІІ н.с. относно следното:

ПОДС. Амед Неджип Асан, роден на ***г***, живущ ***,  ****, български гражданин, неженен, с начално образование, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.206 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК за това, че на 31.05.2013г. в град Пловдив противозаконно е присвоил чужда движима вещ – 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг” модел „Галакси Янг” на стойност 141 /сто четиридесет и един/ лева, собственост на Я.Д. Н. ЕГН-********** от гр.Пловдив и ползван от сина й  Н. В. Я. ЕГН-**********, която владеел, като деянието представлява опасен рецидив – извършил е престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за тежки умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението не е било отложено по чл.66 от НК.

За така извършеното от подсъдимия А.Н.А. престъпление по чл.206 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.61, т.2 вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така определеното и наложено на подсъдимия А.Н.А. наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подс.А.Н.А. наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, а именно от 03.06.2013г. до датата на влизане в законна сила на настоящото определение, като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.

          ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият А.Н.А.,  със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 70 лева.

 

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ПОДСЪДИМ/п/

гр.Пловдив, представлявана                               /А.А./

от Прокурор:                                             

/А.ИЛИЕВ/п/

                                                                                                 СЛУЖ.ЗАЩИТНИК/п/

                                                                   /адв.М.Д./

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

                                                                   /И.МИНЧЕВ/

 

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

 

                                                                                    2/п/

 

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК, Съдът е на становище, че производството по НОХД № 4132/2013г. по описа на ПРС, ХVІІ н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия А.Н.А. с ЕГН **********  мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”  да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4132/2013г. по описа на ПРС, ХVІІ н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият А.Н.А. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10:20 часа.

         

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

                                                                  

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

 

                                                                                    2/п/

 

 

                                                  СЕКРЕТАР/п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.