НОХД 4055/2013 - Споразумение - 19-07-2013

Споразумение по Наказателно дело 4055/2013г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л  № 555

 

19.07.2013г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На деветнадесети юли      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Аантоанета Моллова

Прокурор: Мария Лулкина 

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4055 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Обвиняемата М.Х.Б. се явява лично и с назначения й на досъдебното производство служебен защитник адв. М.Д.Т. ***.

СЪДЪТ намира, че внесеното от страна на РП гр. П. предложение за одобряване на споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК, поради което и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо

ОПРЕДЕЛИ

        ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. П., представлявана от прокурор Мария Лулкина от една страна и от друга страна обвиняемата М.Х.Б. лично и с адв. М.Т. ***, споразумение за решаване на делото – НОХД № 4055/2013г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Обвиняемата М.Х.Б., родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданка, неомъжена, основно образование, осъждана, ЕГН ********** е извършила виновно престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б. “б” от НК за това, че на 10.04.2013г. в град П., в условията на опасен рецидив – извършила е престъплението, след като е била осъждана два или повече пъти /два пъти/ на “лишаване от свобода” за умишлено престъпление от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнела чужда движима вещ – преносим компютър марка “Тошиба” на стойност 650.00 лева /шестстотин и петдесет лева/ от владението на Д.И.П., ЕГН ********** от гр. П. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

За така извършеното от обвиняемата М.Х.Б. престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б. “б” от НК й НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СОБОДА.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на обвиняемата М.Х.Б. наказание ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на обвиняемата М.Х.Б. наказание ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е била задържана по реда на ЗМВР и НПК, считано от 12.04.2013г. до влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата М.Х.Б. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 70.00 /седемдесет/ лева.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10.10 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

       СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

АМ